вторник, 19 септември 2017

Комисии

Комиси на Советот на општина Василево

Комисија за мандатни прашања избори и именувања:
– Дејанчо Ефтимов – претседател
– Весна Ризова – член
– Душко Атанасов – член
– Реџеп Мустафов – член
– Гонца Атанасова – член

Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој
– Силвана Јованова – претседател
– Драги Митев – член
– Весна Ризова – член
– Џоко Христов – член
– Марјан Јанев – член

Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина
– Драги Митев – претседател
– Илчо Колев – член
– Даниела Трајкова – член
– Душко Атанасов – член
– Сашо Димитриев – член

Комисија за Статут и прописи
– Дајанчо Ефтимов – претседател
– Верица Ичева – член
– Јован Пелтековски – член
– Билент Исинов – член
– Гонца Атанасова – член

Комисија за општествени дејности
– Реџеп Мустафов – претседател
– Силвана Јованова – член
– Верица Ичева – член
– Билент Исинов – член
– Гонца Ангелова – член

Комисија за земјоделие и заштита на животната средина
– Илчо Колев – претседател
– Јован Пелтековски – член
– Драги Митев – член
– Нарјан Јанев – член
– Сашо Димитриев – член

Комисија за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна
заштита

– Весна Ризова – претседател
– Драги Митев – член
– Даниела Трајковска – член
– Сашо Димитриев – член
– Гонца Ангелова – член

Комисија заеднакви можности
– Даниела Трајкова – претседател
– Силвана Јованова – член
– Весна Ризова – член
– Гонца Ангелова – член
– Марјан Јанев – член