Дневен ред за дваесетата седница на Советот на општина Василево

DSCN5467

Во петок, 29.03.2019 година со почеток во 12,00 часот Советот на општина Василево ќе ја одржи редовната дваесетта седница.

За работа на Седницата предожен е следниот дневен ред:

 1. Завршна сметка на Буџетот на општина Василево за 2018 година.
 2. Годишен извештај на општина Василево за 2018 година.
 3. Завршна семетка на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево за 2018 година.
 4. Давање согласност на Извештајот за работата и годишната сметка на ЈПКД „Турија“, Василево за 2018 година.
 5. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на јавното претпријатие за комунални дејности „Турија“, Василево за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај за 2018 година.
 6. Давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈПКД „Турија“, Василево за 2019 година.
 7. Завршна сметка на ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала.
 8. Предлог-решение за разрешување и именување на член на Комисијата за еднакви можности .
 9. Предлог-решение за разрешување и именување на член на Комисијата за земјоделие и заштита на животните и растенијата.
 10. Донесување на Одлука по Барањето за добивање на финансиски и материјални средства поднесено од МПЦ – Охридска Архиепископија, Струмичка епархија – Парохија Василевска.
 11. Предлог-одлука за утврдување на места на кои е дозволено да се истакнат изборни плакати за изборите во 2019 година со обезбедени еднакви услови на сите организатори на изборната кампања во општина Василево.

Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Василево.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail