Советот на општина Василево ја одржа 46-та Седница

naslov

Денес, Советот на општина Василево ја одржа 46-та седница, на чиј дневен ред по дополнувањето направено на самата седница имаше вкупно четири предлози кои беа разгледани и усвоени од страна на советниците.

Предлог-Одлуката  за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Центар за развој на Југоисточниот плански регион број 07-2510/1 од 28.12.2007 година и Одлука за основање на Центар за развој на Југоисточен плански регион (Пречистен текст) , беа двата предлози за кои позитивно се изјаснија Советниците а се однесуваат на работи поврзани со функционирањето на Центарот за развој на југоисточниот плански регион. Позитивен одговор добија и двете барања за финансиска помош доставени до општинскиот Совет од физички лица.

1

3

4

5

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail