Monday, 3 October 2022

Образование

ООУ, отворени податоци
ООУ

Во општина Василево има две основни општински училишта
ООУ „Гоце Делчев“ со седиште во с. Василево
ООУ „Атанас Нивичански“ со седиште во с. Нова Маала

G-horz
ООУ„Гоце Делчев“, Василево                                                      ООУ „Атанас Нивичански“, Нова Маала 

ООУ„Гоце Делчев“, Василево е основано во учебната 1959/60
Во својот состав има и седум подрачни училишта:

  • ПУ „Гоце Делчев“ Ангелци
  • ПУ „Гоце Делчев“ Владевци
  • ПУ „Гоце Делчев“ Сушево
  • ПУ „Гоце Делчев“ Радичево
  • ПУ „Гоце Делчев“ Дукатино
  • ПУ „Гоце Делчев“ Едрениково
  • ПУ „Гоце Делчев“ Седларци

Завршна сметка на ООУ „Гоце Делчев“ за 2016 год.
12345

ООУ „Атанас Нивичански“, Нова Маала е основано на 01.09.2012 год.
Во својот состав има итри подрачни училишта:

  • ПУ „Атанас Нивичански“, Доброшинци
  • ПУ „Атанас Нивичански“, Чанаклија
  • ПУ „Атанас Нивичански“, Висока Маала

ДОКУМЕНТИ

Годишен извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“ за 2019-2020 г.
Извештај за самоевалуација на ООУ„Гоце Делчев“ за 2016-2018

Годишен извештај за работа на ООУ„Атанас Нивичански“ за 2021-2022
Годишен извештај за работа на ООУ„Атанас Нивичански“ за 2020-2021
Годишен извештај за работата на ООУ „Атанас Нивичански“за 2019-2020
Годишен извештај за работата на ООУ„Атанас Нивичански“ за 2018-2019

Развоен план на ООУ„Гоце Делчев“, 2019-2023

Програми за работа

Програма за работа на ООУ„Атанас Нивичански“, 2022-2023
Програма за работа на ООУ „Атанас Нивичански“ за 2021-2022
Програма за работа на ООУ „Атанас Нивичански, 2020-2021
Програма за работа на ООУ„Атанас Нивичански“, 2019-2020
Програма за работа на ООУ„Атанас Нивичански“, 2018-2019
Програма за работа на ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала 2017-2018

Програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“, 2022-2023
Програма за работа на ООУ„Гоце Делчев“, за 2021-2022
Програма за работа на ООУ Гоце Делчев, 2020-2021
Програма за работа на ООУ„Гоце Делчев“, 2019-2020
Програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“, 2018-2019
Програма за работа на ООУ„Гоце Делчев“, Василево за 2017-2018 г.

Завршни сметки

Завршна сметка на ООУ „Атанас Нивичански“, за 2021
Завршна сметка на ООУ„Атанас Нивичански“ за 2019
Завршна сметка на ООУ „Атанас Нивичански“ за 2018
Завршна сметка на ООУ „Атанас Нивичански“ за 2017

 

Завршна сметка на ООУ „Гоце Делчев“, Василево за 2021
Завршна сметка на ООУ„Гоце Делчев“, Василево за 2018
Завршна сметка на ООУ„Гоце Делчев“,Василево за 2017