Author Archives: opstinaadmin

Советот на општина Василево одржа Вонредна седница за последиците од невремето од 24.06.2019 година

DSCN5467

Советот на општина Василево на Вонредна седница расправаше за невремето од пороен дожд и град кое на  24.06.2019 година  ги погоди населените места Добрашинци, Нова Маала и Висока Маала и предизвика големи штети на земјоделските култури.  Заради  утврдувањето  и проценката на настанатата штета со Одлука на Советот формирана е Комисија  за процена на штета од елементарни непогоди во општина Василево која во наредните денови ќе излезе на терен и на лице место ќе врши процена на настанатата штета.

Заради целосно и навремено завршување на постапката за утврдување и процена на штетата, граѓаните кои претрпеле штети во невремето неопходно е до Комисијата да поднесат Барање за процена на штета  (готовиот образец се подига во  просториите на општината) дополнето со следниве документи: фотокопија од лична карта, фотокопија од имотен лист или договор за закуп заверен на нотар пред 24.06.2019 година и фотокопија од трансакциска сметка.

Барањата се поднесуваат во просториите на општина Василево во деновите среда, четврток и петок односно 26,27 и 28. 06. 2019 година од 08,00 до 16,00 часот.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Авионско прскање против комарци

komarci

Почитувани сограѓани,

Ве информираме дека првото авионско прскање против комарци на територијата на општина Василево, ќе се изврши  на 28.06.2019 година (петок) во периодот од 04,30 до 09,30 часот.

Доколку временските услови не се поволни за спроведување на прскањето во планираниот термин, истото ќе се спроведе следниот ден односно на  29.06.2019 година во истиот термин.

Упатуваме посебен апел до сопствениците на пчелни семејства, во наведениот период  да    преземат соодветни мерки за заштита на своите пчели.

Предвидени се две прскања. За терминот за второто  прскање дополнително ќе информираме.

Авионското прскање против комарци се реализира во соработка со Центарот за развој на Југоисточниот плански регион.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Советот на општина Василево ги усвои извештаите за извршување на општинскиот Буџет за првиот квартал

naslov

Денес, Советот на општина Василево ја одржа редовната 21-ва седница, на која беа усвоени финасиските извештаи за извршувањето на Буџетот на општина Василево за првиот квартал од годината односно за периодот 01.01.2019 до 31.03.2019 година. Согласно доставените материјали реализацијата кај основниот Буџет на општина Василево изнесува 44,72 % односно од планирани 93 566 350 денари реализирани се 41 837 493 ден. додека кај консолидираниот Буџет ( Буџетот на општина Василево заедно со Буџетите на единките корисници, односно Буџетите на двете основни општински училишта „Гоце Делчев“ и „Атанас Нивичански“ и детската градинка „Прва радост“ од Василево)  изнесува 35,90% или изразено во номинална вредност, од планираните 172 300 150 денари реализирани се 61 840 260 денари. Реализацијата кај блок дотациите е 23,45%, кај самофинансирачките 10,53% а кај донациите 69,12%. Согласно доставениот извештај за доспеани а ненамирине обврски, на крајот од овој пресметковен период општинскиот долг изнесува 34 115 656 денари а кредите за изградба на водоводната мрежа во с. Чанаклија, за изградбата на улицата во с. Нова Маала и реконструкцијата на улицата во с. Пиперево  се исплаќаат со предвидената динамика.

Усвоени беа и Годишниот извештај за работата на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Извештајот од спроведената самоевалуација на ООУ„Атанас Нивичански“ , Нова Маала за период 2016-2018 година и Финансискиот извештај на ЈП „Турија“ за првото тромесечие од 2019 година.

Од  УО на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево разрешена беше Верче Миткова а на нејзино место именувана Павлинка Николова.

Советниците ги усвоија и предложените промени во Статутот на општина Василево, а истите се поврзани со неодамнешната промена на името на државата Република Македонија со Република Северна Македонија.

Усвоени беа и предложените промени на Програмата за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици во 2019 година, во делот на изградбата на улици во населените места. Имено со денешниот предлог наместо улица од 200 метри во населеното место Нова Маала, улица со исто толкава должина ќе се гради во населеното место Доброшинци.

Останатите осум точки од  дневниот ред на денешната седница беа барања за финансиска помош поднесени од правни и физички лица. За сите нив Советот позитивно се изјасни  и одобри исплата на одреден  финансиски износ од општинската каса.

1

2

4

6

9

10

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Дневен ред за дваесет и првата седница на Советот на општина Василево

DSCN5467

На ден 13.06.2019 година (четврток), со почеток во 12,00 часот Советот на општина Василево ќе ја одржи  21-та редовна седница.

За работа на Седницата предложен е следниот дневен ред:

 1. Годишен извештај за работата на Цантарот за развој на Југоисточниот плански регион;
 2. Извештај од спроведена самоевалуација на ООУ„Атанас Нивичански“ , Нова Маала за период 2016-2018 година;
 3. Финансиски извештај на ЈП „Турија“ за првото тромесечие за 2019 година од 01.01.2019 до 31.03.2019 година.
 4. Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2019 година за периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019 година (К-1);
 5. Квартален извештај за доспеани а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019 година (К-2);
 6. Квартален извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019 година (К-3);
 7. Предлог-решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево;
 8. Предлог-одлука за пристапување кон измена на Статутот на општина Василево;
 9. Нацрт-статутарна одлука за измена на Статутот на општина Василево;
 10. Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти – викенд-куќа на к.п бр. 1596 и 1709 во КО Градашорци вон г.р
 11. Донесување на оддлука по барање за финансиски средства поднесено од Жаклина Џорлева од Струмица;
 12. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од ЛД „Фазан“ од Василево;
 13. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Македонска православна црква – Охридска архиепископија, храм Св. Наум Охридски, Чанаклија;
 14. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Џамиски одбор с. Градашорци;
 15. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Црковниот одбор при храмот „Св. Ѓорѓи“ од с. Пиперево;
 16. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Ванчо Карчев од с. Пиперево.

Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Василево.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Општина Василево потпиша Договор за добивање на универзален ровокопач

5

Денес во Битола, на свечена церемонија градоначалникот на општина Василево Марјан Јанев, заедно со градоначалници од неколку општини на Република Северна Македонија,    потпиша Договор со кој општина Василево во партнерство со општините Босилово и Ново Село доби  ново специјално возило – универзален ровокопач (скип) набавено во рамки на ИПА Програмата на Проектот за подобрување на општинските услуги при Министерството за финансии.

Од страна на Министерството за финансии договорот беше потпишан од министерот  Драган Тевдовски.

Со Договорот  ровокопачот и се дава на трајно коритење на општина Василево која согласно потпишаниот Меморандум за соработка истиот заеднички,  рамноправно ќе го користи со општините Босилово и Ново Село.

„Фактот дека одржувањето на патиштата, посебно на полските и чистењето на каналите се редовно на агендите на секоја од трите  општини – партнери,  ровокопачот  ќе биде максимално искористен и ангажиран, за што трите општини  веќе имааат план на активности како користењето би било рамноправно од страна на сите партнери и би се постигнала оптимална искористеност на машината и  секако максимални ефекти и резултати на терен“ е ставот на градоначалникот на општина Василево Марјан Јанев.

Ровокопачот во Василево ќе биде донесен во текот на наредната недела по што и  практично ќе биде ставен во функција.

Инаку вкупниот износ на Програмата изнесува 20,667 милионо евра од кои 15,5 милиони се обезбедени од ЕУ.

4 6 7

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Дечињата од градинката „Прва радост“ на гости кај градоначалникот

5

Денес, дечиња од големата група од  градинката „Прва радост“ во Василево заедно со своите воспитувачки ја посетија општина Василево каде што се стекнаа со основни информации за работата на  оваа институција.

Градоначалникот на општината Марјан Јанев чии гости беа, дополнително им го разубави престојот  со подароците што  секое од нив ги доби а за возврат тие му се заблагодарија со песнички и многу  искрени насмевки.

6

5

4

3

DSC_0869_1280x851

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

ООУ „Атанас Нивичански“ го одбележа патрониот празник

naslov

Со полагање свежо цвеќе пред бистата на Атанас Нивичански , денес основното општинско училиште  од Нова Маала кое го носи името на овој локален војвода го одбележа својот патрон празник. Ученици од ова училиште се претставија со творби за ликот и делото на Нивичански. Пред бистата се поклонија делегации од училиштето и локалната самоуправа Василево под чии ингеренции е ова училиште.

Основното општинско училиште „Атанас Нивичански“ е основано во 2012 година и во негов состав се и подрачните училишта во населените места Добрашинци, Чанаклија и Висока Маала.

7

naslov

9

10

15

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Општина Василево ги уредува полските патишта

5_1280x960

Деновиве општина Василево  започна со уредување на полските патишта низ населените места.  Уредувањето опфаќа  рамнење,  насипување   и тампонирање со што целосно ќе се санираат  состојбите предизвикани од временските услови во текот на изминатиот есенско – зимски период  и патиштата кои водат кон полето ќе се донесат во нормална состојба со што ќе се створат услови земјоделците непречено да можат да пристапат до своите ниви без страв од уништување на механизацијата.

„Во план е целосно санирање на вкупно 2 500 метри полски патишта и тоа по два во населените места Пиперево, Василево и Градашорци и еден во населеното место Радичево.  Во Радичево тоа е патот што од селото води кон селската црква и гробиштата, во  Василево патот позади црквата кон полето и патот што води во  делот од полето кон Градашорци; во Градашорци ќе бидат санирани патот позади училишната зграда и патот што води кон лозјата на АД Струмичко  поле“, информира  градоначалникот на општина Василево Марјан Јанев .

Согласно спецификацијата  на овие седум полски патишта ќе биде  нанесен и тампониран околу 1550 м3 материјал  (песок и чакал).

Изведувач на активностите на терен е фирмата Пешо Инженеринг која на јавниот повик беше избрана како најповолен понудувач  и со која општина Василево има склучено Договор токму за изведување на ваков вид работи.

Според градоначалникот Јанев, согласно планот на активности и секако доколку дозволат временските услови целокупната планирана работа треба да заврши за околу еден месец.

1_720x960

naslov_720x960

3_720x960

5_1280x960

6_1280x960

10_1280x960

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Општина Василево обезбеди средства за техничка документација за канализација во индустриската зона во Градошорци

2

Општина Василево обезбеди средства за Изработка на техничка документација за изградба на фекална канализација за индустриската  зона вон г.р Градошорци.

Денес, градоначалникот на општина Василево Марјан Јанев потпиша договор со Министерството за животна средина и просторно планирање според кој на општина Василево и се доделуваар 500 000 денари за изготвување на техничката документација за изградба на фекална канализација во индустриската зона  во Градошорци.  Вкупната вредност на проектот изнесува 700 000 денари што значи дел од средствата општина Василево ќе ги обезбеди од сопствените извори на приходи.

Средствата се добиени врз основа на Конкурс објавен  од Министерството за животна средина и просторно планирање од Програмата за инвестирање  во животната средина за 2019 година.

„Со реализација на овој проект односно со изготвувањето на техничката документација  општина Василево ќе го направи  првиот   практичен чекор кон решавање  на прашањето со изградба на фекална канализација во индустриската зона во Градошорци“, изјави   градоначалникот на општина Василево Марјан Јанев  по потпишувањето на  Договорот.

2

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Вонредна седница на Советот на општина Василево

DSC_0852_1280x851

Денес, Советот на општина Василево одржа вонредна седница на која беа донесени две одлуки за реализација на два проекти. Како што беше кажано во образложението дадено за итноста на седницата станува збор за одлуки  кои поради роковите неопходно е итно да се разгледаат и усвојат.

„ Поради краткиот временски рок за комплетирање на документацијата за одобрување на овие два проекти  произлезе итноста за одржување на оваа седница. Првиот проект е за изградба на улица во с. Нова Маала до резервоар и вториот  е  набавка на агрометеоролошки станици за заштита на земјоделски култури“ , образложи Симона Стојанова – службеник во администрацијата на општина  Василево.

Согласно образложението дадено во предлог-одлуката за проектот за изградба на улица во с. Нова Маала до резервоар, советот даде согласност токму за овој проект општина Василево да поднесе барање за грант од Министерството за финасии од Проектот за подобрување на општинските услуги – МСИП – грант за успешност.

Со одлуката за обезбедување средства за одржување на агрометеоролошки станици во рамки на проектот „Агрометеоролошки станици за заштита на земјоделските култури и животната средина“ општина Василево се обврзува за потребите на проектот да обезбеди компјутер каде ќе биде инсталиран софтвер за функционирање на агрометеоролошки станици, соодветна просторија за одржување на информативни и советодавни настани со земјоделците и почнувајќи од 2020 година ќе обезбедува финансиски средства за одржување на поставените агрометеоролошки станици. Овој проект ќе се имплементира  во партнерство со Центарот за развој на Југоисточниот плански регион и десетте општини од Југоисточниот регион.

За двете предлог-одлуки позитивно се изјаснија сите присутни советници.

DSC_0846_1280x851

DSC_0856_1280x851

DSC_0862_1280x851

DSC_0865_1280x851

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail