Дневен ред за 35-та седница на Советот на општина Василево

DSCN5467

На 26.08.2020 год. (среда), со почеток во 12,00 часот,  Советот на општина Василево ќе ја одржи триесет и петата седница. За работа на Седницата предложен е следниот дневен ред:

  1. Годишен извештај за работата на ООУ„Атанас Нивичански“, с. Нова Маала за учебната 2019/2020 година.
  2. Годишна програма за работа за учебната 2020/2021 година на ООУ „Атанас Нивичански“, с. Нова Маала.
  3. Годишна програма за работа за учебната 2020/2021 година на ООУ „Гоце Делчев“, с. Василево.
  4. Финансиски извештај на ЈП „Турија“ за прво полугодие за 2020 година од 01.01.2020 до 30.06.2020 година.
  5. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење и управување со водоснабдителниот систем за с. Седларци на ЈПКД „Турија“, Василево.
  6. Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или сообраќајната инфраструктура воопшто нема да се предвиди и вклопување на бесправниот објект –деловен објект на к.п бр. 2350 во КО Василево.
  7. Донесување на Одлука по Барањето за финасиски средства поднесено од Здружение на тутунопроизводители „Басмак“, Василево.
  8. Донесување на Одлука по Барањето за финасиски средства поднесено од група на граѓани од с. Владевци.

Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во с. Василево.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail