Дневен ред за 29-та седница на Советот на општина Василево

DSCN5467

На 27.12.2019 година (петок) со почеток во 12,00 часот Советот на општина Василево ќе ја одржи 29-та Седница, последна во оваа календарска година.

За работа на Седницата предложен е следниот  дневен ред:

 1. Донесување на Одлука по Барање за финасиски средства поднесено од Илија Димитров од с. Василево;
 2. Донесување на Одлука по Барање за финансиски средства поднесено од Црковен одбор од с. Ангелци;
 3. Донесување на Одлука по Барање за финансиски средства поднесено од ЗЗП „Агросојуз“- Василево;
 4. Предлог-Одлука за утврдување на висината на пазарната вредност на недвижниот имот на територијата на општина Василево;
 5. Предлог-програма за работа на Советот на општина Василево за 2020 година;
 6. Донесување на Одлука по Барање за финасиски средства поднесено од Драги Тодоров од с. Ангелци;
 7. Донесување на Одлука по Барање за финансиски средства поднесено од Борчо Атанасов од с. Пиперево;
 8. Програма за работа на ЈПКД „Турија“ п.о Василево за 2020 година;
 9. Предлог-Буџет на општина Василево за 2020 година;
 10. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на општна Василево за 2020 година;
 11. Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на административните службеници за 2020 година;
 12. Статут на ООУ„Атанас Нивичански“, с. Нова Маала, општина Василево;
 13. Давање согласност на Финансискиот план на ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала за 2020 година донесен од Училишниот Одбор на ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала;
 14. Давање согласност на Финансискиот план на ООУ„Гоце Делчев“, Василево за 2020 година донесен од Училишниот Одбор на ООУ„Гоце Делчев“, Василево;
 15. Статут на општинското основно училиште „Гоце Делчев“, Василево;
 16. Давање согласност на Годишниот финансиски план на ЈОУДГ„Прва радост“ Василево за 2020 година донесен од Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево.

Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Васiлево.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail