ЈПКД „Турија“

контакт: тел: 034 353 901
 e-mail: jpturija@yahoo.com

– oсновач:  Совет на општина Василево
– датум на основање: 28.12.1999 год.

в.д директор:  Славица Василева

Управен одбор во состав:
Емил Јованов – претседател
Никола Делев – член
Љупка Ангеловска – Митева – член
Антоника Иванов – член
Синан Салиев – член

Надзорен орган во состав:
Томе Спасов – претседател
Енис Демиров – член
Крсте Иванов – член
Данче Шејкарова – член
Нафие Демова – член

Договор за услуги

индикатори за успешност

ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА НА ЈПКД „ТУРИЈА“ п.о. ВАСИЛЕВО

Програма, 2024 г.
Програма, 2023 г.
Програма, 2022 г.
Програма 2021 г.
Програма 2013 г.
Програма 2014 г.
Програма 2015 г.
Програма 2016 г.
Програма 2017 г.
Програма 2018 г.
Програма 2019 г.
Програма 2020 г.

ЗАВРШНА СМЕТКА

Завршна сметка 2023 г.
Завршна сметка 2022г.
Завршна сметка 2021г.
Завршна сметка 2020 г.
Завршна сметка 2019 г.
Завршна сметка 2018 г.
Завршна сметка 2017г.

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

Финансиски извештај, 01.01.2023 – 31.12.2023
Финансиски извештај, 01.01. 2023 -31.03.2023
Финансиски извештај, 01.01.2023 – 30.06.2023
Финансиски извештај, 01.01.2023-30.09.2023

Финансиски извештај, 01.01.2022 – 31.12.2022
Финансиски извештај, 01.01.2022-30.09.2022
Финансиски извештај, 01.01.2022 – 30.06.2022
Финансиски извештај, 01.01.2022 – 31.03.2022

Финансиски извештај, 01.01.2021 – 31.12.2021
Финансиски извештај, 01.01.2021 – 30.09.2021
Финансиски извештај, 01.01.2021 – 30.06.2021
Финансиски извештај, 01.01.2021-31.03.2021

Финансиски извештај, 01.01.2020 – 31.12.2020
Финансиски извештај, 01.01.2020-30.09.2020
Финансиски извештај 01.01.2020- 30.06.2020
Финансиски извештај 01.01.2019-31.12.2019
Финансиски извештај, 01.01.2018 – 30.06.2018

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗСПИЈК (Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер)
Извештај за 2022 г.