Урбанизам

www.e-urbanizam.mk

Урбанистички проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Новопланиран СН10(20)кV кабелски подземен вод од КП бр.2659 во КО Василево до кабелска спојница на КП бр.1843 во КО Василево – вонград, Општина Василево
54936 Потврда за одобрување бр.10-1114-3
Урбанистичко решение
Урбанистичко решение стр.2

Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за изградба на линиски инфраструктурен објект со намена Е1.8-Новопланиран среднонапонски подземен кабелски вод 10(20)КВ за поврзување на новопланирана трафостаница 10(20)КВ на КП 1414 со постоен воздушен 10КВ вод на КП 1817, КО Ангелци, Општина Василево
Проектна програма УП вон опфат Ангелци
Решение за одобрување ПП 10-63-3

Проектна програма за Урбанистички проект за инфраструктура вон опфат на урбанистички план, за парцела со намена Е1.6 – Пречистителна станица за фекални отпадни води во с.Седларци, Општина Василево
Проектна Програма ПСОВ Седларци
Решение за одобрување ПП 10-140-3

Урбанистички проект за село Василево за формирање на градежна парцела за изградба на Г4 – Стоваришта, складови и отпади на КП бр. 1302/2 и КП бр.1302/10 во КО Василево – вонград, Општина Василево
Потврда за одобрување УП 10-1006-3
Синтезен

Урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела со намена А1.5 на дел од КП бр. 2028 во КО Ангелци, Општина Василево
Потврда за одобрување 10-1281-4
Синтезен

Урбанистички проект за село Владиевци за разработка на делови од КП бр. 952, 951 и 2002/1 во КО Владиевци, Општина Василево
– Потврда за одобрување 10-429-4
– Урбанистичко решение

Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за изградба на настрешница на дел од КП 665/1 и КП 665/2, КО Градошорци вон град, општина Василево
– Решение за исправка бр.10-974-1
– Решение
– Синтезен

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП бр.1414, КП бр.1415, КП бр.1416,КП бр.1417 КО Ангелци, општина Василево (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со инсталирана моќност до 0.5 MW)
– Известување (согласност) од МЖСПП
– Одлука за неспроведување на стратегиска оцена Старпак
– СЕА формулар Старпак

– Формулар за УП за м.в Гладно поле КО Градашорци вон град и КО Василево вон град
– Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за м.в Гладно поле КО Градашорци вон град и КО Василево вон град
– Согласност од Министерството за животна средина и просторно планирање

– Формулар за УП КП бр.1003, КП бр.1004 и КП бр.1006, КО добрашинци вон град
– Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за КП бр. 1003, КП бр.1004 и КП бр.1006 КО Добрашинци вон град
– Согласност од Министерството за животна средина и просторно планирање

– Формулар за УП за КП бр.982 КО Добрашинци вон град
– Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за КП бр. 982 КО Добрашинци вон град
– Согласност од Министерството за животна срединаи просторно планирање

– Формулар за УП за КП бр. 538 КО Добрашинци вон град
– Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена за КП бр.538 КО Добрашинци вон град
– Согласност од Министерството за животна средина и просторно планирање

Урбанистички проект за село-разработка на дел од КП бр.1918/2 и дел од КП бр.1919/3, КО Градашорци, согласно УПС Градошорци, Општина Василево,
Потврда за одобрување
Урбанистичко решение

Урбанистички проект за разработување на урбанистички план за село за формирање градежна парцела составена од КП 1793 и КП 1794/2 КО Василево вгр., општина Василево,
Потврда за одобрување
Урбанистичко решение

Урбанистички проект за инфраструктура за инфраструктурна градба за: Новопланиран СН10(20)кV кабелски подземен вод од постоен столб на КП 2605 до постојна трафостаница ТС 10(20)/0.4kV на КП 2510 во КО Доброшинци , Општина Василево,
Решение
Урбанистичко решение

Урбанистички проект за разработка на Урбанистички план за село за КП 407/2 со намена В2 – здравствена и социјална заштита од урбанистички план за населено место Ангелци и Градашорци, КО Градашорци вон град, општина Василево,
Потврда
Синтезен

Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на К.П.407/1 и К.П.407/2 со намена В2 – Здравствена и социјална заштита од урбанистички за населено место Ангелци и Градашорци, КО Градашорци-вон град, општина Василево,
Предлог Проектна Програма-мај 2023_[signed],
Решение за одобрување ПП 10-704-3

Планска програма за урбанистички проект за вон опфат на урбанистички план за изградба на верски објекти – џамија, на дел од КП бр.960, КО Доброшинци – вонград, Општина Василево,
4 Проектна програма
Решение за одобрување ПП 10-475-4

– Решение за одобрување на Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план, со намена Е1.13-Површински  соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП бр. 1414, КП бр. 1415 КП бр 1416, КП бр 1417, КО Ангелци, општина Василево,  Решение (PDF)

- Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на  УП, со намена Е1.13-Површински  соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на  КП бр. 1414, КП бр. 1415,  КП бр 1416, КП бр 1417, КО Ангелци, општина Василево,  Проектна програма (PDF)

- Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет од 1 MW, на дел од КП 538, КО Добрашинци, вон град, општина Василево, Проектна програма (PDF)

- Проектна Програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 1 MW, на КП 982, КО Добрашинци-вон град, општина Василево, Проектна програма (PDF)

УРБАНИСТИЧКИ  ПЛАНОВИ

Урбанистички план за с. Ангелци

Урбанистички план за с. Владиевци

Урбанистички план за с. Градашорци