Дневен ред за 10-та седница на Советот на општина Василево

DSCN5467

На 31. 05. 2018 година (четврток) со почеток во 12,00 часот, Советот на општина Василево ќе ја одржи  редовната 10-та седница.

За работа на седницата предложен е следниот дневен ред:

  1. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални дејности „Турија“, Василево за дополнување на ценовникот на ЈПКД „Турија“, Василево за вршење на работите со општина Василево.
  2. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални дејности „Турија“, Василево за измена на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за приклучок на канализационен систем за физичките лица во населените места Ангелци, Градошорци, Василево и Пиперево.
  3. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Маца Малчева од с. Чанаклија.
  4. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Ловечко друштво „Фазан“, Василево.
  5. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Идавер Шаинов од с. Градошорци.
  6. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Кристијан Вражов од с. Пиперево.
  7. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Шотокан Карате клуб „Шихан“ од Струмица.

Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Василево.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail