Saturday, 15 June 2024

Комисии

Комиси на Советот на општина Василево 2021-2025

http://opstinavasilevo.gov.mk/wp-content/uploads/2021/03/10-20211.pdf

Привремена комисија за изработка на Предлог-програма за работа на Советот на општина Василево 
Александар Митрев – претседател
Таип Демиров – член
Ристо Делијанов – член
Блаже Коцев – член
Александра Мадевска – член
записници: 29.01.202109.12.202130.11.2022

Верификациона комисија
Блаже Коцев
Ристо Делијанов
Живко Атанасов

Комисија за мандатни прашања избори и именувања
Блаже Коцев
Александра Мадевска
Живко Атанасов
Александар Митров
Ристо Делијанов
записници: 25.11.202113.12.202128.02.202218.04.202231.10.202214.11.202215.02.202307.06.2023

Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој
Ване Андонов – претседател
Ристо Делијанов – член
Драгица Глигорова – член
Македонка Митрова – член
Билент Исинов – член
записници: 13.12.2021,  23.12.202131.01.202228.02.202230.03.202218.04.202221.06.202228.07.202231.10.202214.11.202211.12.202222.12.202231.01.202306.02.202327.02.202314.03.202303.05.202305.06.2023

Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина
Ристо Делијанов – претседател
Ридван Мемедов – член
Таип Демиров – член
Билјана Ѓоргиева – член
Илми Мустафов – член
записници: 23.12.202131.01.202228.02.202230.05.202214.11.202211.12.202206.02.2023

Комисија за Статут и прописи
Александра Мадевска – претседател
Македонка Митрова – член
Спасенка Митева – член
Живко Атанасов – член
Ване Андонов – член

Комисија за општествени дејности
Спасенка Митева – претседател
Александра Мадевска – член
Живко Атанасов – член
Билент Исинов – член
Александар Митрев – член
записници: 23.12.2021,  31.01.202228.02.202230.03.202218.04.202230.05.202217.08.202229.09.202214.11.202211.12.202231.01.202327.02.202305.06.2023

Комисија за земјоделие и заштита на животната средина
Таип Демиров – претседател
Драгица Глигорова – член
Ристо Делијанов – член
Билјана Горгиева – член
Кристина Нистров – член

Комисија за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна
заштита

Ридван Мемедов- претседател
Александар Митрев – член
Таип Демиров – член
Билент Исинов – член
Блаже Коцев – член
записници: 14.11.2022

Комисија за еднакви можности
Драгица Глигорова – претседател
Спасенка Митева – член
Билјана Ѓоргиева – член
Македонка Митрова – член
Александра Мадевска- член
записници: 23.12.2021