Tuesday, 21 November 2017

Образование

ООУ „Гоце Делчев“ – Василево
vasilevo-goce-delcev
зграда на ООУ „Гоце Делчев“ – Василево

Вкупен број на ученици: 860 од кои 507 во матичното и останатите 353 во подрачните.

Број на вработени: 96

Директор: г-ѓа Емилија Котева

Број и структура на ученици по училишта

„Гоце Делчев“ – Василево

I –во одд……………………………………46
II –ро одд…………………………………..35
III –то одд………………………………….29
IV –то одд………………………………….46
V – то одд………………………………….29
VI-то одд…………………………………..54
VII –мо одд. (деветолетка)…………96
VII –мо одд. (осмолетка)……………99
VIII – мо одд……………………………..79

Зградата на ООУ „Гоце Делчев“ Василево е изградена во: 1957 год. стар крак и 1966 год. нов крак.

„Гоце Делчев“ – Ангелци
Angelci-goce-delcev
зграда на ОУ „Гоце Делчев“ Ангелци

Број на ученици во македонски паралелки:

I – во одд………………………………….16
II –ро одд…………………………………..18
III –то одд………………………………….24
IV –то одд………………………………….11
V – то одд………………………………….16

Број на ученици во турски паралелки:

I –во одд……………………………………14
II –ро одд…………………………………..12
III –то одд………………………………….18
IV –то одд…………………………………11
V – то одд………………………………….18

Зградата на ООУ „Гоце Делчев“ Ангелци е изградена во1946 год. делумно реновирана 1996/97 а во 2010 извршена е целосна реконструкција на објектот.

„Гоце Делчев“ – Владевци

vladevci-goce-delcev
зграда на ОУ „Гоце Делчев“ Владиевци

Број на ученици:

I – во одд……………………………………6
II –ро одд…………………………………..11
III –то одд……………………………………6
IV –то одд………………………………….10
V – то одд……………………………………6

Зградата на ООУ „Гоце Делчев“ Владиевци е изградена во 1952 год. а реновирана во 2002/2003 год.

„Гоце Делчев“ – Сушево

Susevo-goce-delcev
зграда на ОУ „Гоце Делчев“ Сушево

Број на ученици:

I – во одд……………………………………7
II –ро одд…………………………………….6
III –то одд……………………………………8
IV –то одд……………………………………8
V – то одд………………………………….12

Зградата на ООУ „Гоце Делчев“ Сушево е изградена во 1946 год. а реновирана во 2009 год.

„Гоце Делчев“ – Радичево

radicevo-goce-delcev
зграда на ОУ „Гоце Делчев“ Радичево

Број на ученици:

I – во одд………………………………….11
II –ро одд……………………………………8
III и V –то одд………………………….13
IV –то одд………………………………….10

Зградата на ООУ „Гоце Делчев“ Радичево е изградена во 1990 год.

„Гоце Делчев“ – Дукатино

dukatino-goce-delcev
зграда на ОУ „Гоце Делчев“ Дукатино

Број на ученици:

I – во одд……………………………………8
II –ро одд…………………………………….9
III –то одд……………………………………3
IV –то одд………………………………….10
V – то одд……………………………………3

Зградата на ООУ „Гоце Делчев“ Дукатино е изградена во 1939 год. а целосно реконструирана во 2002 год.

„Гоце Делчев“ – Едрениково

Edrenikovo-goce-delcev
зграда на ОУ „Гоце Делчев“ Едрениково

Број на ученици:

I – во одд……………………………………2
II – ро одд……………………………………5
III – то одд…………………………………..3
IV – то одд…………………………………..3
V – то одд……………………………………3

Зградата на ООУ „Гоце Делчев“ Едрениково е изградена во 2012 год.

„Гоце Делчев“ – Седларци

sedlarci-goce-delcev
зграда на ОУ „Гоце Делчев“ Седларци

Број на ученици:

I – во одд…………………………………….2
II – ро одд……………………………………5
III – то одд…………………………………..3
V – то одд……………………………………3

Зградата на ООУ „Гоце Делчев“ Седларци е изградена во 1997 год.

ООУ„Атанас Нивичански“ – Нова Маала

Nova Maala-navicki
зграда на ООУ„Атанас Нивичански“ – Нова Маала

Вкупен број на ученици: 324 од кои 208 во матичното и останатите 116 во подрачните.

Број на вработени:48

Директор: г-ѓа Соња Ничева

Број и структура на ученици по училишта

„Атанас Нивичански“ – Нова Маала

I –во одд…………………………………..14
II –ро одд………………………………….12
III –то одд…………………………………16
IV –то одд…………………………………21
V – то одд………………………………….18
VI-то одд…………………………………..19
VII –мо одд. (деветолетка)…………35
VII –мо одд. (осмолетка)……………31
VIII – мо одд……………………………..42

Зградата на ООУ „Атанас Нивичански“ Нова Маала е изградена во 1986 год. а реконструирана во 2011год.

„Атанас Нивичански“ – Доброшинци

Dobrasinci-navicki
зграда на ПУ „Атанас Нивичански“ Доброшинци

Број на ученици:

I – во одд………………………………….10
II –ро одд…………………………………….6
III –то одд……………………………………9
IV –то одд……………………………………8
V – то одд……………………………………7

Зградата на ПУ„Атанас Нивичански“ Доброшинци е изградена во 2004 год.

„Атанас Нивичански“ – Висока Маала

visokamaala-navicki
зграда на ПУ „Атанас Нивичански“ Висока Маала

Број на ученици:

I – во одд…………………………………..9
II –ро одд……………………………………6
III –то одд…………………………………..9
IV –то одд………………………………….11
V – то одд…………………………………..8

„Атанас Нивичански“ – Чанаклија

Canaklija-navicki
зграда на ПУ „Атанас Нивичански“ Чанаклија

Број на ученици:

I – во одд………………………………….7
II –ро одд…………………………………..9
III –то одд………………………………….5
IV –то одд………………………………….5
V – то одд………………………………….7

Зградата на ПУ„Атанас Нивичански“ Чанаклија е изградена во 2005 год.