Документи

Одлука за збратимување на општина Василево со општина Согут

Oперативен план за заштита и одбрана од поплави за загрозените подрачја на територијата во надлежност на ВС„Струмичко поле“ за 2022 г.

План за контрола на популацијата на бездомните кучиња на територијата на општина Василево (2022 – 2025)

Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во О.Василево за 2022 г.
Извештај за реализација на Программата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улчици во ОВ за 2021 г.

Акциски план за родова еднаквост на О.Василево (2022-2023)

План за конторла на популацијата на бездомни животни на територијата на О.Василево (2022 -2025)

Стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието и граѓанска вклученост, 2021-2026

Извештај за извршена ревизија за информациски системи: IT_revizija_ELS_KI

Интегриран план за локален развој (2021 – 2024)

Физибилити студија, Енергетска ефикасност во системот за јавно осветлување

План за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на О.Василево 2019 – 2021

План за управувањесо отпад на О.Василево 2017-2022

Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани а неплатени обврски

Спогодба за заеднички линискиот превоз на патници за општините Струмица, Босилово, Василево и Ново Село
- Спогодба за измена и доп. на Спогодбата за заедн. линиски превоз на патници за о. Струмица Босилово, Василево и Ново Село

Одлука за комунален ред и мерки за нејзино спроведување

Б-интегрална еколошка дозвола

План за управување со отпад 2013-2018