Програми

Програми за 2024

Програма за работа на Советот на општина Василево за 2024 г.
Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во соспственост на РСМ на подрачјето на О.Василево за 2024 г.
Програма за третирање на животните бездомници на подрачјето на општина Василево за 2024 г.
Програма за активностите на О.Василево во областа на заштитата и спасувањето, ППЗ и справувањето со кризи во 2024 г.
Програма за активностите на општина Василево во областа на социјалната заштита за 2024 г.
Програма за животна средина на општина Василево за 2024 г.
Програма за заедничка потрошувачка во општиннна Василево за 2024 г.
Програма за изградба и реконструкција на водоводна мрежа во општина Василево за 2024 г.
Програма за изградба и реконструкција на Детски градинки за 2024 г.
Програма за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2024 г.
– Програма за измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2024 г.  (31.01.2024)
Програма за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2024 г.
– Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2024 г.  (31.01.2024)
– Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на УП во О.Василево за 2024 г. (15.03.2024)
Програма за комунални дејности на подрачјето на општина Василево за 2024 г.
Програма за локален економски развој на подрачјето на општина Василево за 2024 г.
Програма за одржување и проширување на уличното осветлување во општина Василево за 2024 г.
Програма за одржување на локални патишта и улици во општина Василево за 2023-2024 г.
Програма за поставување на хориз. и верт. сообр. сигн. на локални патишта и ул. во н.м во О.Василево за 2024 г.
Програма за системи за одведување и прочистување на отпадни води во општина Василево за 2024 г.
Програма за спорт, рекреација и манифестации наподрачјето на општин Василево за 2024 г.
Програма за уредување на градежно земјиште во инд. зона во О.Василево за 2024 г.
Програма за уредување на градежно земјиште во општина Василево за 2024 г.
– Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште во општина Василево за 2024 г.  (28.12.2023)
– Програма за изм. и доп. на Програмата за уред. на град. зем. во општина Василево за 2024 г.  (31.01.2024)
Програма за уредување на просторот на градежно земјиште во руралните подрачја во општин Василево за 2024 г.
-Програма за измена и дополнување на Програмата за уред. на просторот на град. земј. во рур. подрачја на О. Василево за 2024 г.  (31.01.2024)
Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести и План за дезинсек. и дератизац. во 2024 г.

Програми за 2023
Програма за животна средина на О.Василево за 2023 г.
Програма за третирање на животни бездомници на подрачјето на општина Василево за 2023г.
Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на РСМакедонија на подрачјето на О.Василево за 2023 г.
-Програма за изм. и доп. на Прог. за раб. во областа на располагање со град. земјиште во сопственост на РСМ на подрачјето на О.В за 2023 г. (27.02.2023)
Програма за работа на Советот на општина Василево за 2023 г.
Програма за уредување на просторот на градежното земјиште во руралните подрачја во општина Василево за 2023 г.
– Програма за измена и допол. на Програмата за уредување на просторот на градежно земјиште во руралните подрачја на O.В за 2023 г. (28.06.2023)
Програма за уредување на градежно земјиште во општина Василево за 2023 г.
– Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште во општина Василево за 2023 г. (19.04.2023)
– Програма за измена и дополнување на Проограмата за уредување на градежно земјиште во општина Василево за 2023 г. (04.05.2023)
Програма за уредување на градежно земјиште во индустриската зона во општина Василево за 2023 г.
Програма за поставување на вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација на локалните патишта и улици по н.м во О Василево во 2023 г.
Програма за спорт, рекреација и манифестации на подрачјето на општина Василево за 2023 г.
Програма за локален економски развој на подрачјето на општина Василево за 2023 г.
Програма за комунални дејности на подрачјето на општина Василево за 2023 г.
– Програма за измена и дополнување на Програмата за комунални дејности на подрачјето на општина Василево за 2023 г. (01.02.2023)
Програма за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2023 г.
-Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2023 г. (06.02.2023)
– Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2023 г (27.02.2023)
-Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2023 г. (19.04.2023)
-Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на Урбанистички планови во општина Василево за 2023 г. (23.08.2023)
-Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2023 г. (15.09.2023)
Програма за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2023 г.
– Програма за измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици во 2023 г.
Програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води во општина Василево за 2023 г.
-Програма за изм. и доп. на Прог. за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води во општина Василево за 2023 г. (06.06.2023)
Програма за изградба и реконструкција на детски градинки во општина Василево за 2023 г.
Програма за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во општина Василево за 2023 г.
Програма за одржување и проширување на уличнотот осветлување во општина Василево за 2023 г.
Програма за заедничка потрошувачка во општина Василево за 2023 г.
Програма за активноста на општина Василево во областа на социјалната заштита за 2023 г.
Програма на општина Василево во областа на заштоитата и спасувањето, противпожарната заштита и справување со кризи во 2023 г.
Програма за одржување на локални патишта и улици во општина Василево за 2022-2023 г. во зимски услови
Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во 2023 г.

Програми за 2022
Програма за животна средина на општина Василево за 2022 г.
Програма за одржување и проширување на уличното осветлување во ОВ за 2022 г.
Програма за активностите на О.Василево во областа на заштитата и спасувањето, противпожарбната заштита и справувањето со кризи во 2022 г.
Програма за заедничка потрошувачка во О.Василево за 2022 г.
Програма за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во општина Василево за 2022 г.
Програма за изградба и реконструкција на детски градинки за 2022 г.
Програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води во О.Василево за 2022г.
– Програма за измена на Програмата за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води во О.Василево за 2022 г.
Програма за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2022 г.
– Програма за измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2022 г.
Програма за изработка на УП во општина Василево за 2022 г.
– Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на УП во општина Василево за 2022 г. (01.02.2022)
– Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на УП во општина Василево за 2022 г. (01.03.2022)
– Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на УП во општина Василево за 2022 г. (31.05.2022)
– Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на УП во општина Вaсилево за 2022 г.(01.11.2022)
Програма за комунални дејности на подрачјето на О.Василево за 2022г.
Програма за локален економски развој на О.Василево за 2022 г.
Програма за одржување на локални патишта и улици во општина Василево за 2021 2022 г. во зимски услови
Програма за поставување на вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација на локалните патишта и улици по н.м во О.Василево за 2022 г.
Програма за работа во областа со располагање со градежно земјиште во сопственост на РСМ на подрачјето на О.Василево за 2022 г.
Програма за работа на Советот на општина Василево во 2022 г.
Програма за социјална заштита во општина Василево за 2022 г.
Програма за спорт, рекреација и манифестации на подрачјето на О.Василево за 2022 г.
– Програма за измена и дополнување на Програмата за спорт, рекреација и манифестации на општинаВасилево за 2022 г.
Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во 2022 г. (вон сила)
– Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болесто во 2022 г.
Програма за третирање на животни бездомници на подрачјето на општина Василево за 2022 г. (вон сила)
– Програма за третирање на животните бездомници на подрачјето на општина Василево за 2022 г.
Програма за уредување градежно земјиште во индустриска зона во општина Василево за 2022 г.
Програма за уредување на градежното земјиште во општина Василево за 2022 г.
– Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште за 2022 г.
Програма за уредување на просторот на градежното земјиште во руралните подрачја во општина Василево за 2022 г.

 

Програми за 2021
Програма за работа на Советот на општина Василево
Програма за активностите на О.Василево во областа на заштитата и спасувањето, ППЗи справување со кризи во 2021г.
Програма за заедничка потрошувачка во О.Василево за 2021г.
Програма за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во О.Василево за 2021г.
Програма за изградба и реконструкција на Детски градинки за 2021г.
Програма за изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води во О.Василево за 202 г.
Програма за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2021г.
-Програма за измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2021
Програма за изработка на урбанистички планови во О.Василево за 2021г.
– Програма за измена на Програмата за изработка на урбанистички планови
– Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на УП за 2021
– Програма за измена и дополнување на Програмата за УП за 2021г.
– Програма за измена и дополнување на Програмата за УП за 2021 год.
Програма за комунални дејности на подрачјето на O.Василево за 2021г.
Програма за локален економски развој на подрачјето на О.Василево за 2021г.
-Програма за измена и дополнување на Програмата за локален економски развој за 2021
Програма за начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на подрачјето на О.Василево за 2021г.
Програма за одржување и проширување на уличното осветлување во О.Василево за 2021г.
Програма за одржување на локални патишта и улици во О.Василево за 2020-2021 г. во зимски услови
Програма за поставување на вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација во О.Василево во 2021г.
Програма за работа во областа на располагање со градежното земјиште во сопственост на РСМ на подрачјето на О.Василево за 2021г.
Програма за социјална заштита во О.Василево во 2021г.
Програма за спорт, рекреација, и манифестации на подрачјето на О.Василево за 2021г.
Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во 2021г.
Програма за уредување на градежно земјиште во индустриската зона на О.Василево за 2021г.
Програма за уредување на просторот на градежното земјиште во руралните подрачја на О.Василево за 2021г.

Програми за 2020
Програма за располагање со градежно земјште во сопственост на РСМ на подрачјето на О.Василево за 2020 г.
Програма за активностите на општина Василево во областа на заштитата и спасувањето, ППЗ и справување со кризи за 2020 г.
Програма за активностите на општина Василево во областа на социјалната социјална заштита за 2020 г.
Програма за заедничка потрошувачка за 2020 г.
Програма за изградба и реконструкција на водоводна мрежа за 2020 г.
Програма за изградба и реконструкција на детски градинки за 2020 г.
Програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадните води за 2020 г.
Програма за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2020 г.
Програма за изработка на урбанистички планови за 2020 г.
-Програма за измена и дополнување на Програмата за урбанистички планови
Програма за комунални дејности на подрачјето на Општина Василево за 2020 г.
Програма за локален економски развој за 2020 г.
Програма за начин на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште за 2020 г.
Програма за одржување на локални патишта и улици за 2019-2020 во зимски услови
Програма за одржување на уличното осветлување за 2020 г.
Програма за поставување хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација за 2020 г.
Програма за спорт, рекреација, манифестации за 2020 г.
Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести за 2020 г.
Програма за третирање на животните бездомници за 2020 г.
Програма за уредување на градежното земјиште во индустриска зона на општина Василево за 2020 г.
Програма за уредување на просторот на градежното земјиште во руралните подрачја на општина Василево за 2020 г.
Програма за работа на Советот на општина Василево за 2020 год.

Програми за 2019
Програма за енергетска ефикасност на општина Василево за 2019 година
Програма за активностите на О. Василево во областа на заштита и спасувањето, противпож. заштита и справув. со кризи во 2019 г.
Програма за поставување на вертик. и хоризонт. сообраќајна сигнализација на лок. патишта и улици по н. м. во О.Василево во 2019 г.
Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2019 година
Програма за раб. во областа на располаг. со град. земјиште во сопственост на РМ на подрачјето на О. Василево за 2019 год.
Програма за работа на Советот на општина Василево во 2019 година
Програма за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во општина Василево за 2018 година
Програма за изградба и реконструкција на детски градинки за 2019
Програма за изградба на системи за одведување и пречестување наотпадни води во општина Василево за 2019 година
Програма за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2019 година
– Програма за измена на Програмата за изградба, реконструкција,одржување на локални патишта и улици за 2019
Програма за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2019 година
Програма за комунални дејности на подрачјето на општина Василево за 2019 година
Програма за локален економски развој на подрачјето на општина Василево за 2019 година
Програма за начин на пресметување на трошоците за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Василево за 2019 година
Програма за одржување и проширување на уличното осветлување во општина Василево за 2019 година Програма за спорт, рекреација и манифестации на подрачјето на општина Василево за 2019 година
Програма за третирање на животните бездомници на подрачјето на општина Василево за 2019 година Програма за уредување на градежно земјиште во индустриска зона на општина Василево за 2019 година Програма за уредување на градежното земјиште во руралните подрачја на општина Василево за 2019 година
Програма за заедничка потрошувачка во општина Василево за 2019 година
Програма за одржување на локални патишта и улици во општина Василево за 2018-2019 година во зимски услови
Програма за социјална заштита во општина Василево за 2019 година
Програма за работа на овластениот градежен инспектор за 2019 година

Програми за 2018
Програма за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево за 2017 -2018 година во зимски услови
Програма за заедничка потрошувачка во општина Василево за 2018 год.
Програма за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во општина Василево за 2018 год.
Програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадните води во општина Василево за 2018 год.
Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Василево за 2018 год.
Програма за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2018 год.
Програма за комунални дејности на подрачјето на општина Василево за 2018 год.
Програма за локален економски развој на подрачјето на општина Василево за 2018 год.
Програма за начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Василево за 2018 год.
Програма за одржување и проширување на уличното осветлување во општина Василево за 2018 год.
–  Програма за измена и дополнување на Програмата за одржување и проширување на уличното осветлување во општина Василево за 2018 год.
Програма за поставување вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација на локалните патишта и улици во општина Василево во 2018 год.
Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на РМ на подрачјето на општина Василево за 2018 год.
Програма за работа на Советот на општина Василево за 2018 год.
Програма за социјална заштита на општина Василево за 2018 год.
Програма за спорт, рекреација и манифестации на подрачјето на општина Василево за 2018 год.
Програма за уредување на градежното земјиште во индустриската зона на општина Василево за 2018 год.
Програма за уредување на просторот на градежното земјиште во руралните подрачја на општина Василево за 2018 год.
Програма за активностите во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справување со кризи во 2018 год.

Програми за 2017
Програма за работа на Советот на О.Василево за 2017 год.
Програма за управување со отпад на територијата на О.Василево за 2017 год.
Програма за заштита, спасување, противпожарна заштита и справување со кризи во 2017 г.
Програма за заедничка потрошувачка
Програма за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во општина Василево
Програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадните води во општина Василево
Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во општина Василево
– Програма за измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици за 2017 г.
Програма за уредување на градежното земјиште во индустриските зони на општина Василево
Програма за изработка на урбанистички планови во општина Василево
– Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2017
– Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2017
Програма за комунални дејности на подрачјето на општина Василево
Програма за локален економски развој на подрачјето на општина Василево
Програма за начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на територијата на општина Василево
Програма за одржување и проширување на јавното осветлување во општина Василево
Програма за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево за 2016-2017 година во зимски услови
Програма за поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација на локалните патишта и улици во општина Василево
Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на РМ на подрачјето на општина Василево
Програма за социјална заштита во општина Василево
Програма за спорт, рекреација и манифестации на подрачјето на општина Василево
Програма за уредување на просторот на градежното земјиште во руралните подрачја на општина Василево
– Програма за измeна и допол. на Програм. за уред. на просторот на градежно земјиште во руралните подрачја на о. Вaсилево за 2017

Програми за 2016
Програма за измена и дополнување на програмата за урбанистички планови на О. Василево за 2016 год
Програма за измена и дополнување на програмата за изработка на УП во О.Василево за 2016 год.
Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на РМ на подрачјето на О.Василево за 2016 год.
Одлука за утврдување на висината на пазарната на недвижниот имот на територијата на О.Вaсилево за 2016 год.
Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во О.Василево за 2016
Програма за работа на Советот на о.Василево за 2016 год.
Програма за заедничка потрошувачка на О.Василево за 2016
Програма за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во О.Василево за 2016
Програма за изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води во О.Василево за 2016 год.
Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици за 2016 год.
Програма за изработка на УП во О.Василево за 2016 год.
Програма за комунални дејности на подрачјето на О.Василево за 2016 год.
Програма за локален економски развој
Програма за начин на пресметување на трошоците за уредување на градежно земјиште на подрачјето на О.Василево за 2016 год.
Програма за одржување и проширување на уличното осветлување во О.Василево за 2016
Програма за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево за 2015 – 2016 година во зимски услови
Програма за поставување на вертикална и хоризантална сообраќајна сигнализација на локалните патишта и улици во О.Василево за 2016
Програма за социјална заштита за 2016 година
Програма за спорт, рекреација и манифестации на подрачјето на О.Василево за 2016
Програма за уредување на градежното земјиште во индустриската зона на О.Василево за 2016 год.
Програма за уредување на просторот на градежното земјиште во руралните подрачја на О.Василево за 2016 год.

Програми за 2015
Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на УП за 2015
Програма за изменување и  дополнување на Програмата бр.07-2332 1 од  27.11.20154 за изградба, реконструкција,  одржување и заштита на локалните патишта  и улици за 2015 год.
Програма за изменување и  дополнување на Програмата бр.07-2337 1 од  27.11.2014 за изградба на системи за  одведување и прочистување на отпадни  води во О.Василево за 2015 г.
Програма за изменување и  дополнување на Програмата збр.07-2335 1 од  27.11.2014 за уредување на градежно земјиште  во индустриската зона во О.Василево
Програма за изградба и реконструкција на водоводна мрежа во општина Василево 
Програма за изградба на системи за одржување и пречистување на отпадни води во општина
Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштитата на локални патишта и улици
Програма за изработка на урбанистички планови на општина Василево
Програма за локален економски развој за подрачјето на општина Василево
Програма за начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште
Програма за одржување и проширување на уличното осветлување во општина Василево
Програма за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево
Програма за социјална заштита на општина Василево
Програма за спорт, рекреација и манифестации на подрачјето на општина Василево
Програма за уредување на градежното земјиште во индустриската зона на општина Василево
Програма за заедничка потрошувачка на општина Василево
Програма за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево во зимски услови
Програма за поставување на вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација на локални патишта и улици во населени места во општина Василево 2015
Програма за уредување просторот на градежното земјиште во руралните подрачја на општина Василево за 2015 година
Годишна програма за работа на Советот на општина Василево за 2015 година

Програми за 2014
Програми за 2013