Дневен ред за петата седница на Советот на општина Василево

Sala na Sovet

На 31.01.2022 година (понеделник) со почеток во 15:00 часот, во просториите на Општина Василево, Советот на општина Василево ќе ја одржи петата седница.

За работа на Седницата предложен е следниот дневен ред:

  1. Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2021 година за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година (К-1).
  2. Квартален извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година (К-2).
  3. Квартален извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година (К3).
  4. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Пецанова Слоботка од с.Дабиље бр.192.
  5. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Ристова Лика од с.Нова Маала бр.61.
  6. Предлог одлука за пренесување на право на користење на патничко моторно возило Hyundai Elantra на ЈКПД ,,Турија” Василево.
  7. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2022 година
  8. Извештај за реализација на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Василево за 2021 година

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail