Author Archives: opstinaadmin

Започна пријавувањето за Новогодишно-Божиќниот турнир во мал фудбал

DSC_0051

По повод Новогодишно-Божиќните празници, во Василево се организира традиционалниот ноќен Новогодишно-Божиќен турнир во мал фудбал што ќе започне на 17-ти декември  2018 година.

Пријавувањето започнува од 10.12. 2018 и ќе трае до 16.12.2018 година до 16,00 часот.

Одредувањето на паровите за игра ќе се изврши  на 16.12.2018 во 17,00 часот во просториите на Спортска сала во Василево

Котизацијата за учество изнесува 5000 денари за сениори  и 3000 денари за кадети.

Според правилата, право на учество имаат само екипи од Струмичко-Радовишкиот регион.

Екипите треба да бројат од 6 (шест)  до максимум 10 (десет) играчи.

Вкупниот награден фонд изнесува 200 000 денари.

Натпреварите ќе се играат во спортската сала на ООУ„Гоце Делчев“, во Василево  со почеток во 18,00 часот.

За пријавување  учество и дополнителни информации заинтересираните треба да се обратат  кај организаторот на телефонскиот број 077 531 592.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Јавен повик бр.01/2018

LOGO, Opstina Vasilevo

Општина Василево објавува јавен повик до сите доверителите и единките корисници кои имаат диспеани а ненаплатени обврски евидентирани во Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските заклучно со месец септември 2018 година,  да се пријават во општина Василево со цел спогодбено утврдување на износот на обврските. Целиот јавен оглас е на линкот во продолжение: Javen povik

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Општина Василево гради тротоар во с. Градошорци

naslov

Општина Василево започна со изградба на пешачка патека- тротоар  на влезната улица во  населеното место Градошорци.  Вкупната должина изнесува околу 500 метри а ширината е околу 1,5 метри односно  варира во зависност од условите на теренот.

„Пешачката патека во овој дел  од улицата уште од поодамна е неопходност заради потребата да  ги подобриме условите во кои се одвива сообраќајот и да ја зголемиме безбедбноста  на сите учесници во сообраќајот. Оваа улица всушност е регионален пат кој ја поврзува општина Василево со општина Струмица.  Фреквенцијата на сообраќај е голема, несвојствена за локалните патишта и улица, каде   неретко сообраќаајат и тешки товарни возила. Секојдневно улицата ја користат и граѓаните како  пешаци  а и учениците на пат кон и од училиштето.  Имајќи ја предвид целокупната состојба,  а заради  зголемување на  безбедност во сообраќајот, пред се на безбедноста на пешаците и учениците,  општина Василево започна со реализација на овој проект“, изјави градоначалникот на општина Василево Марјан Јанев.

Тротоарот треба да биде готов до крајот на оваа календарска година.

Средствата во висина од околу 900 000 денари општина Василево ги обезбеди од сопствениот Буџет.

Изведувач на работите е фирмата ДООЕЛ  „К.И М“ од Струмица.

1

3

5

6

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Советот на општина Василево ја одржа 15-та седница

naslov

Денес, Советот на општина Василево ја одржа 15-та седница на чиј дневен ред беа вкупно деветнаесет предлози меѓу  кои и дел од Програмите за работа на општината за наредната 2019 година. Програмата  за работа на овластениот  градежен инспектор, Програмата за социјална заштита во општина Василево, Програма за заедничка потрошувачка и  Програма за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево за 2018/2019 година во зимски услови, беа разгледани и усвоени на денешната Седница. Предлогот даден од страна на советникот  Марјанчо Трајков  за зголемување на износот  што граѓаните и правните лица го плаќаат за заедничка потрошувачка  од 240 денари  на 300 за физичките и 500 денари  за правните лица не беше прифатен.  Висината на оваа јавна давачка и за наредната 2019 година останува иста како и досега  и ќе изнесува 240 денари на годишно ниво.

Советниците усвоија и две Предлог-одлуките за утврдување на потребата од  донесување на урбанистичко-планска документација  за вклопување на бесправно изградени објекти и тоа: деловен објект на КП бр. 1668 во КО Василево вон гр. и деловен објект на КП бр. 2467 во КО Сушево.

По образложението дадено од претставникот од Регионалниот центар за управување со кризи, Советниците ја прифатија Предлог-одлуката  за ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на општина Василево од сите ризици и опасности за 2019 година.

Општинскиот Буџет беше проширен за околу 4,5 милиони денари, средства добиени од ЕУ за реконструкцијата на делот од локалниот пат во с. Василево кој води од поштата до повеќенаменското игралиште.

Беше усвоена и Предлог-одлуката за доставување на предлог-проекти за користење на средства од  грантова шема во рамките на проектот „Унапредување на општинското живеење“. Конкретно станува збор за средства во висина од 26 000 евра од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) кои би се искористиле за набавка на контејнери.

Донесена беше и Одлуката за утврдување на висината на пазарната вредност на недвижниот имот на територијата на општина Василево, согласно која висината на пазарната вредност на недвижниот имот не претрпува измени и  останува иста како и досега.

По образложението дадено од претставикот на ЈПКД „Турија“,беше дадена согласност за дополнување на Одлуката за усогласување на дејностите на ЈПКД „Турија“, п.о Василево, според новиот шифрарник, согласно Националната класификација на дејностите бр. 02-182/1 од 30.03.2017 година, а која се однесува на електроинсталатерските работи. Исто така Советот даде согласност и за Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Прва радост“, Василево.

Направени беа и измените во Комисиите на Советот на општина Василево каде на местото на поранешниот советник Костадинка Печеникова беше именуван  Тони Малчев.

Советниците позитивно одговорија и на неколкуте барања за финансиска поддршка поднесени до Советот на општина Василево.

Дел од работата на денешната седница ја следеа  ученици од ООУ „Гоце Делчев“, Василево како дел од  наставата по предметот Граѓанско образование.

 prva

DSC_0311_1280x851 DSC_0316_1280x851 DSC_0318_1280x851 DSC_0322_1280x851 naslov

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Дневен ред за 15-та седница на Советот на општина Василево

DSCN5467

Во четврток, 29.11.2018 година со почеток во 12,00 часот, Советот на општина Василево  ќе ја одржи 15-та седница. За работа на седницата предложен е следниот деневен ред:

 1. Предлог-годишна програма за работа на овластен градежен инспектор за периодот од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година.
 2. Предлог- програма за социјална заштита во општина Василево за 2019 година.
 3. Предлог- програма за заедничка потрошувачка во општина Василево за 2019 година.
 4. Предлог- програма за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево за 2018/2019 година во зимски услови.
 5. Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација  за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или сообраќајната инфраструктура воопшто нема да се предвиди и вклопување на бесправниот објект –деловен објект на КП бр. 1668 во КО Василево вон гр.
 6. Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација  за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или сообраќајната инфраструктура воопшто нема да се предвиди и вклопување на бесправниот објект –деловен објект на КП бр. 2467 во КО Сушево.
 7. Предлог-одлука за ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на општина Василево од сите ризици и опасности за 2019 година.
 8. Предлог-одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Василево за 2018 година.
 9. Предлог-одлука за доставување на предлог-проекти за користење на грантова шема во рамките на проектот „Унапредување на општинското живеење“
 10. Предлог-одлука за утврдување на висината на пазарната вредност на недвижниот имот на територијата на општина Василево .
 11. Давање согласност на одлуката на ЈПКД „Турија“, Василево за дополнување на Одлуката за усогласување на дејностите на ЈПКД „Турија“, п.о Василево, според новиот шифрарник, согласно Националната класификација на дејностите бр. 02-182/1 од 30.03.2017 година.
 12. Давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Прва радост“, Василево.
 13. Предлог-решение за разрешување и именување на претседател на верификационата комисија.
 14. Предлог-решение за разрешување и именување на претседател на Комисијата за еднакви можности.
 15. Предлог-решение за разрешување и именување на член на Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој.
 16. Предлог-решение за разрешување и именување на член на Комисијата за општествени дејности.
 17. Донесување на Одлука по барање за финансиска помош поднесено од Аршимов Шенџан од с. Градашорци бр. 179.

Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Василево.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Објавен тендерот за изградба на канализација во с. Едрениково

Edrenikovo kanalizacija

На веб страницата на УНДП  (Програмата за развој на обединетите нации) објавен е тендер за Изградба  на канализациона мрежа во населеното место Едрениково, општина Василево.

Јавното отварање ќе биде на 28 –ми ноември 2018 година во 10 часот во просториите на УНДП, Скопје.

Предтендерската средба со понудувачите е закажана за 19 –ти ноември 2018 година во 10,00 часот во просториите на УНДП  во Скопје.

Целокупната тендерска документација со сите информации и податоции за набавката, заинтересираните понудувачи можат да ја најдат на следниот линк:

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=51497

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Општина Василево ги донираше средствата собрани на Манифестацијата Ден на празот

DSC_0225_1280x851

 Средствата собрани на Манифестацијата Ден на празот, општина Василево ги донираше за малата Нина Димитриевска од Струмица.

„Манифестацијата Ден на празот што во неделата на 04 ноември се одржа во населеното место Градошорци, оваа година, за прв пат доби хуманитарна димензија.  На граѓаните им понудивме можност заедно со дегустацијата на специјалитетите од праз да донираат средства и на тој начин да  се вклучат во хуманитарната акцијата за помош на некој на кој во моментот му е неопходна помош.

Како организатори на активноста, одлучивме средствата да ги донираме за лекување на седумгодишната Нина Димитриевска  од Струмица.

Им се заблагодаруваме на сите граѓани кои се вклучија во хуманитарната акција и донираа, а на малата Нина и посакуваме успешно оздравување“, изјави градоначалникот на општина Василево Марјан Јанев , чија што всушност и беше идејата  манифестацијата  „Ден на празот“ да добие хуманитарна димензија .

Вкупно беа собрани 18 383 денари и истите денес беа  донирани.

DSC_0218_1024x681

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Соопштение за јавна презентација и јавна анкета по УП за с. Градошорци

LOGO, Opstina Vasilevo

Општина Василево организира јавна презентација и јавна анкета по УП за село Градошорци изработен од ДП ВИЗУРА ДООЕЛ од Струмица.  Интегралниот текст на Соопштението може да го прочитате на линкот во продолжение:

Соопштение за јавна презентација и јавна анкета по УП за с. Градашорци

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Соопштение за јавна презентација и јавна анкета по УП за с.Ангелци

LOGO, Opstina Vasilevo

Општина Василево организира јавна презентација и јавна анкета по УП за село Ангелци изработен од ДП ВИЗУРА ДООЕЛ од Струмица. Интегралниот текст на Соопштението може да го прочитате на линкот во продолжение:

Соопштение за јавна презентација и јавна анкета за УП за с. Ангелци

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Во Градашорци се одржа манифестацијата „Ден на празот“

DSC_0065_1024x681

Денес, во организација на општина Василево, во населеното место Градашорци се организира манифестацијата „Ден на празот“ која 11 години успешно го промовира празот како исклучително здрава храна и Градашорци и околината како место во кое се одгледува најквалитетниот праз во државата и пошироко.

„Годинава по 11-ти пат сме домаќини и организатори на манифестацијата „Ден на празот“. Ако намерата на почетокот била да се промовира празот како здрава храна и ова поднебје како место во кое се произведува најквалитетниот праз во државата и на едно место да се соберат производителите, преработувачите и откупувачите, денес кога екологијата и заштита на животната средина се се поактуални одовде сакаме да упатиме порака дека ние сме еколошки чиста и здрава средина во која се произведува здрава  Храна“, изјави градоначалникот на општина Василево  Марјан Јанев.

Од оваа година, Манифестацијата чиј заштитен знак се многубројните специјалитети од праз специјално подготвени за дегустација доби и една нова -хуманитарна димензија. Градоначалникот Јанев ги покани присутните да ја покажат својата хуманост на дело и да донираат.

„ На сите посетители им нудиме можност да ја покажат својата хуманост на дело со тоа што за специјалетите што ќе ги дегустираат ќе можат и да донираат средства и на тој начин да помогнат на оние на кои им е најпотребно“ изјави градоначалникот Јанев.

Големиот број гости уживаа во вкусот на бројните специјалитети и содржините на културно уметничката програма подготвена од учениците, во фолклорните изведби на КУД „Тримери“  и музичкиот дел од програмата.

DSC_0218_1024x681

DSC_0008_984x768

DSC_0065_1024x681

DSC_0089_1024x681

DSC_0101_1024x681

DSC_0112_1024x681

DSC_0116_1024x681

DSC_0126_1024x681

DSC_0128_1024x681

DSC_0151_1004x768

DSC_0170_1024x681

DSC_0183_1024x681

DSC_0184_1024x681

DSC_0197_1024x681

DSC_0206_1024x681

DSC_0215_1024x681

DSC_0255

DSC_0252

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail