ИЗВЕСТУВАЊЕ

LOGO, Opstina Vasilevo

Согласно препораките на Владата на Република Северна Македонија, а по предлог од Министерството за здравство,  кои се однесуваат за превентива и заштита од вирусот Ковид 19 (Корона вирус) објавени на ден 12.03.2020 година,  работата со граѓаните  кои имаат потреба од документи, достава на барања, решенија за платен данок и други списи кои ги издава администрацијата на општина Василево да

БИДЕ СВЕДЕНА НА МИНИМАЛНО НИВО И ДА СЕ РЕШАВААТ САМО ИТНИТЕ И НЕОДЛОЖНИ БАРАЊА.

Им се препорачува на граѓаните, за секој проблем што  го имаат, а за кој е надлежна општина Василево, да ги користат контактите по електронски пат и тоа преку веб страницата на општина Василево www.opstinavasilevo.gov.mk

На истата веб страна се истакнати телефонските броеви, како и електронската пошта, со цел побрза комуникација, а во исто време почитување на препораките   од страна на Владата на Република Северна Македонија кои се во насока на спречување на ширење на вирусот Ковид 19.

Со почит
Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail