Соопштенија

Средба на граѓаните со пратеникот Ромео Тренов

Romeo Trenov

Во петок, 03.04.2015 година, во периодот од 12,00 до 18,00 часот, во просториите на ЈПКД „Турија“ Василево, г-дин Ромео Тренов – пратеник во Парламентот на Р.Македонија, ќе оствари средба со граѓаните од општина Василево. На средбата, граѓаните ќе може да разговараат за тековните потреби, за проблемите со кои се соочуваат, ќе имаат можност да дадат…

Continue reading

Постапка на ажурирање на податоците во катастарот на недвижности 16.2.2015

е-Даноци-2

      Врз основа на член 57 и член 211 од Законот за катастар на недвижности и Законот за изменување и дополнување на законот за катастар на недвижности („Сл.весник на РМ“ бр.55/2013, „Сл.весник на РМ“ бр.115/14 од 30.07 2014 и „Сл.весник на РМ“ бр.41/14 од 24.04.2014 година) Агенцијата за катастар на недвижности го објавува…

Continue reading

Објава за отуѓување на градежно земјиште по пат на електронско јавно наддавање во општина Василево

transport-vrski

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со ЛУПД за хотелски комплекс на КП 1160 и 1162 во КО Владевци, донесен со решение број на 08-1991/1 од 07.10.2013 година со намена за изградба на хотелски комплекси, со компатибилни класи на намени Б1, В2, Д3 макс. До 40%, согласно…

Continue reading