Thursday, 8 December 2022

Комисии

Комиси на Советот на општина Василево

Привремена комисија за изработка на Предлог-програма за работа на Советот на општина Василево за 2023 г.
Александар Митрев – претседател
Блаже Делев – член
Ристо Делијанов – член
Блаже Коцев – член
Александра Мадевска – член

Верификациона комисија
Блаже Коцев
Ристо Делијанов
Живко Атанасов

Комисија за мандатни прашања избори и именувања
Блаже Коцев
Александра Мадевска
Живко Атанасов
Александар Митров
Ристо Делијанов

Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој
Ване Андонов – претседател
Ристо Делијанов – член
Драгица Глигорова – член
Крсте Панев – член
Билент Исинов – член

Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина
Ристо Делијанов – претседател
Ридван Мемедов – член
Блажо Делев – член
Билјана Ѓоргиева – член
Илми Мустафов – член

Комисија за Статут и прописи
Александра Мадевска – претседател
Крсте Панев – член
Спасенка Митева – член
Живко Атанасов – член
Ване Андонов – член

Комисија за општествени дејности
Спасенка Митева – претседател
Александра Мадевска – член
Живко Атанасов – член
Билент Исинов – член
Александар Митрев – член

Комисија за земјоделие и заштита на животната средина
Блажо Делев – претседател
Драгица Глигорова – член
Ристо Делијанов – член
Билјана Горгиева – член
Кристина Нистров – член

Комисија за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна
заштита

Ридван Мемедов- претседател
Александар Митрев – член
Блажо Делев – член
Билент Исинов – член
Блаже Коцев – член

Комисија за еднакви можности
Драгица Глигорова – претседател
Спасенка Митева – член
Билјана Ѓоргиева – член
Крсте Панев – член
Александра Мадевска- член