ЈПКД „Турија“

- oсновач:  Совет на општина Василево
– датум на основање: 28.12.1999 год

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈПКД „ТУРИЈА“ п.о. ВАСИЛЕВО

Програма 2013 г.
Програма 2014 г.
Програма 2015 г.
Програма 2016 г.
Програма 2017 г.
Програма 2018 г.

ЗАВРШНА СМЕТКА
Завршна сметка 2017г.

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ
Финансиски извештај, 01.01.2018 – 30.06.2018