Tuesday, 3 October 2023

Состав

Советот на општина Василево брои 15 членови

Состав 2021 – 2025

Согласно Изборните резултати седум советници се од ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата „Обнова за Македонија“ , седум советници се од Коалиција „Најдоброто за мојата општина“ предводена од СДСМ и еден советник од Движењето Одлучно за промени.

Членови од ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата „Обнова за Македонија“:
Живко Атанасов, тел: 071 506 861, e-mail: atanasov@hotmail.com
Драгица Глигорова, тел: 076 202 917, e-mail: dragica.gligorova20@gmail.com
Александар Митрев, тел: 070 838 553 e-mail: amitrev203@gmail.com
Таип Демиров, тел: 076 202 917, e-mail: лицето не поседува e-mail адреса
Спасенка Митева, тел: 070 474 131, e-mail: spasenka.miteva@gmail.com
Ване Андонов, тел: 078 926 280, e-mail: vane.andonov@hotmail.com
Ридван Мемедов, тел: 076 886 298, e-mail: ridvan.memedov2014@gmail.com

Членови од Коалиција „Најдоброто за мојата општина“ предводена од СДСМ:
Крсте Панев, тел: 075 353 074, e-mail: krstepanev@gmail.com
Билјана Ѓоргиева, тел: 070 927 878, e-mail: bgorgieva84@gmail.com
Илми Мустафов, тел: 076 614 307, e-mail: Ilmimustafov8@gmail.com
Александра Мадевска, тел: 077 805 368, e-mail: madevskaalek@yahoo.com
Билент Исинов, тел: 075 414 795, e-mail: bilentisinov@yahoo.com
Кристина Нистров, тел: 078 719 784, e-mail: kristina.jovanova@yahoo.com
Блаже Коцев, тел: 070 482 351, e-mail: blaze.bela22@yahoo.com

Членови од Движењето Одлучно за промени:
Ристе Делијанов, тел: 071 540 104, e-mail: delijanov@gmail.com

СЕДНИЦИ- дневен ред:
Прва (Конститутивна) седница, 18.11.2021 г.
Втора седница, 25.11.2021 г.
Вонредна седница, 09.12.2021 г.
Трета седница, 13.12.2021 г.
Четврта седница, 23.12.2021 г.
Пета седница, 31.01.2022 г.
Шеста седница, 28.02.2022 г.
Седма седница, 30.03.2022 г.
Осма седница, 18.04.2022 г.
Вонредна седница, 26.04.2022
Девета седница, 30.05.2022
Десета седница, 21.06.2022
Единаесета седница, 07.07.2022
Дванаесета седница, 28.07.2022
Тринаесета седница, 17.08.2022
Четиринаесета седница, 29.09.2022
Петнаесета седница, 31.10.2022
Шеснаесетта седница, 14.11.2022 г.
Седумнаесета седница, 09.12.2022
Свечена седница, 16.12.2022
Осумнаесетта седница,21.12.2022
Деветнаесетта седница, 21.12.2022
Дваесетта седница, 07.02.2023
Дваесет и прва седница, 27.02.2023
Вонредна седница, 02.03.2023
Вонредна седница, 07.03.2023
Дваесет и втора седница, 14.03.2023
Дваесет и трета седница, 23.03.2023
Дваесет и четврта седница, 18.04.2023
Дваесет и пета седница, 03.05.2023
Дваесет и шеста седница, 05.06.2023
Дваесет и седма седница, 27.06.2023
Дваесет и осма седница, 28.07.2023
Дваесет и девета седница, 22.08.2023
Триесета седница, 14.09.2023

Состав 2017-2021
Совет,отворени податоци,
Совет

Надоместок на Советниците: Одлука за надоместокот на членовите на Општинскиот совет