Отворени податоци

Oцена на влијанието врз животната средина, (excel), csv

Службени гласници, 2023г. (excel), csv
Службени-гласници 2022 г. (excel), csv
Службени гласници, 2021 г. (excel), csv
Службени гласници,2020 г. (excel), csv
Службени гласници, 2019 г. (excel), csv
Службени гласници, 2018 г. (excel), csv
Службени гласници 2017 г. (excel), csv
Службени гласници 2016 г. (excel), csv
Службени гласници 2015 г. (excel), csv
Службени гласници 2014 г. (excel), csv
Службени гласници 2013 г. (excel), csv
Службени гласници, 2012 г. (excel), csv

Седници на Совет, 2023 (excel), csv
Седници на Совет,2022, (excel), csv
Седници на Совет, 2021, (excel), csv
Седници на Совет, 2020, (excel), csv
Седници на Совет, 2019, (excel), csv
Седници на Совет, 2018, (excel), csv
Седници на Совет, 2017, (excel), csv

верски објекти (excel), csv

Проекти, ЛЕР-2022 (excel), csv
Проекти ЛЕР-2021, (excel),  csv

Услуги на општина Василево, (excel), csv

Администрација,  (excel), csv

Приходи 2023 (excel), csv
Расходи 2023 (excel), csv

Реализација приходи 2021,(excel),  csv
Реализација расходи 2021, (excel), csv

Приходи-2022, (excel), csv
Расходи-2022, (excel), csv

Годишeн план за ЈН за 2022,  (excel), csv

Совет на општина Василево 2021-2025, (excel),  csv
Комисии на Совет, (excel),  csv

Образовни институции
2022-2023 (xls)
2022-2023 (csv)
2021-2022 (xls)
2021-2022 (csv)

јавни претпријатија, (excel), csv
јавни установи, (excel), csv

2021
Приходи, 2021 (excel), приходи,2021 (csv)
Расходи, 2021 (excel), расходи, 2021 (csv)
јавни препријатија (excel), јавни претпријатија (csv)
јавни установи (excel), јавни установи (csv)
основни училишта (2020-2021),(excel), основни училишта (2020-2021), (csv)
Совет , (2017-2021)(excel), совет  (2017-2021)(csv)