Дневен ред за 41-ва седница на Советот на општина Василево

Sala na Sovet

На 29.01.2020 година (петок) со почеток во 12,00 часот Советот на општина Василево ќе ја одржи редовната 41-ва седница.

За работа на седницата предложен е следниот дневен ред:

  1. Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2020 година за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година (К-1);
  2. Квартален извештај за доспеаните а наизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година (К-2);
  3. Квартален извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година (К-3);
  4. Предлог-програма за работа на Советот на општина Василево за 2021 година;
  5. Предлог-одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Василево за 2021 година;
  6. Извештај за реализацијата на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Василево за 2020 година;
  7. Донесување на Одлука по Барањето за финасиски средства поднесено од Црковниот одбор   Св. Петка од с. Требичино.

Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Василево.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail