Советот на општина Василево го донесе Буџетот за 2020 година

naslov

Советот на општина Василево на денешната редовна 29-та седница, го донесе Буџетот на општина Василево за  наредната 2020 година, кој тежи  вкупно  175 106 000 денари,  што е за околу 25 000 000 денари помалку во однос на Буџетот од 2019 година.

Овој износ се однесува на целокупниот, консолидиран Буџет,  во кој се вклучени и Буџетите на единките корисници  (двете основни општински училишта „ Гоце Делчев“ и „Атанас Нивичански“ и детската градинка „Прва радост“), додека  Основниот Буџет на општината, изнесува 87 700 000 денари.  Анализирано според структурата, во приходниот дел од самофинансирачки активности планирани се 5 730 000 денари,  од дотации 73 306 000 денари,   од донации  2 000 000 денари и 4 370 000 денари по основ на кредити.

Што се однесува до расходниот дел, за капитални расходи планирани се 36 260 000 денари, односно околку 45% од основниот буџет.

Во контекст на овааа проблематика усвоени беа и Предлог-одлуката за извршување на Буџетот и Предлог-одлуката за утврдување на вредноста на платите на административните службеници.

Советниците  ги усвоија и Предлог-Одлуката за утврдување на висината на пазарната вредност на недвижниот имот на територијата на општина Василево, Предлог- програмата за работа на Советот на општина Василево за 2020 година, Програмата за работа на ЈПКД „Турија“ п.о Василево за 2020 година, Статутите и Финансиските планови за 2020 година на  двете основни општински училишта „Гоце Делчев“ Васдилево и „Атанас Нивичански“, Нова Маала. Согласност доби и Финансискиот план на детската градинка ЈОУДГ„Прва радост“, Василево.

Како дополнителен предлог на дневниот ред беше разгледана и усвоена Одлука за пренесување на правото на користење и управување со атмосферскиот канализационен систем во с. Василево од  поштата  до повеќенаменско игралиште на ЈПКД „Турија“, Василево.

Позитивно беше одговорено и на неколкуте барања за финансиски средства поднесени од правни и физички лица.

DSC_1061_1280x851

DSC_1062_1280x851

DSC_1067_1280x851

DSC_1069_1280x851

DSC_1072_1280x851

DSC_1076_1280x851

DSC_1077_1280x851

DSC_1082_1280x851

DSC_1084_1280x851

DSC_1086_1280x851

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail