Урбанизам

www.e-urbanizam.mk

– Формулар за УП за м.в Гладно поле КО Градашорци вон град и КО Василево вон град
– Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за м.в Гладно поле КО Градашорци вон град и КО Василево вон град
– Согласност од Министерството за животна средина и просторно планирање

– Формулар за УП КП бр.1003, КП бр.1004 и КП бр.1006, КО добрашинци вон град
– Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за КП бр. 1003, КП бр.1004 и КП бр.1006 КО Добрашинци вон град
– Согласност од Министерството за животна средина и просторно планирање

– Формулар за УП за КП бр.982 КО Добрашинци вон град
– Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за КП бр. 982 КО Добрашинци вон град
– Согласност од Министерството за животна срединаи просторно планирање

– Формулар за УП за КП бр. 538 КО Добрашинци вон град
– Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена за КП бр.538 КО Добрашинци вон град
– Согласност од Министерството за животна средина и просторно планирање

- Решение за одобрување на Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план, со намена Е1.13-Површински  соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП бр. 1414, КП бр. 1415 КП бр 1416, КП бр 1417, КО Ангелци, општина Василево,  Решение (PDF)

- Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на  УП, со намена Е1.13-Површински  соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на  КП бр. 1414, КП бр. 1415,  КП бр 1416, КП бр 1417, КО Ангелци, општина Василево,  Проектна програма (PDF)

- Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет од 1 MW, на дел од КП 538, КО Добрашинци, вон град, општина Василево, Проектна програма (PDF)

- Проектна Програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 1 MW, на КП 982, КО Добрашинци-вон град, општина Василево, Проектна програма (PDF)

УРБАНИСТИЧКИ  ПЛАНОВИ

Урбанистички план за с. Ангелци

Урбанистички план за с. Владиевци

Урбанистички план за с. Градашорци