Tuesday, 19 March 2019

Состав

Советот на општина Василево брои 15 членови

Состав 2017-2021

Од вкупно 15 членови, 8 се од СДСМ и коалицијата и 7 од ВМРО ДПМНЕ и коалицијата

Членови од СДСМ и коалицијата:
– Крсте Панев
– Фанче Томова
– Блаже Коцев
– Неџат Меминов
– Атанас Ристов
– Христина Гошева
– Тони Малчев
– Илми Мустафов

Членови од ВМРО ДПМНЕ и коалицијата:
– Сања Стојанова
– Наце Коцев
– Сања Христова
– Виолета Ристова
– Бранко Трајков
– Марјанчо Трајков
– Ракип Асанов