Огласи

Објава 2/2023 за отуѓување градежно земјиште во општина Василево

LOGO, Opstina Vasilevo

Општина Василево објави Објава број 2/2023 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Василево. Предмет на продажба e Дел од КП бр.1330/1 КО Градошорци вон град. Пријавите за учество на јавното наддавање можат да се достават до 16.07.2023 година  електронски на следната интернет адреса:www.gradezno-zemjiste.mk.…

Continue reading

Решение за поништување Oбјава за отуѓување градежно земјиште во општина Василево

LOGO, Opstina Vasilevo

Поради настанати непредвидиви околности кои го оневозможуваат водењето на постапката, општина Василево ја поништи Објавата за отуѓување градежно земјиште број 1/2023 од 20.04.2023 година. Решение за поништување објава    

Објава за отуѓување градежно земјиште во општина Василево

LOGO, Opstina Vasilevo

Општина Василево објави Објава број1/2023 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Василево. Предмет на продажба се две градежни парцели: Дел од КП 1330/1 во КО Градашорци, вон град и Дел од КП 1063/1 во КО Владевци вон град. Пријавите за учество на јавното…

Continue reading