Saturday, 16 October 2021

Комисии

Комиси на Советот на општина Василево

Верификациона комисија
– Тони Малчев– претседател
– Сандра Илиева – член
– Сања Стојанова – член

Комисија за мандатни прашања избори и именувања
– Крсте Панев – претседател
– Блаже Коцев – член
– Христина Гошева – член
– Сања Стојанова – член
– Сања Христова – член

Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој
– Атанас Ристов  – претседател
– Тони Малчев – член
– Сања Стојанова – член
– Сања Христова – член
– Блаже Коцев – член

Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина
– Крсте Панев  – претседател
– Сања Стојанова – член
– Наце Коцев – член
– Блаже Коцев  – член
– Атанас Ристов  – член

Комисија за Статут и прописи
– Блаже Коцев  – претседател
– Крсте Панев – член
– Христина Гошева – член
– Виолета Ристова – член
– Ракип Асанов – член

Комисија за општествени дејности
– Неџат Меминов – претседател
– Тони Малчев – член
– Илми Мустафов – член
– Марјанчо Трајков – член
– Бранко Трајков – член

Комисија за земјоделие и заштита на животната средина
– Фанче Томова – претседател
– Крсте Панев – член
– Илми Мустафов – член
– Марјанчо Трајков – член
– Наце Коцев – член

Комисија за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна
заштита

– Христина Гошева – претседател
– Неџат Меминов – член
– Фанче Томова – член
– Сања Стојанова – член
– Сања Христова – член

Комисија заеднакви можности
– Тони Малчев – претседател
– Христина Гошева – член
– Атанас Ристов  – член
– Сања Христова – член
– Виолета Ристова – член