ЈПКД „Турија“

- oсновач:  Совет на општина Василево
– датум на основање: 28.12.1999 год.

в.д директор:  Славица Василева

Управен одбор во состав:
Емил Јованов – претседател
Никола Делев – член
Ацо Атанасовски – член
Антоника Иванов – член
Синан Салиев – член

Надзорен орган во состав:
Тони Еркечев – претседател
Енис Демиров – член
Крсте Иванов – член
Данче Шејкарова – член
Бурхан Исинов – член

Договор за услуги

индикатори за успешност

ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА НА ЈПКД „ТУРИЈА“ п.о. ВАСИЛЕВО

Програма, 2022 г.
Програма 2021 г.
Програма 2013 г.
Програма 2014 г.
Програма 2015 г.
Програма 2016 г.
Програма 2017 г.
Програма 2018 г.
Програма 2019 г.
Програма 2020 г.

ЗАВРШНА СМЕТКА

Завршна сметка 2021г.
Завршна сметка 2020 г.
Завршна сметка 2019 г.
Завршна сметка 2018 г.
Завршна сметка 2017г.

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

Финансиски извештај, 01.01.2022 – 30.06.2022
Финансиски извештај, 01.01.2022 – 31.03.2022

Финансиски извештај, 01.01.2021 – 31.12.2021
Финансиски извештај, 01.01.2021 – 30.09.2021
Финансиски извештај, 01.01.2021 – 30.06.2021
Финансиски извештај, 01.01.2021-31.03.2021

Финансиски извештај, 01.01.2020 – 31.12.2020
Финансиски извештај, 01.01.2020-30.09.2020
Финансиски извештај 01.01.2020- 30.06.2020
Финансиски извештај 01.01.2019-31.12.2019
Финансиски извештај, 01.01.2018 – 30.06.2018