Дневен ред за дваесет и првата седница на Советот на општина Василево

DSCN5467

На ден 13.06.2019 година (четврток), со почеток во 12,00 часот Советот на општина Василево ќе ја одржи  21-та редовна седница.

За работа на Седницата предложен е следниот дневен ред:

 1. Годишен извештај за работата на Цантарот за развој на Југоисточниот плански регион;
 2. Извештај од спроведена самоевалуација на ООУ„Атанас Нивичански“ , Нова Маала за период 2016-2018 година;
 3. Финансиски извештај на ЈП „Турија“ за првото тромесечие за 2019 година од 01.01.2019 до 31.03.2019 година.
 4. Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2019 година за периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019 година (К-1);
 5. Квартален извештај за доспеани а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019 година (К-2);
 6. Квартален извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019 година (К-3);
 7. Предлог-решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево;
 8. Предлог-одлука за пристапување кон измена на Статутот на општина Василево;
 9. Нацрт-статутарна одлука за измена на Статутот на општина Василево;
 10. Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти – викенд-куќа на к.п бр. 1596 и 1709 во КО Градашорци вон г.р
 11. Донесување на оддлука по барање за финансиски средства поднесено од Жаклина Џорлева од Струмица;
 12. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од ЛД „Фазан“ од Василево;
 13. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Македонска православна црква – Охридска архиепископија, храм Св. Наум Охридски, Чанаклија;
 14. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Џамиски одбор с. Градашорци;
 15. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Црковниот одбор при храмот „Св. Ѓорѓи“ од с. Пиперево;
 16. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Ванчо Карчев од с. Пиперево.

Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Василево.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail