Дневен ред за дваесет и петата седница на Советот на општина Василево

DSCN5467

На ден 27.09.2019 година, (петок) со почеток во 12,00 часот, Советот на општина Василево ќе ја одржи редовната дваесет и пета седница.

За работа на седницата предложен е следниот дневен ред:

 1. Годишен извештај за работа на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево за воспитна септември 2018- август 2019 год.
 2. Одлука за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево.
 3. Одлука за давање согласност на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево за прием на повеќе или помалку деца од предвидениот капацитет.
 4. Одлука за утврдување на Комисија за прием на повеќе деца од предвидениот капацитет на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево и утврдување на поблиски критериуми за прием на деца.
 5. Годишна Програма за работа на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево за учебната 2019/2020 година.
 6. Годишна Програма за работа на ООУ„Гоце Делчев“, Василево за 2019/2020 година.
 7. Развоен план 2019-2023 година на ООУ„Гоце Делчев“; Василево.
 8. Годишен извештај за работа на ООУ „Атанас Нивичански“, Нова Маала за учебната 2018/2019 година.
 9. Годишна Програма за работа на ООУ „Атанас Нивичански“, Нова Маала за учебната 2019/2020 година.
 10. Статут на ООУ „Атанас Нивичански“ с. Нова Маала, општина Василево.
 11. Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект –црква на К.П бр.1803 во КО Ангелци.
 12. Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект –црква на К.П бр.1803 во КО Ангелци.
 13. Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект –црква и трем на К.П бр.1803 во КО Ангелци.
 14. Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект –црква и трем на К.П бр.1803 во КО Ангелци.
 15. Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект –викендица на К.П бр.953 во КО Василево вон гр.
 16. Предлог-одлука за определување на крајбрежен појас на регулиран водотек ОДВОДЕН КАНАЛ ОК-1 во с. Градашорци, општина Василево.
 17. Предлог-решение за разрешување на член на Училишен одбор на ООУ „Гоце Делчев“, Василево.
 18. Предлог-решение за разрешување и именување на член на Училишен одбор на ООУ „Атанас Нивичански“, Нова Маала.
 19. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Сојузот на здруженија на тутунопроизводители „Басмак“ од Василево.
 20. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Ристо Тушев од Пиперево.
 21. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Киро Ѓоргиев од с. Добрејци.
 22. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од црковното настојателство при храмот Св.Димитриј“ с. Сушево.

Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Василево.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail