ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА Постапка за воспоставување на јавно приватно партнерство

LOGO, Opstina Vasilevo-horz

Општина Василево, на страната на Бирото за јавни набавки,  објави Оглас за јавна набавка за воспоставување на јавно приватно партнерство за реконструкција и одржување на јавното осветлување во општина Василево преку воведување мерки за енергетска ефикасност според ЕСКО Модел.

Краен  рок за доставување на понудите е 06.12.2019 година во 12,00 часот

Краен рок за одговор на прашања е 30.11.2019 година во 15:30 часот

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите: 06.12.2019 година во 12:00 часот,  место: општинска администрација

Комплетниот оглас е достапен на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0a2fdcd2-9349-4376-9caf-e7bbc1a4d14b/1

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail