Дневен ред за 23-та Седница на Советот на општина Василево

DSCN5467

Во петок, 27.02.2015 година со почеток во 13,00 часот, Советот на општина Василево ќе ја одржи редовната 23-та Седница.

За работа на Седницата предложен е следниот дневен ред:

1. Донесување на заклучок за престанок на мандатот на член на Советот на општина Василево.
2. Верификација на мандат на член на Советот на општина Василево.
3. Давање и потпишување на свечена изјава.
4. Разрешување и избор на претседател на Советот на општина Василево.
5. Предлог-одлука за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево за 2015 година.
6. Полугодишен извештај за работата на ООУ„Гоце Делчев“, Василево за учебната 2014/2015 година.
7. Полугодишен извештај за работата на ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала за учебната 2014/2015 година.
8. Предлог за воспоставување меѓуопштинска соработка.
9. Предлог-програма за управување со отпад на територијата на општина Василево за 2015 година.
10. Донесување на одлука по барањето за финансиска помош поднесено од ловносто друштво „Фазан“ Василево.
11. Годишен извештај за работата на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2014 година.

Седницата ќе се одржи во Салата на Домот на културата во Василево со почеток во 13,00 часот.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail