Администрација

Заради успешно извршување на работите од надлежност на општината, општинската админитрација е е организирана во одделенија:

1. Одделение за нормативно правни работи и јавни дејности, ги врши следните работи:
– ги проучува законите и подзаконските акти во надлежност на локалната самоуправа,
– подготвува одлуки и други општи и конкретни акти во надлежност на Советот и Градоначалникот,
– ги подготвува седниците на Советот и седниците на неговите комисии,
– дава мислење на актите од аспект на нивната законитост,
– врши стручни работи за Советот и Градоначалникот,
– изработува годишна програма за работа на одделението,
– доставува информации и податоци во врска со активностите на општината на барање на надлежните органи или врз основа на закон,
– изготвува службен гласник на општината,
– изготвува службен гласник на општината,
– ракува со документите на општината и ги чува се до нивното уништување односно предавање во Државниот архив на Република Македонија,
– изготвува и реализира прописи од областа на образованието,
– изготвува и реализира прописи од областа на културата, поддршка на културните установи и проекти, негување на фолклорот, организирање на културни манифестации,
– изготвува и реализира прописи од областа наспортот и рекреацијата, развој на масовниот спорт и рекреативни активности, организирање спортски приредби и манифестации, поддршка на спортски сојузи,
– изготвува и реализира прописи од областа на здравствената заштита,
– изготвува и реализира прописи од областа на социјалната заштита и заштитата на децата,
– изготвува и реализира прописи од областа на заштитата и спасувањето на граѓаните и материјалните добра,
– врши работи од облата на противпожарната заштита
– врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот.

2. Одделение за управување со човечки ресурси и општи работи, ги врши следните работи:
– изработува годишна програма за работа на одделението,
– се грижи за правилна примена на законските и подзаконските акти од областа на човечките ресурси,
– остварува редовна комуникација и соработка со другите одделенија за човечки ресурси од органите на управата со цел откривање на човечки потенцијали и дава предлог за вработување без јавен оглас од еден во друг орган,
– учествува во спроведувањето на организацискиот развој на органот кој ги адресира прашањата на планирање, развој на вработените, задржување на вработените, управување со промените, обука на вработените,
– го следи развојот на организациската култура во органот,
– советува и соработува со другите раководители за прашања од областа на управувањето со човечките рењсурси,
– го пишува Предлог-правилникот за систематизација на работните места во органот,
– изработува прашања за посебниот дел од стручниот и приправничкиот испит,
– ги подготвува образците за оценување на државните службеници во општинската администарција,
– спроведува анализа за потреби од обука на државните службеници,
– изработува Нацрт-годишна програма за обука на државните службеници,
– ја следи примената на Етичкиот кодекс на државните службеници и по потреба изработува извештаи,
– води лични досиеа и ги одржува базата на податоци за државните службеници и доставува известувања за настанатите промени во регистарот на државните службеници,
– го остварува начелото н јавност и транспарентност во работењето на органите на општината,
– води протокол за потребите на органите на општината,
– врши информирање на граѓаните и овозможува слободен пристап на информации од јавен карактер; прима и постапува шпо усни и писмени претставки на граѓаните,
– координирање, организирање и подобрување на соработката помежу невладините организации и локалната самоуправа,
– врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот.

3. Одделение за финансиски прашања ги врши следните работи:
– ги проучува законите и подзаконските акти и прописи од областа на буџетското и материјално-финансиското работење,
– изработува Буџет и ја следи неговата реализација,
– изработува Годишна завршна сметка за извршување на Буџетот на општината,
– изготвување на финансиски план за извршување на Буџетот за општината и за единките корисници на општината,
– изработува квартален финансиски извештај за извршување на Буџетот за тековната година,
– изработува годишна програма на одделението,
– проучува и реализира прописи од областа на финансиско-материјалното, сметководственото и книговодствено работење како и други општи и поединечни акти,
– врши управување, следење и контрола на на состојбата на движењето на средствата и ивотите на срества на општината утврдени со Буџетот, подготовка на стратешки план на општината,
– измена и дополнување на Буџетот и стратегискиот план на општината,
– контрола на подготовката и извршувањето на Буџетот,
– спроведување на ex-ante и ex-post финансиска контрола,
– подготовка, примање, локвидирање и контрола на сметководствената документација,
– благајничко работење,
– врши планирање на приходи нивно утврдување и наплата,
– изготвува прегледи, исплаќање плата и надоместоци и нивна евиденција,
– примена на законите, подзаконските акти и други прописи од областа на јавните набавки,
– следењето и согледувањето на потребите од набавки во опшѕината,
– изготвува годишен план за јавни набавки и негова реализација,
– дава стручна и техничка помош на комисијата за јавни набавки, водење на евиденција и документација во врска со јавните набавки,
– изготвува одлуки и други општи и поединечни акти од надлежност на Советот и Градоначалникот од областа на трговијата , занаетчиството, туризмот и угостителството,,
– врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот

4. Одделение за комунални дејности, уредување на градежно земјиште и локален економски развој, ги врши следните работи:
– ги проучува законските и подзаконските акти од областа на комуналните дејности и градежното земјиште и истите ги применува,
– изработува годишна програма на одделението како составен дел од Програмата на органот,
– ги реализира прописите во комуналните дејности, снабдување со вода за пиење, обработка и испорака на технолошка вода, одведување и прочистување на отпадни води, одведување и третман на атмосферски води, одржување на јавната чистота, одржување и користење на паркови, собирање, транспорт и депонирање на цврст и технолошки отпад, снабдување со електрична енергија,
– одржување на јавни сообраќајни површини,
– врши работи во врска со изградба, одржување, реконструкција и заштита на локални патишта и улици,
– уредување и организирање на јавното осветлување,
– регулација, одржување и користење на каналите,
– изготвува и реализира прописи од областа на патниот сообраќај, линиски превоз на патници, авто такси превоз, паркирање, регулирање на режимот на сообраќај,
– изградба и одржување на сообраќајна сиглнализација,
– уредување на градежно земјиште,
– определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти, води регистар согласно со закон,
– изготвува планови за локален економски развој,
– изготвува одлуки и дриги општи и конкретни работи од надлежност на Советот и Градоначалникот од областа на економскиот развој,
– иницира утврдување на развојни и структурни приоритети како и основни мерки за водење на локална економска политика на општината,
– иницира и развива регионална и меѓугранична соработка,
– овозможува услови за поддршка на развојот на малите и средните претпријатија, претприемништвото во земјоделството, сточарството, шумарството и развој на локална агроберза,
– обезбедува документациона база на податоци за потребите на планирањето и програмирањето на економскиот развој,
– ги следи законските и подзаконските акти од областа на трговијата, занаетчиството, туризмот и угостителството и истите ги применува,
– развој на информатичка технологија во општината, контрола, одржување и надополнување на хардверски и софтверски подсистеми,
– изработува база на податоци за потребите на општината,
– врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот

5. Одделение за внатрешна ревизија ги врши следните работи:
– изработува годишна програма за работа на одделението,
– ги оценува значајните фактори на ризик и дава совети на раководителот на одделението за намалување на факторите на ризик,
– врши анализи во работењето на системот за финансиско управување и контрола,
– врз основа на анализите ја оценува економичноста, ефикасноста, и ефективноста во работењето на системот за финансиско управување и контрола и дава препораки за подобро работење,
– утврдува и ја оценува усогласеноста на работењето со законите, подзаконските и интерните акти на одделенијата,
– подготвува квартални годишни извештаи за работењето на внатрешната ревизија,
– врши супервизија на квалитетот на работењето преку увид на лице место во документацијата,
– врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот.

6. Заедничко одделение за утврдување и наплата на даноци, такси и други надоместоци, е основано со Одлука бр. 07-638/1 од 30.09.2005 год. за основање заеднички административни тела на општините Василево, Босилово и Ново Село.
Седиштето на ова одделение е во административниот простор на општина Василево, а истото врши дејност на подрачјето на општините Василево, Босилово и Ново село.
Одделението за утврдување и наплата на даноци, такси и други надоместоци ги врши следните работи:
– ја утврдува висината на даноците на имот и комунални такси
– изготвува решенија за висината на данокот на имот и комунални такси
– врши наплата на даноци, такси и надоместоци кои се изворен приход на општините,
– води регистер на недвижниот имот и регистер на подвижниот имот на даночните обврзници,
– врши навремено задолжување на даночните обврзници согласно законските прописи,
– изготвува и доставува писмени опомени на даночниот обврзник за плаќање на даночниот долг и комуналните такси,
– изготвува решенија за присилна наплата на даночниот долг, паричните казни и каматите
– ја организира присилната наплата на даноците, таксите и другите надоместоци,
– ја организира присилната наплата на долг поради неплатени комунални такси,
– извршува постапка на присилна наплата,
– редовно прибира податоци за идентификување на недвижниот и подвижниот имот,
– ја ажурира базата на податоци со регистрирани даночни обврзници и обврзници за плаќање комунална такса,
– врши книговодствена евиденција на состојбата и промените во наплатата на данокот на имот и комуналните такси,
– врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот.