Советот на општина Василево ја одржа 58-та Седница

prva

Советот на општина Василево ја одржа редовната 58-ма седница на која советниците ги усвоија сите предлози од дневниот ред од кои најголемиот број беа од сферата на образованието.

Прва и втора точка беа Годишните извештаи за работата на на двете основни општински училишта „Гоце Делчев“,  Василево и „Атанас Нивичански“ , Нова Маала за учебната 2016/2017 година. Истите без забелешки беа усвоени од сите советници.  Без ниту една забелешка беа усвоени и предложените Програми за работа за учебната 2017/2018 година на овие две  училишта. Со 7 гласа „за“ и 2 „воздржани“, но без забелешки беша усвоена Годишната програма за работа за 2017/2018 год.  на детската градинка „Прва радост“ Василево. На дневен ред беа уште два предлози кои се однесуваат на работата на детската градинка.  Едниот се однесуваше на Известувањето од Министерството за труд и социјална политика за почетокот и завршетокот на работното време на оваа установа односно воведувањето на втора смена и прва работна сабота во месецот. Советниците донесоа одлука работното време да си истане исто како и досега односно да се работи само во една смена. Другото барање од градинката беше за прием за повеќе деца од предвидениот проектиран капацитет. Образложението беше дека веќе има пријавено повеќе деца и дека нивниот прием и згрижување нема да го наруши работењето на оваа установа. Советниците, едногласно дадоа поддршка и на ова барање.

Позитивно беше одговорено и на три барања за финансиска помош од кои двете беа доставени како дополнителни точки на дневниот ред на самата сеница.

Од предложениот дневен ред, на барање на претседателот на советот г-дин Драги Митев, на почетокот на седницата беше изземено предлог-решението за разрешување и именување на член на Училишниот одбор на ООУ„Гоце Делчев“, Василево.

prva

DSC_0667 (Medium)

DSC_0668 (Medium)

DSC_0677 (Medium)

DSC_0681 (Medium)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail