Author Archives: opstinaadmin

Формирани комисиите за работа на Советот на општина Василево

naslov

Денес, Советот на општина Василево ја одржа втората седница, на која беа формирани постојаните Комисии за работа на Советот. Со 14 гласови „за“ и еден „воздржан“ формирани беа: Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина, Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој, Комисијата за статут и прописи, Комисијата за општествени дејности, Комисијата за земјоделие и заштита на животните и растенијата, Комисијата за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита, Комисијата за еднакви можности, како и привремената Комисија за изработка на Предлог-годишна Програма за работа на Советот на општина Василево за 2018 година.

На денешната седница разрешени се старите и именувани нови членови на Управните одбори на двете основни општински училишта „Атанас Нивичански“ Нова Маала и „Гоце Делчев“ , Василево како и членовите на УО на ЈОУГД „Прва радост, Василево. Со образложение дека разрешувањето на членовите на управните одбори е од политички причини, советниците од редовите на ВМРО ДПНМЕ и коалицијата, за време на расправата по овие три точки ја напуштија седницата и не учествуваа во гласањето за нив.

Советниците беа едногласни во донесувањето на Програмата за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево за 2017/2018 година во зимски услови.

На оваа седница усвоени беа и два предлози за финансиска поддршка како и две предлог-одлуки за утврдување на потребата од донесување на урбанистичлко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправни објекти.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Известување за консултации со јавноста за ЛУПД, КО Градошорци

DSC_1214 (Medium)

 Општина Всилево ги известува правните и физичките лица дека се организира консултација со јавноста по Нацрт –извештајот за стратегиска оцена завлијанието врз животната средина за ЛУПД за дел од КП 71/2 и други, КО Градошорци, општина Василево.

img355 (1)

SEA – G2 NACRT

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Советот на општина Василево ја закажа втората седница

DSCN5467

 

Во понеделник,  20.11.2017 година, со почеток во 12,30 часот, Советот на општина Василево ќе ја одржи втората седница.

За работа на седницата предложен е следниот дневен ред:

 1. Предлог-решение за избор на претседател и членови на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина.
 2. Предлог-решение за избор на претседател и членови на Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој.
 3. Предлог-решение за избор на претседател и членови на Комисијата за статут и прописи.
 4. Предлог-решение за избор на претседател и членови на Комисијата за општествени дејности.
 5. Предлог-решение за избор на претседател и членови на Комисијата за земјоделие и заштита на животните и растенијата.
 6. Предлог-решение за избор на претседател и членови на Комисијата за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита.
 7. Предлог-решение за избор на претседател и членови на Комисијата за еднакви можности.
 8. Предлог-решение за формирање на привремена Комисија за Предлог-годишна Програма за работа на Советот на општина Василево за 2018 година.
 9. Предлог-решение за разрешување и именување на членови на Училишниот одбор на ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала.
 10. Предлог-решение за разрешување и именување на членови на Училишниот одбор на ООУ „Гоце Делчев“, Василево.
 11. Предлог-решение за разрешување и именување на членови на Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево.
 12. Донесување на одлука за финансиски средства по барањето поднесено од ЛД „Фазан“, од Василево.
 13. Донесување на одлука за финансиски средства по барањето поднесено од Кик бокс клуб „Тим Зоран“ од Струмица.
 14. Предлог-програма за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево за 2017/2018 година во зимски услови.
 15. Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичлко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти – викендица на к.п. бр. 555 во КО Нова Маала.
 16. Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичлко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти – покмошни објекти на к.п. бр. 1758 во КО Дукатино.

Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Василево.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Градоначалникот Марјан Јанев оствари средба со претставници од ЦУГ

DSC_1206 (Medium)

Денес, во просториите на општина Василево градоначалникот на општината Марјан Јанев и претседателот на општинскиот совет Крсте Панев одржаа работна средба со претставници на Регионалниот центар за управување со кризи – Струмица. Според информацијата од  претставниците од РЦУГ Милан Русев и Димитар Стојовски, целта на состанокот била  запознавање на ново избраниот градоначалник и претседателот на Советот со функцијата и улогата на Регионалниот центар за управување со кризи, неговата структурна поставеност, општините кои ги покрива, системот за управување со кризи како и унапредување на досегашната соработка, комуникација, координација согласно Законот за управување со кризи, како и обврските кои општината ги има во системот за управување со кризи.

Ставот на градоначалникот Марјан Јанев  во врска со оваа проблематика е јасен: општина Василево согласно своите законски овластувања, со сите свои ресурси и потенцијали секогаш ќе биде на располагање и во функција на заштитата и спасувањето во евентуални кризни ситуации. Општина Василево останува отворена за сите обврски кои како единица на локална самоуправа ги има во системот со управување со кризи, прецизираше градоначалникот Јанев на денешниот работен состанок со претставниците од РЦУГ- Струмица.

На средбата посебно беше истакната потребата од рано предупредување, превенцијата и справувањето со кризи и кризни состојби, функционирањето на бесплатниот телефонски број за итни повици 195, изработката на вонредни и редовни информации за состојбите како и информирање на населението преку локалните медиуми. Претставниците на Центарот за кризи на градоначалникот му ја презентираа и Процената на загрозеност на подрачјето на општина Василево како и обврската за нејзино постојано ажурирање.

DSC_1213 (Medium)

DSC_1211 (Medium)

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Примопредавање на техничка документација за канализација во Едрениково

DSC_1202 (Medium)

Градоначалникот на општина Василево,  Марјан Јанев ја прими комплетната техничка документација за канализациона мрежа и пречистителна станица за отпадни води за населеното место Едрениково. Техничката документација беше предадена од страна на Жулиета Ѓуркова – раководител на Центарот за развој на југоисточниот плански регион.

Техничката документација е изработена во рамки на проектот „Управување со сливот на река Струмица“ кој центарот за развој на Југоисточниот плански регион го имплементира во партнерство со Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), и други релевантни институции. Проектот е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка.

Она што ќе следи во наредниот период е распишување на тендер за избор на компанија –  изведувач на активностите на терен.  Според планираното, активностите на изградба на канализационата мрежа и прочистителната станица треба да започнат на пролет.

Вкупната должина на канализационата мрежа која ќе го покрива целото населено место изнесува околу 2 830 метри.

Прочистителната станица ќе биде наменета за третман на отпадни води од домаќинствата, кои по прочистувањето ќе се слеваат во реката Сушицa а од таму преку река Водочница во реката Струмица.

„Со целосната имплементација на овој проект односно со изградбата на канализационата мрежа и прочистителната станица во населеното место Едрениково ќе биде решен проблемот со одведување на отпадните води од домаќинствата кои сега се испуштаат директно во отворените водотеци или се собираат во нестандардни септички јами  и на тој начин се загадува почвата“, изјави градоначалникот на општина Василево Марјан Јанев кој потенцира дека за време на својот мандат целосно ќе се вложи во решавање на овој проблем и дека изградбата на канализациони системи на локално ниво е еден од приоритетите на општина Василево.

DSC_1201 (Medium)

DSC_1204 (Medium)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Се одржа манифестацијата Ден на празот

DSC_1014

Денес во Градошорци во организација на општина Василево и под покровителство на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р.Македонија, по десети пат се одржа манифестацијата „Ден на празот“, која го промовира празот како култура и Градошорци и општина Василево како еколошки чисто подрачје во кое се произведува најквалитетниот праз во Републиката и пошироко.  Гости од општината, регионот, државата и пошироко имаа можност да уживаат во вкусат на  бројните специјалитети  од праз специјално подготвени  за денешната Манифестација  од локалните домаќинки и  да се уверат во многубројните можности што се нудат за негова подготовка и конзумација.

„Како локална самоуправа секогаш ќе ги поддржуваме ваквите манифестации чија основна цел е промоција на општина Василево и зеленчукот што се одгледува на ова подрачје. Целта на оваа манифестација е промоција на празот и Градошорци како населено место во кое секое домаќинство произведува висококвалитетен праз.  Ова е и обид  на едно место да ги собереме производителите, откупувачите и преработувачите на праз. Наш приоритет во иднина ќе биде привлекување на инвеститори кои ќе отвараат откупни центри во нашата општина бидејќи празот со својот квалитет се бара не само во државата туку и надвор од неа“, рече во изјава за медиумите градоначалникот на општина Василево Марјан Јанев.

Во содржините на Маннифестацијата меѓу   другите уживаа и министерот за Земјоделство шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, постојниот претставник на ОН и претставник на УНДП во Р. Македонија Луиза Винтон  и амбасадорката на Јапонија во Р.Македонија Кеико Ханеда.

На денешната манифестација беа дегустирани над 100 специјалитети од праз а гостите имаа можност да уживаат и во музичкиот дел.

DSC_1006

DSC_1044

DSC_1005

DSC_1022

DSC_1039

DSC_1010

DSC_0976

DSC_0979

DSC_0998

DSC_1076

DSC_1018

DSC_1027

DSC_1033

DSC_1095

DSC_1014

DSC_1098

DSC_1103

 DSC_1124

DSC_1127

DSC_1130

DSC_1134

DSC_1136

DSC_1150

DSC_1153

DSC_1157

DSC_1162

DSC_1171

DSC_1178

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Покана од градоначалникот на општина Василево по повод Денот на празот

logo PRAZ

Градоначалникот на општина Василево Марјан Јанев по повод манифестацијата „Ден на празот“ која ќе се одржи во недела на 05 ноември, 2017 година, упати отворена покана до сите граѓани.

„Би сакал да упатам покана до сите жители на општина Василево да бидат дел од оваа манифестација која стана заштитен белег на нашата општина. Јас,  како градоначалник силно застанувам на заложбата да се негуваат овие менифестации кои даваат белег на нашето живеење.  Градашорци и општина Василево се далеку познати производители на праз и во недела сакам да упатиме  порака дека овој наш автохтон зеленчук е квалитетен и треба да се откупува и да се конзумира. За таа цел вредните домаќинки од општина Василево ќе приготват повеќе традиционални специјалитети  од праз и ќе докажат дека оваа градинарска култура треба да биде дел од нашата трпеза. Упатувам порака и до производителите на праз да го  изложат своето производство и заеднички да ги промовираме нашите богатства“,порача градоначалникот на општина Василево, Марјан Јанев поканувајќи ги граѓаните во недела на 05 ноември на заедничко дружење и уживање во вкусните специјалитети од праз.

DSC_0862 (Medium)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Советот на општина Василево ја одржа конститутивната седница

naslov

Крсте Панев е избран за претседател на Советот на општина Василево на првата, конститутивна, седница, одржана вчера во просториите на Домот на културата во Василево.

„Ми претставува особена чест што токму јас ја имам можноста во наредниот четиригодишен период да го водам Советот на општина Василево. Се надевам дека соработката со сите општински установи,  градоначалникот на општина Василево и другите локални чинитили ќе биде на завидно ниво што е и предуслов за дефинирање на квалитетни решенија во сите општествени области. Ги повикувам сите општествени чинители активно да се вклучат во решавањето на секојдневните проблеми на граѓаните преку поднесување на предлози и идеи преку нас советниците бидејќи ние сме тие избрани од граѓаните да ги претставуваме нивните интереси. Се надевам дека општина Василево ќе биде општина со која сите ние че се гордееме“,   рече Крсте Панев по официјалниот избор за прв човек на Советот на општина Василево.

На изборот на Панев за претседател на општинскиот совет, му претходеше формирање на верификациона комисија, верификација на мандатите на членовите на општинскиот совет и давање свечена изјава.

До неговиот избор за претседател, со седницата претседаваше претседател од претходниот совет, Драги Митев.

На седницата присуствуваше и градоначалникот на општина Василево Марјан Јанев, кој на новоизбраните советници честитајќи им го изборот им посака  успешна и плодна работа. „Како новоизбран градоначалник на општина Василево очекувам одлична соработка со претседателот на Советот и сите нови советници. Како  поранешен член на Советот на општина Василево подготвен сум да ги пренесам сите мои стекнати искуства на сегашните советници. Апелирам до советниците и од позицијата и од опозицијата заеднички да работиме за интересите на граѓаните на општина Василево за да овозможиме брз прогрес на општината на сите можни полиња. Во исто време сакам да  им  го честитам мандатот на новоизбраните советници и да им посакам успешна и плодна работа“ , изјави градоначалникот Јанев.

На Седницата беше формирана Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања со следниот состав: Крсте Панев – претседател и членови: Блаже Коцев, Наташа Велкова, Сања Стојанова и Сања Христова. Донесена беше и одлука за овластување на градоначалникот и членовите на советот за склучување на бракови.

1

2

4

5

6

7

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Општина Василево започна со чистење на каналите во населените места

1

Механизацијата на ЈПКД „Турија“ Василево од денес е ангажирана на чистење на каналската мрежа низ населените места на општина Василево.  Се работи за превентивно, есенско чистење на каналите, со што  во услови на зголемени есенски врнежи би се створиле услови за собирање на атмосферските води како би се спречило евентуално излевање на водите  и поплавување на населените места и обработливите земјоделски површини. Денес конкретно е чистен одводниот канал во населеното место Ангелци, на потегот од селските гробишта до центарот на селото, во вкупна должина од околу 200 метри.

Како што информира градоначалникот на општина Василево, Марјан Јанев  ова не е само едно од неговите предизборни ветувања туку и активност која во моментот е од приоритетно значење заради можностите од зголемени есенски врнежи.

Со расчистување на каналската мрежа ќе се продолжи и во наредните денови. Според планот на активности механизацијата на ЈПКД „Турија“ во наредните денови ќе биде ангажирано во населените места Градошорци и Владевци, по што, како што информира градоначалникот Јанев, ќе се расчистуваат каналите во сите населени места каде што има потреба.

1

3-horz

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Општина Василево се подготвува за манифестацијата Ден на празот

logo PRAZ

Десетата по ред манифестација Ден на празот, годинава ќе се одржи во недела на 05 ноември со почеток во 11,00 часот. Местото на настанот, како и сите години наназад,  останува непроменето – дворот на црквата Св. Никола во с. Градошорци.

Организаторот, локалната самоуправа од Василево,  интензивно се подготвува за оваа веќе традиционална манифестација со која се промoвира празот и Градошорци и општина Василево како подрачје во кое оваа по многу нешта специфична култура,  најдобро успева.

Во оваа прилика општина Василево и градоначалникот Марјан Јанев упатуваат отворена покана до сите граѓани, во недела на 05 ноември да дојдат во Градошорци и изворно да ги почувствуваат сите вкусови на празот.

DSC_0862 (Medium)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail