Формирање координативно тело за следење на најавеното невреме

DSCN5485

ЗАПИСНИК ЗА ФОРМИРАЊЕ КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗАРАДИ СЛЕДЕЊЕ НА СОСОЈБАТА ЗА НАЈАВЕНОТО НЕВРЕМЕ

На координативниот состанок беше договорено да се ангажираат пет лица вработени во општина Василево кои ќе ја следат состојбата на терен и ќе го известуваат градоначалникот за секоја настаната промена.

Лицата се:
– Митко Јанев бр.тел. 071/874-769
– Боби Величковски бр.тел.071/261-707
– Ацо Митев бр.тел 071/261-502
– Тони Ристов бр.тел. 071-575-481
– Бранко Андонов бр.тел. 071/205-117
Секоe од лицата ќе добие одредена локација која ќе ја надгледува и следи и тоа :
– На потегот од Радичево до мостот Доброшинци – Митко Јанев,
– Боби Величковски ќе ја надгледува состојбата на брана Турија и течението на река Турија,
– Тони Ристов ќе ја надгледува сосотојбата од мостот кон Доброшинци до Василево,
– Ацо Митев и Бранко Андонов од Василево до Просенички пат.
За сите настанати промеnи и критични ситуации истите се должни да го известуваат градоначалникот и заеднички да се донесе донесе решение за преземање интервенција.
Се задолжува директорот на ЈПКД Турија Василево целокупната механизација да ја стави на располагање и да биде во приправност.
Се задолжуваат сите приватни локални компании кои располагаат со соодветна механизација, истите да бидат ставени на располагање на општина Василево.
Се замолуват граѓаните на сите населени места од општина Василево во случај на загрозеност да контактираат со лицата назначени од општина Василево.

Општина Василево
30.01.2015
Градоначалник Ванчо Стојанов _______________
Митко Јанев______________________________
Боби Величковски________________________
Ацо Митев_______________________________
Тони Ристов______________________________
Бранко Андонов_________________________

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail