Author Archives: opstinaadmin

Заврши ремонтот на филтер станицата Ташли Баир

филтер станица

ЈПКД„Турија“, Василево  заврши  со ремонтот на филтер станицата на Ташли Баир. Според информацијата од директорот на комуналното претпријатие Зоран Ѓоргиев, активностите се одвивале согласно планот и предвидената динамика.   Активниот јаглен кој служи за филтрирање на водата  бил заменет во сите пет филтри без притоа да биде нарушено редовното снабдување  на граѓаните со чиста вода за пиење.

Ваков ремонт е извршен и во 2018 година, а според информациите од ЈПКД „Турија“, истиот треба да се прави на секои две до четири години, како би се обезбедил континуитет во квалитетот на водата која им се испорачува на граѓаните.

Од овој водоснабдителен систем со вода за пиење се снабдуваат жителите на населените места Василево, Ангелци, Градашорци, Едрениково како и објектите од индустриската зона.

Активниот јаглен,  ЈПКД „Турија“, Василево го има набавено  од сопствени средства.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Прво прскање против комарци

komarec

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во соработка со десетте општини од регионот започнува со активности за третирање против ларвицидна и возрасна форма на комарци по земјен пат. Предвидени се две третирања за ларвициди и три третирања против возрасни комарци на територијата на Југоисточниот регион со вкупна површина од 5.376 ха.

Се известуваат сите граѓани на десетте општини во Југоисточниот плански регион дека првото ларвицидно прскање ќе се изврши во период од 20 до 22 Април 2021 година, со следниот распоред:

- На 20.04.2021 година (Вторник), во период од 09 до 16 часот во општините Валандово, Дојран, Гевгелија и Богданци.

- На 21.04.2021 година (Среда), во период од 09 до 16 часот во општините Ново Село, Босилово, Василево и Струмица.

- На 22.04.2021 година (Четврток), во период од 09 до 16 часот во општините Радовиш и Конче.

Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

ЈПКД „Турија“, Василево, врши ремонт на филтер станицата Ташли Баир

филтер станица

Од денес, па  во текот на наредните денови ЈПКД „Турија“,  Василево врши ремонт на филтер станицата на Ташли Баир, од која со вода за пиење се снабдуваат жителите  на населените места Василево, Ангелци, Градашорци, Едрениково како и објектите од индустриската зона. Целта е подобрување на квалитетот на водата, а ремонтот се состои во замена на активниот јаглен во филтрите.

Според информацијата од директорот на јавното претпријатие, Зоран Ѓоргиев, ремонтот опфаќа менување на активниот јаглен во сите шест филтри на станицата. „Овој процес нема да го  наруши редовното снабдување со вода, бидејќи промената ќе се врши етапно, односно филтрите ќе бидат полнети еден по еден, што значи дека додека се врши замена во еден филтер, останатите пет се во функција“, информираше директорот Ѓоргиев, кој притоа нагласи дека за време на овие активности, водата останува исправна за користење.

Според него, ремонтот односно замената на активниот јаглен е согласно планот за работа на јавното претпријатие. Заменета,  препорачливо е да се врши на секои две до четири години како би се обезбедил квалитет на водата која се испорачува до граѓаните. Активниот јаглен е набавен со сопствени средства на комуналното претпријатие. Ваков ремонт претходно беше извршен  во 2018 година.

Како што информираат од  ЈПКД„Турија“,  соглсно планирањата, ремонтот би требало да заврши до крајот на оваа недела.

Активниот јаглен  е набавен од сопствените извори на приходи на ЈПКД „Турија“, Василево.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Дневен ред за 43-та седница на Советот на О.Василево

Sala na Sovet

На 29.03.2021 година (понеделник) со почеток во 12,00 часот Советот на општина Василево ќе ја одржи редовната 43-та седница.

За работа на седницата предложен е следниот дневен ред:

 1. Давање согласност на Извештајот на ЈПКД „Турија“ и Годишната сметка на ЈПКД„Турија“, Василево за 2020 год.
 2. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија“, за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и Финансискиот извештај за 2020 година бр. 02-153/1 од 25.02.2021 година
 3. Предлог-завршна сметка на Буџетот на општина Василево за 2020 година.
 4. Годишен извештај на општина Василево за 2020 година.
 5. Завршна сметка на ЈОУГД „Прва радост“, Василево за 2020 година.
 6. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУГД „Прва радост“, Василево за преименување на јаслена група во комбинирана група.

Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Василево.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Дополнителен трет Конкурс за попишувачи

Лого статистика

Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија распиша дополнителен, трет конкурс за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктори. Во продолжение е интегралниот текст на Конкурсот:

Дополнителен трет конкурс за попишувачи

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Дополнителен Јавен конкурс за реонски попишувачи и реонски инструктори

Лого статистика

Во продолжение е интегралниот Дополнителен Јавен конкурс за реонски попишувачи и реонски инструктури за спроведување на Пописот на население, домаќинства и станови во Република Северна Македонија, 2021 година

Дополнителен Конкурс за попишувачи

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Објавен Конкурсот за негувател/ка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост

Конкурс

Почитувани,

Во тек е спроведувањето на проектот „Центар за помош и нега во домот“. Проект кој е развиен преку меѓуопштинска соработка помеѓу општина Василево и општина Ново Село во партнерство со „Црвен Крст на РСМ ОО Струмица, а ќе се спроведува на територијата на двете општини. Проектот е финансики поддржан од Министерстото за труд и социјална политика.

Целта на проектот е давање на услуги со кои ќе се обезбеди помош во вршење на основни и инструментални активности од секојдневниот живот за лица со намален функционален капацитет кои неможат сами да се грижат за себе, со цел да продолжат да живеат во сопствениот дом и да водат независен живот во заедницата.

За да се спроведе сето тоа, предвидено е теоретска и практична настава на негуватели кои преку обуката ќе се стекнат со знаења за да можат тие да ги пружат овие услуги директно на граѓаните кои имаат потреба од тоа.

Обуката е бесплатна а лицата кои ќе ја поминат обуката ќе имаат можност да се стекнат со сертификат за обавување на оваа дејност.

Според тоа Црвен Крст на Република Северна Македонија – Општинска организација Струмица ги повикува сите невработени лица од територијата на Општините Ново Село и Василево кои сакаат да посетуваат обука и да се стекнат со верификуван сертификат да аплицираат во периодот од 26.02.2021 до 08.03.2021 година во просториите на Општинската организација Црвен крст Струмица, Општина Ново Село и Општина Василево или на телефонските броеви 075/670-075; 071/205-168; 072/252-022 како и на mail strumica.negacentar@redcross.org.mk секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот. Во продолжение интегралниот  текст на Конкурсот:

Конкурс за обука на негуатели за помош на стари и лица со попреченост

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Јавен конкурс за реонски попишувачи и реонски инструктори за Попис 2021

Logo_mk_stat

Јавниот конкурс за реонски попишувачи и реонски инструктури за Пописот на населението, домаќинствата, и становите во Република Северна Македонија, 2021 можете да го отворите на линкот во продолжение:
Јавен конкурс за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктори за Попис 2021

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Дневен ред за 42-та седница на Советот на О.Василево

Sala na Sovet

На ден 26.02.2021 година (петок) со почеток во 12,00 часот Советот на општина Василево ќе ја одржи редовната 42-та седница.

За работа на седницата предложен е следниот дневен ред:

 1. Финансиски извештај на ЈП „Турија“, до четврто тромесечие за 2020 година, од 01.01.2020 до 31 12.2020 г.
 2. Предлог-одлука за ослободување од плаќање надомест за утврдување правен статус на бесправни објекти.
 3. Донесување на Одлука за донирање на средства на Здружение на граѓани ОБНОВА ГЛОБАЛ Струмица.
 4. Предлог-одлука за вршење отпис на застарени даночни обврски по основ на комунална такса на обврзници на подрачјето на општина Василево.
 5. Интегриран план за локален развој на општина Василево (2021 – 2024).

Седницата ќе се одржи во просториите наДомот на културата во Василево.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Одлуки за избор и унапредување на административни службеници по интерен оглас 1/2021

LOGO, Opstina Vasilevo

Одлука за избор и унапредување бр. 04-85-15 од 15.02.2021
Одлука за избор и унапредување бр. 04-85-16 од 15.02.2021
Одлука за избор и унапредување бр.04-85-17 од 15.02.2021
Одлука за избор и унапредување бр.04-85-18 од 15.02.2021
Одлука за избор и унапредување бр. 04-85-19 од 15.02.2021
Одлука за избор и унапредување бр. 04-85 -20 од 15.02.2021

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail