Tuesday, 21 November 2017

Комисии

Комиси на Советот на општина Василево

Верификациона комисија
– Костадинка Печеникова– претседател
– Сандра Илиева – член
– Сања Стојанова – член

Комисија за мандатни прашања избори и именувања
– Крсте Панев – претседател
– Блаже Коцев – член
– Наташа Велкова – член
– Сања Стојанова – член
– Сања Христова – член

Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој

Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина

Комисија за Статут и прописи

Комисија за општествени дејности

Комисија за земјоделие и заштита на животната средина

Комисија за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна
заштита

Комисија заеднакви можности