Monday, 19 March 2018

Образование

Во општина Василево има две основни општински училишта
ООУ „Гоце Делчев“ со седиште во с. Василево
ООУ „Атанас Нивичански“ со седиште во с. Нова Маала

G-horz
ООУ„Гоце Делчев“, Василево                               ООУ „Атанас Нивичански“, Нова Маала 

ООУ„Гоце Делчев“, Василево е основано во учебната 1959/60
Во својот состав има и седум подрачни училишта:

  • ПУ „Гоце Делчев“ Ангелци
  • ПУ „Гоце Делчев“ Владевци
  • ПУ „Гоце Делчев“ Сушево
  • ПУ „Гоце Делчев“ Радичево
  • ПУ „Гоце Делчев“ Дукатино
  • ПУ „Гоце Делчев“ Едрениково
  • ПУ „Гоце Делчев“ Седларци

Завршна сметка на ООУ „Гоце Делчев“ за 2016 год.
12345

ООУ „Атанас Нивичански“, Нова Маала е основано на 01.09.2012 год.
Во својот состав има итри подрачни училишта:

  • ПУ „Атанас Нивичански“, Доброшинци
  • ПУ „Атанас Нивичански“, Чанаклија
  • ПУ „Атанас Нивичански“, Висока Маала