Советот на општина Василево ја закажа 19-та седница

DSCN5467

На 01.03.2019 година (петок)  со почеток во 10,00 часот Советот на општина Василево ќе ја одржи редовната 19-та седница.

За работа на седницата предложен е следниот дневен ред:

 1. Полугодишен извештај за работата на ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала за учебната 2018/2019 година.
 2. Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на К.П бр. 1765 во КО Василево вон г.р
 3. Предлог-одлука за сопствено учество на општина Василево за реализација на проектот за улица во с. Нова Маала до резервоар.
 4. Предлог-спогодба за измена и дополнување на Спогодбата за начинот и условите за заедничко организирање на извршувањето на линискиот превоз на патници за општините: Струмица, Босилово, Василево и Ново Село.
 5. Барање од ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала за разрешување на член на Училишниот одбор и назначување на нов член на Училишниот одбор во ООУ„Атанас Нивичански“, с. Нова Маала.
 6. Предлог-план за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на општина Василево (2019-2021).
 7. Предлог-одлука за давање на времено користење без надоместок на недвижни ствари – простор на Министерството за труд и социјална политика – Скопје, Меѓуопштински центар за социјални работи Струмица.
 8. Донесување на одлука по барање за спонзорство за организација на ловечка вечер поднесено од ЛД „Гоце Делчев“, Босилово.
 9. Донесување на одлука по барање за финансиски средства за оградување на гробишта во с. Нова маала, поднесено од претседателот на црковниот одбор во с. Нова Маала.
 10. Донесување на одлука по барање за финансиски средства за потребите на џамијата во с. Градашорци, поднесено од џамискиот одбор на с. Градашорци.
 11. Донесување на одлука по барање за финансиски средства за одбележување на 20 години јубулеј на здружението ЗЗП „Агросојуз“ Василево, поднесено од претседателот на Управен одбор на ЗЗП „Агросојуз“.
 12. Донесување на одлука по барање за спонзорство за организација на ловечка вечер поднесено од ЛД  „Фазан“,  Василево.
 13. Донесување на одлука по барање за финансиски средства за изградба на ново крштелно во храмот „Св. Наум Охридски“, с. Чанаклија.
 14. Донесување на одлука по барање за финансиски средства за технички помагала, електронски уреди на здружението „Басмак Василево“ од с. Василево.
 15. Донесување на одлука по барање за спонзорство за организација на ловечка вечер поднесено од ЛД „Беласица“ од Струмица.
 16. Донесување на одлука по барање за финансиска помош поднесена од Димитраќ Митев од с. Градашорци бр. 31.

Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Василево.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail