Администрација

Кодекс за административни службеници

Контакти со вработените

Заради успешно извршување на работите од надлежност на општината, општинската админитрација е е организирана во одделенија:

 1. Одделение за нормативно-правни работи,општи работи и управување со човечки ресурси ги врши следните работи:
  – ги проучува законите и подзаконските акти во надлежност на локалната самоуправа,
  – подготвува одлуки и други општи и конкретни акти во надлежност на Советот и Градоначалникот,
  – ги подготвува седниците на Советот и седниците на неговите комисии,
  – дава мислење на актите од аспект на нивната законитост,
  – врши стручни работи за Советот и Градоначалникот,
  – изработува годишна програма за работа на одделението,
  – доставува информации и податоци во врска со активностите на општината на барање на надлежните органи или врз основа на закон,
  – изготвува службен гласник на општината,
  – ракува со документите на општината и ги чува се до нивното уништување односно предавање во Државниот архив на Република Северна Македонија,
  – изготвува и реализира прописи од областа на образованието,
  – изготвува и реализира прописи од областа на културата, поддршка на културните установи и проекти, негување на фолклорот, организирање на културни манифестации,
  – изготвува и реализира прописи од областа наспортот и рекреацијата, развој на масовниот спорт и рекреативни активности, организирање спортски приредби и манифестации, поддршка на спортски сојузи,
  – изготвува и реализира прописи од областа на здравствената заштита,
  – изготвува и реализира прописи од областа на социјалната заштита и заштитата на децата,
  – изготвува и реализира прописи од областа на заштитата и спасувањето на граѓаните и материјалните добра,
  – врши работи од облата на противпожарната заштита
  – изработува годишна програма за работа на одделението,
  – се грижи за правилна примена на законските и подзаконските акти од областа на човечките ресурси,
  – остварува редовна комуникација и соработка со другите одделенија за човечки ресурси од органите на управата со цел откривање на човечки потенцијали и дава предлог за вработување без јавен оглас од еден во друг орган,
  – учествува во спроведувањето на организацискиот развој на органот кој ги адресира прашањата на планирање, развој на вработените, задржување на вработените, управување со промените, обука на вработените,
  – го следи развојот на организациската култура во органот,
  – советува и соработува со другите раководители за прашања од областа на управувањето со човечките рењсурси,
  – го пишува Предлог-правилникот за систематизација на работните места во органот,
  – изработува прашања за посебниот дел од стручниот и приправничкиот испит,
  – ги подготвува образците за оценување на државните службеници во општинската администарција,
  – спроведува анализа за потреби од обука на државните службеници,
  – изработува Нацрт-годишна програма за обука на државните службеници,
  – ја следи примената на Етичкиот кодекс на државните службеници и по потреба изработува извештаи,
  – води лични досиеа и ги одржува базата на податоци за државните службеници и доставува известувања за настанатите промени во регистарот на државните службеници,
  – го остварува начелото н јавност и транспарентност во работењето на органите на општината,
  – води протокол за потребите на органите на општината,
  – врши информирање на граѓаните и овозможува слободен пристап на информации од јавен карактер; прима и постапува шпо усни и писмени претставки на граѓаните,
  – координирање, организирање и подобрување на соработката помежу невладините организации и локалната самоуправа,
  – врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот.
 2. Одделение за финансиски прашања ги врши следните работи:
  – ги проучува законите и подзаконските акти и прописи од областа на буџетското и материјално-финансиското работење,
  – изработува Буџет и ја следи неговата реализација,
  – изработува Годишна завршна сметка за извршување на Буџетот на општината,
  – изготвување на финансиски план за извршување на Буџетот за општината и за единките корисници на општината,
  – изработува квартален финансиски извештај за извршување на Буџетот за тековната година,
  – изработува годишна програма на одделението,
  – проучува и реализира прописи од областа на финансиско-материјалното, сметководственото и книговодствено работење како и други општи и поединечни акти,
  – врши управување, следење и контрола на на состојбата на движењето на средствата и ивотите на срества на општината утврдени со Буџетот, подготовка на стратешки план на општината,
  – измена и дополнување на Буџетот и стратегискиот план на општината,
  – контрола на подготовката и извршувањето на Буџетот,
  – спроведување на ex-ante и ex-post финансиска контрола,
  – подготовка, примање, локвидирање и контрола на сметководствената документација,
  – благајничко работење,
  – врши планирање на приходи нивно утврдување и наплата,
  – изготвува прегледи, исплаќање плата и надоместоци и нивна евиденција,
  – примена на законите, подзаконските акти и други прописи од областа на јавните набавки,
  – следењето и согледувањето на потребите од набавки во опшѕината,
  – изготвува годишен план за јавни набавки и негова реализација,
  – дава стручна и техничка помош на комисијата за јавни набавки, водење на евиденција и документација во врска со јавните набавки,
  – изготвува одлуки и други општи и поединечни акти од надлежност на Советот и Градоначалникот од областа на трговијата , занаетчиството, туризмот и угостителството,,
  – врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот
 3. Одделение за комунални работи,уредување на градежно земјиште и локален економски развој, ги врши следните работи:
  – ги проучува законските и подзаконските акти од областа на комуналните дејности и градежното земјиште и истите ги применува,
  – изработува годишна програма на одделението како составен дел од Програмата на органот,
  – ги реализира прописите во комуналните дејности, снабдување со вода за пиење, обработка и испорака на технолошка вода, одведување и прочистување на отпадни води, одведување и третман на атмосферски води, одржување на јавната чистота, одржување и користење на паркови, собирање, транспорт и депонирање на цврст и технолошки отпад, снабдување со електрична енергија,
  – одржување на јавни сообраќајни површини,
  – врши работи во врска со изградба, одржување, реконструкција и заштита на локални патишта и улици,
  – уредување и организирање на јавното осветлување,
  – регулација, одржување и користење на каналите,
  – изготвува и реализира прописи од областа на патниот сообраќај, линиски превоз на патници, авто такси превоз, паркирање, регулирање на режимот на сообраќај,
  – изградба и одржување на сообраќајна сиглнализација,
  – уредување на градежно земјиште,
  – определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти, води регистар согласно со закон,
  – изготвува планови за локален економски развој,
  – изготвува одлуки и дриги општи и конкретни работи од надлежност на Советот и Градоначалникот од областа на економскиот развој,
  – иницира утврдување на развојни и структурни приоритети како и основни мерки за водење на локална економска политика на општината,
  – иницира и развива регионална и меѓугранична соработка,
  – овозможува услови за поддршка на развојот на малите и средните претпријатија, претприемништвото во земјоделството, сточарството, шумарството и развој на локална агроберза,
  – обезбедува документациона база на податоци за потребите на планирањето и програмирањето на економскиот развој,
  – ги следи законските и подзаконските акти од областа на трговијата, занаетчиството, туризмот и угостителството и истите ги применува,
  – развој на информатичка технологија во општината, контрола, одржување и надополнување на хардверски и софтверски подсистеми,
  – изработува база на податоци за потребите на општината,
  – врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот
 4. Одделение за внатрешна ревизија, ова одделението кадровски не е екипирано, т.е нема ниту еден вработен
 5. Одделение за утврдување и наплата на даноци,такси и други надоместоци ги врши следните работи:
  – ја утврдува висината на даноците на имот и комунални такси
  – изготвува решенија за висината на данокот на имот и комунални такси
  – врши наплата на даноци, такси и надоместоци кои се изворен приход на општините,
  – води регистер на недвижниот имот и регистер на подвижниот имот на даночните обврзници,
  – врши навремено задолжување на даночните обврзници согласно законските прописи,
  – изготвува и доставува писмени опомени на даночниот обврзник за плаќање на даночниот долг и комуналните такси,
  – изготвува решенија за присилна наплата на даночниот долг, паричните казни и каматите
  – ја организира присилната наплата на даноците, таксите и другите надоместоци,
  – ја организира присилната наплата на долг поради неплатени комунални такси,
  – извршува постапка на присилна наплата,
  – редовно прибира податоци за идентификување на недвижниот и подвижниот имот,
  – ја ажурира базата на податоци со регистрирани даночни обврзници и обврзници за плаќање комунална такса,
  – врши книговодствена евиденција на состојбата и промените во наплатата на данокот на имот и комуналните такси,
  – врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот.