Соопштение за јавна презентација и јавна анкета

LOGO-Opstina-Vasilevo-horz

Општина Василево организира јавна презентација и јавна анкета за  Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи  на м.в Гладно Поле, КО Градашорци и КО Василево, изработен од Агенција за планирање на просторот, со техкички број   Е 0217. Целото Соопштение моше да го видите во линкот во продолжение:

Соопштение за јавна презентација и јавна анкета

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail