Програми

Програми за 2018

Програма за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево за 2017 -2018 година во зимски услови
Програма за заедничка потрошувачка во општина Василево за 2018 год.
Програма за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во општина Василево за 2018 год.
Програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадните води во општина Василево за 2018 год.
Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Василево за 2018 год.
Програма за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2018 год.
Програма за комунални дејности на подрачјето на општина Василево за 2018 год.
Програма за локален економски развој на подрачјето на општина Василево за 2018 год.
Програма за начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Василево за 2018 год.
Програма за одржување и проширување на уличното осветлување во општина Василево за 2018 год.
–  Програма за измена и дополнување на Програмата за одржување и проширување на уличното осветлување во општина Василево за 2018 год.
Програма за поставување вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација на локалните патишта и улици во општина Василево во 2018 год.
Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на РМ на подрачјето на општина Василево за 2018 год.
Програма за работа на Советот на општина Василево за 2018 год.
Програма за социјална заштита на општина Василево за 2018 год.
Програма за спорт, рекреација и манифестации на подрачјето на општина Василево за 2018 год.
Програма за уредување на градежното земјиште во индустриската зона на општина Василево за 2018 год.
Програма за уредување на просторот на градежното земјиште во руралните подрачја на општина Василево за 2018 год.
Програма за активностите во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справување со кризи во 2018 год.

 

Програми за 2017

Програма за работа на Советот на О.Василево за 2017 год.
Програма за управување со отпад на територијата на О.Василево за 2017 год.
Програма за заштита, спасување, противпожарна заштита и справување со кризи во 2017 г.
Програма за заедничка потрошувачка
Програма за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во општина Василево
Програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадните води во општина Василево
Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во општина Василево
– Програма за измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици за 2017 г.
Програма за уредување на градежното земјиште во индустриските зони на општина Василево
Програма за изработка на урбанистички планови во општина Василево
– Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2017
– Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2017
Програма за комунални дејности на подрачјето на општина Василево
Програма за локален економски развој на подрачјето на општина Василево
Програма за начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на територијата на општина Василево
Програма за одржување и проширување на јавното осветлување во општина Василево
Програма за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево за 2016-2017 година во зимски услови
Програма за поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација на локалните патишта и улици во општина Василево
Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на РМ на подрачјето на општина Василево
Програма за социјална заштита во општина Василево
Програма за спорт, рекреација и манифестации на подрачјето на општина Василево
Програма за уредување на просторот на градежното земјиште во руралните подрачја на општина Василево
– Програма за измeна и допол. на Програм. за уред. на просторот на градежно земјиште во руралните подрачја на о. Вaсилево за 2017

Програми за 2016

Програма за измена и дополнување на програмата за урбанистички планови на О. Василево за 2016 год
Програма за измена и дополнување на програмата за изработка на УП во О.Василево за 2016 год.
Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на РМ на подрачјето на О.Василево за 2016 год.
Одлука за утврдување на висината на пазарната на недвижниот имот на територијата на О.Вaсилево за 2016 год.
Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во О.Василево за 2016
Програма за работа на Советот на о.Василево за 2016 год.
Програма за заедничка потрошувачка на О.Василево за 2016
Програма за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во О.Василево за 2016
Програма за изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води во О.Василево за 2016 год.
Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици за 2016 год.
Програма за изработка на УП во О.Василево за 2016 год.
Програма за комунални дејности на подрачјето на О.Василево за 2016 год.
Програма за локален економски развој
Програма за начин на пресметување на трошоците за уредување на градежно земјиште на подрачјето на О.Василево за 2016 год.
Програма за одржување и проширување на уличното осветлување во О.Василево за 2016
Програма за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево за 2015 – 2016 година во зимски услови
Програма за поставување на вертикална и хоризантална сообраќајна сигнализација на локалните патишта и улици во О.Василево за 2016
Програма за социјална заштита за 2016 година
Програма за спорт, рекреација и манифестации на подрачјето на О.Василево за 2016
Програма за уредување на градежното земјиште во индустриската зона на О.Василево за 2016 год.
Програма за уредување на просторот на градежното земјиште во руралните подрачја на О.Василево за 2016 год.

Програми за 2015

Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на УП за 2015
Програма за изменување и  дополнување на Програмата бр.07-2332 1 од  27.11.20154 за изградба, реконструкција,  одржување и заштита на локалните патишта  и улици за 2015 год.
Програма за изменување и  дополнување на Програмата бр.07-2337 1 од  27.11.2014 за изградба на системи за  одведување и прочистување на отпадни  води во О.Василево за 2015 г.
Програма за изменување и  дополнување на Програмата збр.07-2335 1 од  27.11.2014 за уредување на градежно земјиште  во индустриската зона во О.Василево
Програма за изградба и реконструкција на водоводна мрежа во општина Василево 
Програма за изградба на системи за одржување и пречистување на отпадни води во општина
Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштитата на локални патишта и улици
Програма за изработка на урбанистички планови на општина Василево
Програма за локален економски развој за подрачјето на општина Василево
Програма за начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште
Програма за одржување и проширување на уличното осветлување во општина Василево
Програма за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево
Програма за социјална заштита на општина Василево
Програма за спорт, рекреација и манифестации на подрачјето на општина Василево
Програма за уредување на градежното земјиште во индустриската зона на општина Василево
Програма за заедничка потрошувачка на општина Василево
Програма за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево во зимски услови
Програма за поставување на вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација на локални патишта и улици во населени места во општина Василево 2015
Програма за уредување просторот на градежното земјиште во руралните подрачја на општина Василево за 2015 година
Годишна програма за работа на Советот на општина Василево за 2015 година

Програми за 2014

Програми за 2013