Дневен ред за дваесет и четвртата седница на Советот на општина Василево

sala na Sovet

На ден 21.08.2019 година (среда), со почеток во 11,00 часот,  Советот на општина Василево ќе ја одржи дваесет и четвртата седница. За работа на седницата предложен е следниот дневен ред:

  1. Кваратален извештај за извршување на Буџетот за 2019 година за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година (К-1);
  2. Кваратален извештај за доспеани а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година (К2);
  3. Кваратален извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година (К3);
  4. Годишен План за вработување на општина Василево за 2020 година;
  5. Годишен План за вработување за 2020 година на ЈПКД „Турија“, Василево;
  6. Финансиски озвештај на ЈПКД „Турија“ за првото полугодие за 2019 година;
  7. Давање согласност на Одлуката на УО на ЈПКД „Турија“, Василево за утврдување на висината на трошоците за прекинување и повторно приклучување на корисникот на вода;
  8. Предлог-одлука за ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на општина Василево;
  9. Донесување на Одлука по барањето за финансиски средства поднесено од Муслиев Фејзи од с. Градашорци.

Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Василево.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail