Формулари

Даночна пријава за утврдување данок на промет на недвижнини ДИ-ПН
Даночна пријава за утврдување на данок на наследство и подарок, ДИ-НП
Даночна пријава за утврдување на данок на имот, ДИ
Барање до Градоначалникот
Барање до Советот
Барање за лиценца за авто-такси превоз
Барање за извод од лиценца за авто-такси превоз
Барање за лиценца за општински превоз
Барање за извод за лиценца за општински превоз
Барање за Одземање Извод од лиценца
Барање за регистрација за возен ред
Барање за издавање дозвола за вршење на посебен линиски превоз на патници
Барање за враќање на погрешно или повеќе уплатени средства
Барање за извод од урбанистички план
Барање за увид за градежен инспектор
Барање за увид за комунален инспектор
Барање за Препис од документ
Барање за куќен број
Барање за Уверение за платени даноци
Барање за проценка на штета од елементарни непогоди
Барање за финансиска помош
Пријава за промена на лични податоци