Документи

Стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието и граѓанска вклученост, 2021-2026

Извештај за извршена ревизија за информациски системи: IT_revizija_ELS_KI

Интегриран план за локален развој (2021 – 2024)

Физибилити студија, Енергетска ефикасност во системот за јавно осветлување

План за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на О.Василево 2019 – 2021

Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани а неплатени обврски

Спогодба за заеднички линискиот превоз на патници за општините Струмица, Босилово, Василево и Ново Село
- Спогодба за измена и доп. на Спогодбата за заедн. линиски превоз на патници за о. Струмица Босилово, Василево и Ново Село

Одлука за комунален ред и мерки за нејзино спроведување

Одлука за утврдување на висината на пазарната вредност на недвижниот имот на територијата на општина Василево

Б-интегрална еколошка дозвола

План за управување со отпад 2013-2018