Повик за поднесување на понуди (ППП) за набавка на возило за собирање на комунален смет

DSC_1057_1280x851

Повик за поднесување на понуди (ППП)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ (MSIP)

MSIP-NCB -137-19

  1. Овој Повик за поднесување на понуди ја следи општата објава за набавки за овој проект објавена во изданието на UN Development Business со бр. 767 од 31 јануари, 2010 година (печатено издание) и електронски објавена на 06 јануари, 2010 година.

 

  1. Република Македонија доби грант средства од Светска Банка и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор занабавка на специјално моторно возило за собирање на комуналнен смет со капацитет од 5,5 м3за потребите на ЈКП Турија – Општина Василево .

 

  1. Општина Василево ги повикува соодветните и квалификувани Понудувачи за набавка на  специјално моторно возило за собирање на комуналне смет за потребите на ЈКП Турија да ги достават своите запечатени понуди.

 

  1. Поднесувањето понуди ќе се спроведе преку процедури за национално конкурентно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, (од мај 2004 година, ревидирано во октомври 2006 година и мај 2010 година), и е отворен за сите Понудувачи од квалификуваните држави како што е дефинирано во тендерската документација.

 

  1. Заинтересираните Понудувачи може да добијат дополнителни информации од:

Општина Василево и да извршат увид во тендерската документација на наведената адреса од 08:00 до 16:00 часот.

 

  1. Потребните квалификации вклучуваат:

 Финансиска способност:

Понудувачот треба да достави документиран доказ дека ги исполнува следниве финансиски услови: годишен обрт од најмалку 200.000,00 ЕУР во последните три години. Доколку Понудувачот е во форма на Заедничко вложување (ЗВ), сите членови на ЗВ треба заедно да  ги исполнуваат горенаведените услови за квалификација. Главниот носител на заедничкото вложување  треба да исполнува најмалку шеесет проценти од горенаведените  квалификациски услови.

 

  1. Искуство и технички капацитет

Понудувачот треба да достави референтна листа како и копија од  најмалку два (2) успешно спроведени договори во последните три (3) години, за набавка на најмалку две (2)возила за собирање на смет со минимум капацитет од 14м3. Ако Понудувачот е Заедничко вложување (ЗВ), сите членови треба заеднички да ги исполнуваат сите квалификациски услови  и секој од членовите од ЗВ треба да има најмалку еден успешно спроведен договор во последните пет години за набавка на слични стоки.

 

Понудувачот треба да достави детален опис на пост-продажните услуги, сервис, сервисери  и  резервните делови на располагање во земјата на Купувачот за стоките кои се нудат во Понудата. Ако ваквите услуги не се достапни во земјата на Купувачот, Понудувачот треба да достави во понудата писмена потврда дека доколку е успешен, тој ќе биде застапен од страна на агент во земјата на Купувачот, како што е наведено во ИП 17.1(b) и ИП 17.1(b) од ЛПП. Доколку Понудувачот е успешен, тој треба да достави документиран доказ за именување на квалификуван Агент во рок од 28 дена од денот на приемот на известувањето за доделување на договорот.  Неможноста да достави ваков доказ преставува основа за поништување на Договорот. Во тој случај, Купувачот може го додели договорот на следниот Понудувач со најниска цена којшто има квалификации, во согласност со ИП 40.2.

 

 

  1. Понудувачот треба да достави документиран доказ со кој ќе покаже дека стоката која ја нуди ги исполнува следниве услови за употреба:

Понудувачот ќе достави технички карактеристики во согласност со бараните технички карактеристики-спецификации на понудените специјални комунални возила, каталози, фотографии на возилата.

  1. Заинтересираните Понудувачи може да ја купат комплетната тендерска документација по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу:

Општина Василево, Адреса: улица Василево бб, Поштенски број:2411 Василево , Република Северна Македонија и по плаќањето на неповратна такса од  1,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следната сметка:

 

За плаќања во МКД – број на сметка

 Народна банка на Република Македонија – број на сметка 100 000000063095

Уплатна сметка – 70901 40800 630 14

Приходна шифра и програма -725939 00

 

Понудите треба да бидат доставени на долунаведената адреса:

 

Адреса:Општина Василево

Број на кат/канцеларија: архива

Поштенски број:2411

Република Северна Македонија

 

не подоцна од:12:00 часот на ден 20,01,2020 година

 

Сите понуди мора да бидат придружени со гаранција на понудата од не помалку од 120.000,00МКД

Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе решат да присуствуваат на адресата наведена подолу:

Адреса:Општина Василево

Во Општинската зграда

Поштенски број:2411

Република Северна Македонија

 

12:00 часот на ден 20,01,2020 година

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail