Реализирани проекти

Реконструкција на локален пат од крстосница со брана Турија до центарот на с. Добрашинци
-година на реализација: 2024
pat Dobrasinci

Должина: 1320 метри
Ширина: 6 метри
Асфалт: 7554 м2
Буџет: 16 000 000
Средствата се обезбедени  преку Министерството за транспорт и врски како грант од Светска банка во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта

 

Изградба на крак за фекална канализација во с. Василево
-година на реализација: 2024
kanalizacija Должина: 478 метри
Буџет: 1 800 000 денари од кои
1 000 000 ден. од Буџетот на општина Василево и
700 000 денари од Министерството за транспорт и врски преку Програмата за поддршка на имплементацијата на Декадата и стратегијата за Ромите за 2023 година

 

Партерно уредување во центарот на с. Сушево
-година на реализација: 2023
111

Вкупен опфат (површина): 80 м2
Буџет:   395 300 денари

 

Асфалтирана улица  во с. Добрашинци
-година на реализација: 2023
Ул.

Должина: 130 м
Ширина: 3,0 м
Асфалт: 390 м2
Буџет: 397 025 денари

 

Детски забавен парк во с.Василево
-година на реализација: 2023
DSC_0098_1024x681Донација од општина Умраније, Р.Турција

 

Партерно уредување во центарот на с. Седларци
-година на реализација: 2023
реализирани

Вкупен опфат (површина): 180 м2
Буџет:   356.000 денари

 

Партерно уредување на центар во с. Нова Маала
-година на реализација: 2023
DSC_0091_1024x681Вкупен опфат (површина): 1582 м2
Буџет:   4 354 339 ден. од кои
3 822 674 ден.од Бирото за регионален развој (Програма за рамномерен регионален развој за 2022) и
531 665 ден. сопствени средства

 

Асфалтирана улица  во с. Нова Маала
-година на реализација: 2023
DSC_0032_1024x681

Должина: 165 м
Ширина: 3,5 м
Асфалт: 590 м2
Буџет: 862 365 денари

 

Тоалети и пристапна рампа во ООУ „Атанас Нивичански“, Нова Маала
-година на реализација: 2023
3-horz

Буџет: Средствата се обезбедени од Светска банка во рамки на Проектот за унапредување на основното образовцание на Министерството за образование и наука

 

Детски забавен парк во с.Владевци
-година на реализација: 2023
ВладевциДонација од кинескиот амбасадор Н.Е Zhang Zuo

 

Асфалтирана улица 1  во с. Седларци
-година на реализација: 2023
Седларциiii

Должина: 100 м
Ширина: 3 м
Асфалт: 300 м2
Буџет: 408 753 денари
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирана улица 1  во с. Ангелци
-година на реализација: 2023
Ангелци,1_1024x648

Должина: 60 м
Ширина: 3 м
Асфалт: 180 м2
Буџет: 230 314 денари
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирана улица 1  во с. Градашорци
-година на реализација: 2023
DSC_0790_1024x681

Должина: 95 м
Ширина: 3,6м
Асфалт: 350 м2
Буџет: 504 863 денари
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирана улица 2  во с. Градашорци
-година на реализација: 2023
116 м

Должина: 116 м
Ширина: 3,5 м
Асфалт: 406 м2
Буџет: 616 489 денари
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирана улица 3  во с. Градашорци
-година на реализација: 2023
30 м.

Должина: 30 м
Ширина: 3,8м
Асфалт: 114 м2
Буџет: 162 037 денари
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирање кај мост во с. Градашорци
-година на реализација: 2023
DSC_0781_1024x681

Асфалт: 42 м2
Буџет: 54 046 денари
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирана улица 1  во с. Чанаклија
-година на реализација: 2023
4Должина: 100 м
Ширина: 3,25 м
Асфалт: 325 м2
Буџет: 471 224 денари
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирана улица 2  во с. Чанаклија
-година на реализација: 2023
2

Должина: 70 м
Ширина: 3,3 м
Асфалт: 230 м2
Буџет: 342 608 денари
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Бетонирана улица во с. Висока Маала
-година на реализација: 2023
7_1024x461Должина: 95 м
Ширина: 3,0 м
Асфалт: 285м2
Буџет: 607 078 денари
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирана улица  во с. Василево
-година на реализација: 2023
Василево,1

Должина: 65 м
Ширина: 3,1 м
Асфалт: 200 м2
Буџет: 276 952 денари
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирана улица 2 во с. Владевци
-година на реализација: 2023
Владевци 60,1

Должина: 60 м
Ширина: 3,1 м
Асфалт:   190 м2
Буџет: 246 166  денари
Средствата се обезбедени  од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирана улица 1 во с. Владевци
-година на реализација: 2023
Владевци 175, 1Должина: 175 м
Ширина: 3,1 м
Асфалт:   550 м2
Буџет: 819 855 денари
Средствата се обезбедени  од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирана улица 2 во с. Едрениково
-година на реализација: 2023
Едрениково 65

Должина: 65 м
Ширина: 3,0 м
Асфалт:   200 м2
Буџет: 264 285денари
Средствата се обезбедени  од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирана улица 1 во с. Едрениково
-година на реализација: 2023
Едрениково 115

Должина: 115  м
Ширина: 3,0 м
Асфалт:   345 м2
Буџет: 514 381 денари
Средствата се обезбедени  од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирана улица во с. Сушево
-година на реализација: 2023
DSC_0410_1024x681

Должина: 75 м
Ширина: 3,5 м
Асфалт:   275 м2
Буџет: 334 508 денари
Средствата се обезбедени  од Буџетот на општина Василево

 

 Асфалтирана улица 2 во с. Висока Маала
-година на реализација: 2023
70 м.

Должина: 70 м
Ширина: 3 м
Асфалт:   210 м2
Буџет: 340 558 денари
Средствата се обезбедени  од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирана улица 1 во с. Висока Маала
-година на реализација: 2023
23 м.

Должина: 23 м
Ширина: околу 4,6 м
Асфалт:   106 м2
Буџет: 156 191 денари
Средствата се обезбедени  од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирана улица во с. Чанаклија кон Католичката црква
-година на реализација: 2023
Canaklija, real.

Должина: 137 м
Ширина: околу 3,2 м
Асфалт:   440 м2
Буџет: 648 057 денари
Средствата се обезбедени  од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирана улица во с. Радичево кон црквата Св. Илија
-година на реализација: 2023
realiz

Должина: 323 м
Ширина: околу 3 м
Асфалт:   991м2
Буџет: 2 196 616 денари
Средствата се обезбедени  од БРР (Програма за рамномерен регионален развој) преку ЦРЈИПР

 

Асфалтирана улица во с. Седларци
-година на реализација: 2023
4

Должина: 160 м
Ширина: 3,1 м
Асфалт:   500 м2
Буџет: 744 558 денари
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирана улица во с. Пиперево
-година на реализација: 2022

Ул. Пиперево, za realizirani

Должина: 173 м
Ширина: 3,5 м
Асфалт:   615 м2
Буџет: 883 762 денари
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Реконструиран локален пат од центар на с. Добрашинци до центар на с.Нова Маала
-година на реализација: 2022
DSC_0268_1024x681

Должина: 1016 м
Ширина: околу 5,0 м
асфалт: 5080 м2
Буџет: околу 9 221 384 денари
Средствата се обезбедени од Министерството за локална самоуправа на РСМакедонија

 

Изградена  улица во с. Градашорци
-година на реализација: 2022
DSC_0200_1024x681Должина: 150 м
Ширина: 3,8 м
бекатон: 570 м2
Буџет: околу 585 643 денари
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево.

 

Асфалтирана улица во с. Радичево
-година на реализација: 2022
DSC_0223_1024x681Должина: 200 м
Ширина: 3,5 м
Асфалт: 700 м2
Буџет: 1 038 225 денари
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево.

 

Изградба на парк во населено место Чанаклија
-година на реализација: 2022
park Буџет: 660 000 ден. од кои
140 000 ден. од проектот Програмата за развој на заедницата финасиран од УСАИД ,
375 000 ден од Буџетот на општина Василево  и
130 000 ден. од партнерите ЈПКД „Турија“, Василево и Граден центар Ристови

 

Реконструирана улица во с. Василево од  црква Пресвета Богородица до ООУ „Гоце Делчев
-година на реализација: 2022
slika Должина: 720 метри,
Aсфалт, 3000 м2
Буџет: 5 175 292 ден. од кои
3 175 292 ден. од општина Василево и
2 000 000  ден.од БРР, МЛС,  Влада на РСМакедонија

 

Асфалтирана улица во с. Пиперево кон гробиштата
-година на реализација: 2022
4 Должина: 290 м
Асфалт: 1450 m2
Буџет: 1 512 866 денари
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево.

 

Асфалтирана улица покрај канал во с. Василево
-година на реализација: 2022
1_1024x509Должина: 420 м
Ширина од 3,5 до 5,0 м.
Буџет: 3 277 794 денари
Средствата се обезбедени од „Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка

 

Реконструиран  локален пат Ново Владевци – Старо Владевци
-година на реализација: 2022
2_1024x768Должина: 2 км,
Ширина: е 4,5 метри
Буџет: околу 14 596 271 денари
Средствата се обезбедени од Светска Банка, преку Владата на РСМакедонија и Министерството за транспорт и врски, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта.

 

Асфалтирана улица во с. Градашорци од Домот на културата кон индустриската зона
-година на реализација: 2022
Градшорци, ул

Должина: 432м
Ширина: 5 м од кои 3,5 асфалт и банкини 2х0,75 м
Буџет: 2 425 885 денари
Средствата се обезбедени опреку Проектот за поврзување на локални патишта кој се реализира од страна на Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка

 

Асфалтирана улица 2 во Добрашинци
-година на реализација: 2021
11 Должина: 100 м
Асфалт: 350 м2
Буџет: 374 638 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица 1 во Добрашинци
-година на реализација: 2021
2 Должина: 165 м
Асфалт: 560 м2
Буџет: 571 746 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтиран пристапен пат до Нова Маала
-година на реализација: 2021
asfaltДолжина: 250 м
Асфалт: 1250 м2
Ширина: 5,0 м
Буџет: 1 818 530 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица 4  во с. Василево
-година на реализација: 2021
9
Должина: 65 м.
Асфалт: 228 м2
Буџет: 224 104 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица 2  во с. Василево кај Јанушеви
-година на реализација: 2021
 реализирани
Должина: 150 м.
Асфалт: 500 м2
Буџет: 497 061 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица 1  во с. Василево кај Игор
-година на реализација: 2021
реализирани
Должина: 100 м.
Асфалт: 210 м2
Буџет: 230 693 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица   во с. Ангелци (позади црква)
-година на реализација: 2021
naslov
Должина: 75 м.
Асфалт: 237 м2
Буџет: 238 389 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица 3  во с. Ангелци
-година на реализација: 2021
7
Должина:45 м.
Асфалт: 150 м2
Буџет: 158 758 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица   во с. Ангелци (кај Мите)
-година на реализација: 2021
6
Должина: 75 м.
Асфалт: 265 м2
Буџет: 284 234 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица   во с. Ангелци (сред село)
-година на реализација: 2021
10
Должина: 45 м.
Асфалт: 210 м2
Буџет: 267 458 ден. ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица 3  во Градашорци во Чифлик Маало
-година на реализација: 2021
7
Должина: 180 м.
Асфалт: 630 м2
Буџет: 638 850 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица  во Едрениково (кон гробишта)
-година на реализација: 2021
realizirani
Должина: 120 м.
Асфалт: 350 м2
Буџет: 384 911 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица  во Нова Маала (кон гробишта)
-година на реализација: 2021
naslov
Должина: 240 м.
Асфалт: 840 м2
Буџет: околу  948 543 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица 1 во Чанаклија
-година на реализација: 2021

 realizirani
Должина: 100 м.
Асфалт: 450 м2
Буџет: околу  443 377 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица  2 во Чанаклија (од трансформатор до училиште)
-година на реализација: 2021

r
Должина: 115 м.
Асфалт: 410м2
Буџет: околу  373 131 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица  во Добрашинци
-година на реализација: 2021
naslovv
Должина: 175 м.
Асфалт: 560 м2
Буџет: околу  623 800 ден
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 
Уредување на простор околу игралиштето во с. Ангелци
-година на реализација: 2021
52Буџет:  4 956 000 ден. од кои
1 000 000 се обезбедени од МЛС, БРР преку Програмата за распределување на средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби  во 2020 година,
3 956 000 ден.  од општинскиот Буџет.

 

Повеќенаменско игралиште во с. Нова Маала
-година на реализација: 2021
naslov
Буџет: 3 040 545 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

Изградба на атмосферска канализација во с.Василево
-година на реализација: 2021

АТМ, Василево Должина: 956 м.
Буџет: 4 436 788 денари
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирана улица 3 во Седларци
-година на реализација: 2021
75(1)
Должина: 75 м.
Асфалт: 225 м2
Буџет: околу  210 000 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица 2 во Седларци
-година на реализација: 2021
47 m.
Должина: 47 м.
Асфалт: 141 м2
Буџет: околу  130 000 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица 1 во Седларци
-година на реализација: 2021 2
Должина: 35 м.
Асфалт: 105 м2
Буџет: околу  100 000 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица 2 во Ангелци
-година на реализација: 2021
24
Должина: 120 м.
Асфалт: 375 м2
Буџет: 340 922 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица 1 воАнгелци
-година на реализација: 2021
 10
Должина: 230 м.
Асфалт: 920 м2
Буџет: 850 117 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица 2 во Пиперево
-година на реализација: 2021
12 
Должина:270 м.
Асфалт: 756 м2
Буџет: 701 252 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица 1 во Пиперево (турско маало)
-година на реализација: 2021  realizirani
Должина:62 м.
Асфалт: 190  м2
Буџет: 178 925 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица 4 во Василево
-година на реализација: 2021
 za realizirani
Должина: 160 м.
Асфалт: 510 м2
Буџет: 479 895 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

 

Асфалтирана улица 3 во Василево
-година на реализација: 2021
 1
Должина:70 м.
Асфалт: 210 м2
Буџет: 184 973 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица 2 во Василево
-година на реализација: 2021
 3
Должина:85 м.
Асфалт: 275 м2
Буџет: 240 844 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица 1 во Василево
-година на реализација: 2021
 realizirani
Должина:104 м.
Асфалт: 332 м2
Буџет: 304 705 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица 1 во Сушево (кон црква)
-година на реализација: 2021

realizirani
Должина:112 м.
Асфалт: 340 м2
Буџет: 319 710 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица 1 во Дукатино (кон бунарот)
-година на реализација: 2021

11
Должина:80 м.
Асфалт: 240 м2
Буџет: 284 411 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица 2  во Дукатино ( кај гробиштата)
-година на реализација: 2021

8
Должина:90 м.
Асфалт: 270 м2
Буџет: 255 821 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица 3  во Дукатино ( кај училиштето)
-година на реализација: 2021

13
Должина:35 м.
Асфалт: 150 м2
Буџет: 132 511ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица 4  во Дукатино ( кај игралиште)
-година на реализација: 2021

1
Должина:100 м.
Асфалт: 350 м2
Буџет: 328 139 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица  во Висока Маала
-година на реализација: 2021

za realizirani
Должина:85 м.
Асфалт: 300 м2
Буџет: 452 206 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица 1  во Радичево
-година на реализација: 2021

7
Должина:140 м.
Асфалт: 420 м2
Буџет: 401 488 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица 2  во Радичево
-година на реализација: 2021

1
Должина:132 м.
Асфалт: 410 м2
Буџет: 401 017 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица во индустриската зона (покрај објектот на Саваот)
-година на реализација: 2020

naslov
Должина: 150м.
Ширина: 5 м.
Буџет: 825 882 ден.
Средствата се ибезбедени од општинскиот Буџет

 

Уреден (изграден) каналот во с. Градашорци
- година на реализација: 2020

7
Должина: 680 м.
Буџет: околу 7 800 000 ден од кои
околу 6 500 000 ден од МЖСПП (Програмата за управување со водите за 2020 г.)
околу 1 300 000 ден. од општинскиот Буџет

 

Асфалтиран дел од локален пата Чанаклија –Нова Маала
-година на реализација: 2020

2
Должина:1,7 км.
Ширина:5 м.
Буџет: околу 12 000 000 денари
Средствата се обезбедени од АФПЗРР

 

Асфалтирана улица во с. Висока Маала
- година на реализација: 2020

4_1280x960
Должина: 70 м.
Ширина: 4,5 м.
Буџет:  305 000 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет.

 

Асфалтирана улица во с. Владевци
- година на реализација: 2020

Vladevci, 3
Должина: 170м
Ширина: 3 м.
Буџет:  485 000 ден.  од кои
235 000 ден. обезбедени од МЗ Владевци и
250 000 ден. од О. Василево

 

Асфалтирана улица во с. Висока Маала
- година на реализација: 2020

5_1280x960, realizirani
Должина: 20 м
Асфалт: 80 м2
Потпорен ѕид (0,3/1,5х15м)
Буџет:  260 000 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Асфалтирана улица во с. Висока Маала
- година на реализација: 2020

4, realizirani
Должина: 30 м
Асфалт: 115 м2
Буџет:  185 000 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет.

 

Асфалтирана улица во с. Василево,  во т.н Стаматска маала
- година на реализација: 2020

realizirani 2
Должина: 255 м. од кои 196 м.асфалт и 59 м. армиран бетон
Ширина: 3 м.
Буџет: 1 200 000 денари
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Набавка на камион за собирање ѓубре
- година на реализација: 2020

DSC_0122_1280x851
Капацитет: 5,5 м3
Буџет: 4 370 000 ден.
Средствата се обезбедени преку кредит во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги финасиран со заем од Светска Банка.

 

Асфалтирана улица 9 во индустриска зона Василево
- година на реализација: 2020

4
Должина: 231 м.
Ширина: 6 м
Буџет: 5 150 000 ден.
Средствата се обезбедени од Бирото за рамномерен регионален развој преку Центарот за развој на ЈИПР

 

Асфалтирана улица во с. Добрашинци
- година на реализација: 2020

realizirani
Должина: 240 м.
Ширина: 3,5 м
Буџет: 1 350 000 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет.

 

Реконструиран локален пат Ново Владевци – Сушево
година на реализација: 2020

ul. Novo vladevci - Susevo
Должина: 1878  м.
Ширина: 4,5  м
Буџет: 11 500 000 ден.од кои
околу 9 970 000   ден. од АФПЗРР  и остатокот општински средства

 

Асфалтирана улица во с. Василево од пошта до црква
- година на реализација: 2020

ul. Vasilevo, od posta do crkva
Асфалт: 1600 м2
Должина: 216 м.
Ширина: околу 5,5 м.
Буџетот: околу 4,5 милиони ден. од кои
околу 3 800 000 ден. од АФПЗРР  и
околу 700 000 ден. општински средства

 

Асфалтирана улица во с. Сушево
-година на реализација: 2020

ul. Susevo, 160 m.
Должина: 160 м.
Ширина: 3,6 м
Буџет: 840 000 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

 

Поставени две агрометеоролошки станици
-година на реализација: 2020

Agrometeo stanici
Поставени се во населените места  Пиперево и Ангелци
Опфат на една станица:  30 ха
Проектот е имплементиран од страна на ЦРЈИПР во соработка со Министерството за локална самоуправа на РС Македонија и Швајцарската Агенција за развој и соработка

 

Изградена улица   во с. Добрашинци
-година на реализација: 2020

Dobrasinci, 420 m.
(армирано-бетонска коловозна конструкција – 1585 м2)
Должина: 420 м.
Ширина: околу 4,0 м.
Буџет: 5 300 000 ден. од кои
3 000 000 од БРР
2 300 000  ден. од општинскиот буџет

 

Асфалтирана улица  во с. Нова Маала до резервоар
-година на реализација: 2020

naslov
Должина: 181 м.
Ширина: асфалтен коловоз од 3,5 метри и ригола од  0,5 м
Буџет: Буџет: 1 962 944 ден.
Средствата за реализација на оваа улица се обезбедени од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD) во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги (МСИП).

 

Асфалтирана Улица 1 во с. Василево
-година на реализација: 2019

za sajtДолжина: 120 м.
Ширина: околу 3,5 м.
Буџет: 482 779 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирана Улица 2 во с. Василево
-година на реализација: 2019

1Должина: 155 м.
Ширина: околу 3,3 м.
Буџет: 579 227 ден..
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирана Улица 3 во с. Василево
-година на реализација: 2019

1Должина: 100 м.
Ширина: околу 3,1 м.
Буџет: 382 386 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Реконструкција на пат од крстосница пред с.Доброшинци до брана Турија
-година на реализација: 2019

6_1280x960
Должина: 800 м.
Ширина: околу 5,5 м.
Буџет: околу 12 000 000 ден. од кои
околу 10 000 000 ден. обезбедени од АФПЗРР преку ЦРЈИПР и
околу  2 000 000 ден. од општинскиот Буџет

 

Прочистителна станица за третман на отпадни води од домаќинствата во населено место Едрениково
-година на реализација: 2019

DSC_0946_1280x851
Буџет: околу 10 000 000 ден.
Средствата се обезбедени од Швајцарската агенција за развој и соработка
Прочистителната станица е изградена  во рамки на проектот „Управување со сливот на река Струмица“, кој го имплементира Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во партнерство со Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и  Швајцарската агенција за развој и соработка.

 

Асфалтирана улица 3 во с. Пиперево
-година на реализација: 2019

6
Должина: 70 м.
Ширина: околу 3,5 м.
Буџет: околу 290 500 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирана улица 2 во с. Пиперево
-година на реализација: 2019

1
Должина: 120 м.
Ширина:
Буџет: 700 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирана улица 1 во с. Пиперево
- година на реализација: 2019

2
Должина: 165 м.
Ширина: околу 2,0 м.
Буџет: околу 373 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирана улица во с. Седларци
- година на реализација: 2019

3
Должина: 150 м.
Ширина: 3,5 м.
Буџет: 700 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Реконструкцијата  и адаптацијата  на Домот на културата  во Нова Маала во спортска сала
- година на реализација: 2019

DSC_0843_1280x851

Проектот е реализиран во две фази
Буџет за прва фаза: околу 2 500 000 ден.
Средствата се обезбедени  од Буџетот на општина  Василево
Буџет за втора фаза: околу 1 700 000 ден.
Средствата се обезбедени  од Бирото за регионален развој

 

Асфалтирана улица во с. Градашорци
-година на реализација: 2019

DSC_0217_1280x851
Должина: 180 м.
Ширина: 3,5 м.
Буџет: 750 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирана улица во с. Градашорци
-година на реализација: 2019

DSC_0160_1280x851
Должина: 120 м.
Ширина: 4,0 м.
Буџет: 650 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Aсфалтирана улица во с. Ангелци
-година на релизација:2019

DSC_0077_1280x851
Должина: 150 м.
Ширина: 3,5 м.
Буџет: 750 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

 Реконструкција на дел од патот Василево-Струмица (делница Василево-Добрејци)
-година на реализација:2019

Vasilevo-Dobrejci
Инвестицијата е на Јавното претпријатие за државни патишта

 

Реконструкција на трибините на фудбалското игралиште Цар Самоил во Василево
-година на реализација:2019

tribini1
Инвестицијата е обезбедена од Буџетот на општина Василево

 

Канализациона мрежа во с. Едрениково
- година на реализација: 2019

Kanalizacija Edrenikovo
Должина на сите колектори : 2830 м
Буџет: околу 10 000 000 ден.
Средства обезбедени преку УНДП од страна на Владата на Швајцарија
Реализацијата е во рамки на УНДП проектот „Управување со сливот на река Струмица каде  партнери се општините од Струмичкиот слив, Министерството за животна средина и просторно планирање на РСМакедонија и Центарот за развој на Југоисточниот плански регион.

Набавка на контејнери за смет
- година на реализација: 2019

naslov

Број на набавени контејнери: 95 со зафатнина од 1,1 м3
Буџет: 26 000 евра
Средствата се обезбедени од фондовите на ЕУ преку УНДП Проектот  „Подобрување на општинското владеење“.

Специјално возило – универзален ровокопач
- година на реализација: 2019

Rovokopac
Партнери во проектот се општините Босилово и Ново Село
Буџет: околу 60 000 евра
Возилото е набавено во рамки на ИПА Програмата на МСИП Проектот за подобрување на општинските услуги при Министерството за финансии.

 

Уредување на полските патишта (рамнење, насипување и тампонирање)
- година на реализација: 2019

polski patista
Вкупна должина: 2 500 м. (1550 м3 материјал)
Локација: Пиперево, Василево, Градашорци и Радичево
Буџет: средствата  се обезбедени од страна на Министерството за земјоделдтво, шумарство и водостопанство

 

Реконструкција на дел од локален пат с. Градашорци – с. Вељуса
- година на реализација: 2019

Grada[orci - Vequsa
Должина 800 м.
Реконструкцијата е извршена од страна на ЈП за државни патишта на Република Северна Македонија.

 

Асфалтирани  три улици во Висока Маала
- година на реализација: 2019

4_1280x960

8_1280x622

viber image 2019-04-08 , 09.26.33_1280x960Должина 3х40 м.
Ширина: 3,5 м.
Буџет: 940 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

Санација на локален пат Старо Владевци – Ново Владевци
- година на реализација: 2019

staro Vladevci - Novo Vladevci  Должина 1,6 км
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

Пешачка патека (тротоар) во с. Градашорци
- година на реализација: 2018

pesacka-gradasorci
Должина:425м2
Површина:725м2
Буџет: 904  995 ден.
Средствата се обезбедени од  буџетот на општина Василево

 

Ремонт на филтер станиците за вода Ташли Баир и Добрашинци
-година на реализација: 2018

filter stanica
Буџет: 700 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирање на дел од регионалниот пат во с. Владевци
-година на реализација: 2018

realizirani
Должина: околу 100 м.
Инвестицијата е на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта  Македонија пат и Јавното претпријатие за државни патишта,

 

Улица во с. Василево од пошта до повеќенаменско игралиште
-година на реализација: 2018

za realizirani
Должина: 300
Ширина: 5,5 м. плус  тротоари од по 1,5 м. од двете страни на улицата
Буџет: околу 64 000 евра
Средствата се грант обезбеден од ИПА  предпристапните фондови преку Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП ).

 

Улица во c. Градошорци, Ул.2 – Варваричко Маало
-година на реализација: 2018

za realizirani
Должина: 200 м.
Ширина: 3,6 м
Буџет: околу 870 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Улица во c. Градошорци, Ул. 1 – Чифлик Маало
-година на реализација: 2018

za realizirani
Должина: 150 м.
Ширина: 3,6 м
Буџет: околу 670 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирана на улица во с. Пиперево
-година на реализација: 2018

za realizirani
Должина: 300 м.
Ширина: 4м.
Буџет: околу 1 050 000 ден.
Средствата се обезбедени од Биџетот на општина Василево

 

Асфалтирана улица во Василево
-година на реализација: 2018

2_576x768
должина: 105м.
ширина: 4 м.
Буџет:   470 339 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирана улица  во Нова Маала
-година на реализација: 2018

18
должина: 290 м.
ширина: до 4 м.
буџет:  1 088 728 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Асфалтирана улица во с. Седларци
-година на реализација: 2018

7_1024x768
Должина: 65 м.
Буџет:  490 198 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Улица 1, с. Сушево
-година на реализација: 2018

za realizirani
Должина: 140 м.
Ширина: 3,5
Буџет:  околу 580 000 ден
Улицата е изградена со бехатонски елементи
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Улица 2, с. Сушево
-година на реализација: 2018

za realizirani
Должина:75 м.
Ширина: 3,5 м.
Буџет: околу 220 000 ден.
Улицата е изградена со бехатонски елементи
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Крак на фекална канализација во с. Пиперево
-година на реализација: 2018

za realizirani
Должина:380 м.
Буџет:350 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Атмосферска канализација во с. Градашорци
-година на реализација: 2018

ATM Gradosorci
Должина: 200 м.
Буџет: 1 200 000 денари
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Уредување на селски земјени патишта во Василево, Висока Маала и Нова Маала
-година на реализација: 2018
selski zemjeni patistaВкупна должина: околу 2000 м.
Буџет: околу 80 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Водоводна мрежа во Нова индустриска зона КО Градашорци
-година на реализација: 2018

vodovodna mreza
Должина 1000 м.
Буџет: 800 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Реконструкција на одводен канал во с. Сушево
-година на реализација: 2017

odvoden kanal
Должина: 40 м.
Буџет: 90 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Реконструкција на ОУ„Гоце Делчев“, с. Седларци
-година на реализација: 2017

Училиштето е реконструирано во рамки на проектот „Инсталирање обновливи извори на енергија и заштита на животната средина во Струмјани и Василево“ финансиран од INTERREG IPA Програмата за прекугранична соработка меѓу Р.Бугарија и Р.Македонија

DSC_0515
Вкупен буџет: 60 545 евра од кои
51 463 евра од ИПА фондовите и
9 081 евра од О.Василево
Во рамки на Проектот изготвен е следниот промотивен материјал:
брошура на игри,
флаер,
Промотивен флаер
123
тираж 1,
тираж 2,
тираж 3.

 

Улица во с. Нова Маала

Ul.N.Maala,1
Должина: 389 м.
Ширина: 4 м. + 1 м. канал + 2х0,5 бекатон од двете страни
Буџет: 5 737 118 ден
Кредит обезбеден преку МФ,  Проект за подобрување на општинските услуги ((МСИП 1)

 

Реконструкција на улица во с. Пиперево

ul. Piperevo
Должина: 250 м.
Ширина: 6м. + 2х1,5 м. бекатон + атмосферска канализација +осветлување
Буџет: 7 102 526 ден.
Кредит обезбеден преку МФ,  Проект за подобрување на општинските услуги ((МСИП 1)

 

Пешачка патека с.Владевци

DSC_0562
Должина:  320 м.
Ширина: околу 2,3 м
Буџет: 2 023 956 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Повеќенаменско игралиште во с. Добрашинци

igraliste Dobrasinci
Буџет: 3 000 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

Асфалтирана улица во с. Ангелци  

DSC_0008
Должина: 220 м
Ширина: 4,0 м.
Буџет: 1 143 141 ден.
Средствата се обезбедени од буџетот на општина Василево

Асфалтирана улица со атмосферска канализација од центар на с. Василево до индустриска зона Василево

Mis Ston za sajt (2)
Должина: 660 м.
Ширина:5  м.
Буџет:8 280 112 ден.

Средствата се грант обезбеден од Европската унија преку ИПА претпристапните фондови, а истите се администрираат според правилата на Светска банка.

 

Асфалтирани две улици во В. Маала

DSC_0056 DSC_0065
Улица 1, должина: 170 м
ширина: 3 м.
Улица 2, должина: 85 м.
ширина: 3 м.
Средствата се обезбедени од буџетот на општина Василево

Улица покрај Сушевски порој

15589827_798965430241441_2446385348142581645_n
Должина: 1 190 м
Ширина: 5м + 1,5 м. тротоар
Вкупен буџет: 13 608 345 ден. од кои 80% се обезбедени од АФПЗРР и 20 % од општинскиот буџет

Сушевски порој

POROJ
Должина 1 190 м.
Вкупен буџет: 20 640 352 ден. од кои 80% се обезбедени од АФПЗРР и 20 % од општинскиот буџет

Мост во Сушево на Сушевски порој

most
Димензии: 6х10 м.
Буџет: 1 370 602 ден.
Средствата се обезбедени од Бирото за регионален развој, Министерство за локална самоуправа

Партерно уредување на плоштад во с. Радичево

radicevo 3
Површина: 650 м2
Буџет: 886 239 ден
Средствата се обезбедени од општинскиот буџет

Улица во с. Ангелци за пристап кон црква

angelci 2
Должина: 200 м
Ширина: 6 м.
Вкупен буџет: 1 700 000 ден.од кои околу 1 450 000 ден. од АФПЗРР и 250 000 ден. од општинскиот буџет.

Повеќенаменско игралиште во с. Дукатино

dukatino igr

Димензии: 42х26 м
Буџет: 3 094 112 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот буџет

Канализација Владевци

DSC_0624
Должина: 611 метри
Шахти: 17
Вкупен буџет:  1 349 424 ден. од кои 80% се обезбедени од АФПЗРР и 20 % од општинскиот буџет

Улица во с. Владевци

13

Должина: 240 м, ширина: 4 м.
Буџет: 3 025 001 ден.
Средствата се грант обезбеден од Европската унија преку ИПА претпристапните фондови, а истите се администрираат според правилата на Светска банка.

 

Улица во с.Василево за пристап кон земјоделско земјиште

dsc_0419

Должина: 370 м, ширина: 4 м
Вкупен буџет: 2 200 000 ден. од кои
- 1 000 000 ден од АФПЗРР и 1 200 000 ден. од општинскиот буџет

 

Улица во с. Доброшинци

dsc_1400

Должина: 210 метри, ширина: 4 метри

Буџет: околу 1 000 000 денари од кои 850 000 ден. од АФПЗРР и околу 150 000 ден. од општинскиот буџет.

 

Улица во Василево за пристап до регионален пат Василево – Струмица

ul-vasilevo-za-pristap-do-reg-patДолжина: 115 метри, ширина: 5 метри

Буџет: околу 550 000  ден., Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Улица во с. Седларци

ul-sedlarciДолжина: 500 метри, ширина: 3,8 метри

Буџет: околу 2 000 000 ден.  Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

 

Улица 5 во Индустриска зона, КО Градошорци

ul-5-gradosorciДолжина: 600 метри, ширина: 3,8 метри

Буџет: околу 12 000 000 ден.  од кои 10 000 000 ден. од АФПЗРР и околу 2 000 000 од Буџетот на општина Василево

 

Парк во с. Градошорци

park gradosorci

Буџет: 725 000 ден од кои 615 000 ден. од БРР и  110 000 ден.  од општина Василево , површина: 340 м2

Парно греење во ОУ„Гоце Делчев во с. Радичево

DSC_0530
Буџет: 740 000 денари
Средствата се обезбедени од Сокотаб Битола преку МЦМС

Парно греење во училиштата во Чанаклија, Дорошинци и Нова Маала
DSC_0148 (1)
Средствата се обезбедени од Министерството за образованио и наука на Р.Македонија

Улица и плато пред училиште во Нова Маала
DSC_0122 DSC_0094
Улица: должина: 240 метри
Плато пред училиштето: површина: 222 м2
Вкупен буџет: 1 800 000 ден
Средствата се обезбедени од Буџетот на О.Василево

Паркинг и пристапна патека за градинката „Прва радост“
DSC_0049 DSC_0036
Површина: 910 м2
Буџет: 800 000 денари. Средствата се обезбедени од Буџетот на О.Василево

Асфалтирани улица 1 и улица 2 во с. Градошорци
DSC_0187

DSC_0182
Улица 1: должина 95 м. ширина 3 метри
Улица 2: должина130 м. ширина 3 метри
Вкупен буџет: околу 850 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на О.Василево

Асфалтирани дел од улица 4 и улица 10 во индустриска зона

unnamed

Улица 4: должина 265 м. ширина 6 метри
Улица 10: должина190 м. ширина 6 метри
Буџет: околу 3 000 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на О.Василево

Парк на влезот во с. Василево

Park Vasilevo
Површина: 1400 м2
Буџет: 1 800 000 денари од кои:
80% се од Биро за регионален развој преку Програмата за развој на подрачја со специфични развојни потреби
20% се од Буџетот на Општина Василево

Дупло тениско игралиште во Ангелци
Duplo tenisko igraliste, Angelci
Инвеститор: Агенција за млади и спорт на Р.Македонија

Асфалтирање на улица во с. Радичево
11419890_10206585622976425_148052643_o
Должина: 215 метри
Ширина: 4 метри
Буџет: 900 000 денари
Изведувач: „Жикол“, Струмица

Изградба на потпорен ѕид во с. Требичино
potporen zid, Trebicino
Буџет: 110 000 ден. Средставата се обезбедени од Буџетот на О.Василево
Изградба на повеќенаменско игралиште во с.Седларци
igraliste Sedlarci
Буџет: 2,5 милиони денари. Средствата се обезбедени од Буџетот на О.Василево

Изградба на мост на Новомаалска река за пристап до црква
most na Novomaalska reka
Буџет: 1 600 000 ден. од АФПЗРР, 300 000 ден. од Буџет на О.Василево

Изградба на улица во с. Дукатино за пристап до манастирски комплекс
ulica Dukatino

Должина: 500 м.
Буџет: 3 400 000 ден. од АФПЗРР, 600 000 ден. од Буџет на О.Василево

Изградба на детска градинка во Василево

detska-radost-vasilevo капацитет 60 деца, Буџет: за градежните работи 180 000 евра обезбедени од ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Р.Македониј и Р.Бугарија, за опрема 3,5 милиони денари обезбедени од Министерството за труд и социјална политика.

Изработка на УП за населено место Пиперево

Оградување на турски гробишта во с. Градошорци

Асфалтирана улица во село Добрашинци

Должина: 109 м
Ширина: 4 м.
Буџет: 633 858 ден. од кои
537 168 ден. од АФПРЗ и
96 690 ден. од буџетот на О.Василево

Реконструкција на ПУ„Гоце Делчев“, Радичево

Реконстррукцијата опфаќа промена на кров, промена на столарија и поставување громобранска инсталација
Буџет: 26 500 евра
Средствата се обезбедени од Сокотаб и Филип Морис преку МЦМС

Реконструкција на покрив на ПУ„Атанас Нивичански“ , Чанаклија

Реконструкцијата опфаќа промена на кров, санацијана тавани и поставување на громобранска инсталација
Буџет: 561 095 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на О.Василево

Реконструкција и ревитализација на улица во Пиперево со пешачка патека и и изградба на атмосферска канализација

Должина на улица 775 м.
Ширина на улица: 5 м.
Должина на атмосферска канализација: 1782 м.
Буџет: 11 274 889 ден. од кои
9 554 991 ден. од АФПРЗ и
1 719 898 ден. од Буџетот на О.Василево

Фекален канализационен систем во н.м Пиперево

Колектор К0:
Должина: 659 м.
Буџет: 3 055 712 ден. од кои
2 589 586 ден. од АФПРЗ и
466 125 ден.од Буџетот на О.Василево

Колектор К3
Должина: 4259 м.
Буџет: 12 946 241 ден. од кои
10 971 391 ден. од АФПРЗ и
974 850 ден. од Буџетот на О.Василево

Изградба на фекален канализационен систем во с. Ангелци

Колектор К2
Должина: 2363м

Буџет: 6 323 516 ден. од кои
5 358 912 ден. од АФПРЗ и
964 604 од Буџетот на О.Василево

Изградба на Повеќенаменско игралиште во н.м Ангелци

Димензии: 45х28 метри
Реализацијата е преку Агенција за млади и спорт во рамки на проектот
„Изградба на 100 повеќенаменски маалски игралишта“

Асфалтиран Локален пат Добрашинци – Висока Маала

Должина: 1400 м.
Ширина: 4 м. Со банкини од по 1 м. од двете страни
Буџет: 200 000 евра
Реализацијата е преку Агенција за државни патишта на РМ

Асфалтирана ул.6 во Градошорци

Должина: 400 м
Ширина: 5м. плус банкини од по еден метар со изведена канализациона мрежа за опфат на атмосферските води
Буџет: 3 700 000 ден. од кои
2 400 000 ден. грант од Светска банка и
1 300 000 ден. од општинскиот буџет

Mост на Новомаалска река
Должина: 7 м.
Ширина: 7 м.
Буџет: 964 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

Систем за фекална канализација на О.Василево – Главен колектор и фекален канализационен систем за с. Ангелци, крак К1

Должина:
– главен колектор: 4583 метри
– крак К1 (Ангелци): 7943 метри

Буџет: 29 400 000 денари.
Средствата се грант обезбеден преку Министерството за транспорт и врски од Европската инвестициона банка за Проект за водоснабдување и одведување на отпадни води.

„Набавка на механизација за комунални претпријатија“
(Заеднички проект на општините Василево и Босилово, реализиран во рамки на Програмата „Форуми во заедницата“)

Партнери:
– МЦМС – Македонски центар за меѓународна соработка
– SDC – Swiss Agency for Development and Cooperation (Швајцарската агенција за развој и соработка)
– ЈПКД „Турија“, Василево

Буџет за Општина Василево: 3 658 000 ден. од кои:
– 1 700 000 ден. О.Василево
– 1 700 000 ден. од SDC
– 258 000 ден. од ЈПКД „Турија“, Василево

Асфалтиран дел од локалниот пат Чанаклија – Нова Маала
Должина: 1,3 км
Ширина: 5 м.
Средствата се обезбедени од Владата на РМ а активноста е реализирана преку Агенцијата за државни патишта

Асфалтирана улица во индустриската зона
Должина: 200 метри
Ширина: 5 метри
Буџет: 1 250 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

Асфалтирана улица во Нова Маала
Должина – 300 метри
Буџет: околу 1 500 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

Изградба на одбојкарско игралиште во Нова Маала
Буџет: 590 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

Асфалтирана улица во Радичево
Должина: 340 метри
Ширина: 3,2 метри
Буџет: 1 400 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

Изградба на систем за водоснабдување во населено место Чанаклија
Вкупен буџет: 25 000 000 ден. од кои
– 20 000 000 ден. кредитно задолжување од Светска банка во рамки на Владиниот Проект за подобрување на општинските услуги
– 5 000 000 ден. од општинскиот буџет

Заокружување на енергетска ефикасност на ООУ „Гоце Делчев“, Василево
Буџет: околу 50 000 долари
Средствата се обезбедени од ГЕФ – Програмата за мали грантови и општина Василево
Имплементатор: ЗГ „Роса“, Градашорци

Асфалтирана влезно-излезната улица во индустриската заона
Должина: 350 метри
Ширина: 7 метри
Пешачка патека со бехатон плочки: 550 м2

Мост на Сушевски порој
Должина: 9 метри
Ширина: 5 метри
Буџет: 1 000 000 ден.
Средствата се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, преку Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој

Пешачка патека за пристап кон ПУ „Гоце Делчев“, Ангелци
Должина: 800 метри
Ширина: 2,8 метри
Буџет: 2 150 000 ден.
Средствата се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

Асфалтирање на влезната улица во с.Василево
Средствата се обезбедени од Агенција за државни патишта преку кредит од Европската банка

Изградба на игралиште и парк во с. Пиперево
Буџет: 2 800 000 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот буџет

Изградба на училиште во Едрениково
Буџет:
2 000 000 ден. од Владата на Р.Македонија, проект „ Изградба на 20 нови училишта во руални средини“
800 000 ден. од Буџетот на општина Василево

Асфалтирање на локален пат Градашорци – Едрениково
Должина: 1760 метри
Ширина: 4,0 метри
Буџет: околу 7 000 000 ден.

Реконструкција на ПОУ ,,Гоце Делчев“ с.Нова Маала
Буџет: околу 4 000 000 ден. од кои околу 3,5 милиони ден. се донација од Европската команда на американската војска, а остатокот се обезбедени од Буџетот на општина Василево. Проектот е реализиран со поддршка на USAID

Асфалтирање на локален пат Клучка М- 6 – Добрашинци
Должина: 3,6 км
Ширина: 5 м
Буџет: околу 10 000 000 ден.
Средствата се обезбедени од Биро за регионален развој, Центар за развој на Југоисточниот регион и општина Васлево

„Заедно сме посилни“, проект од областа на социјалната заштита и заштитата на децата.
Заеднички проект на општините Ново село, Василево и Босилово
Проектот е реализиран во рамки на УНДП Програмата за „Меѓуопшштинска соработка за подобра испорака на услуги и пристап кон ЕУ“.
Буџет: 510 000 ден. грант од УНДП 90 000 денари од партнерите

Столарија и подови во ПУ „Гоце Делчев“, Висока Маала
Буџет: 300 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

Асфалтирање на улица во населено место Едрениково
Должина: 150 м
Ширина. 3 м.
Буџет: 450 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

Реконструкција на Здравствен дом во Василево
Буџет: 1 000 000 ден.
Дел од средствата, во висина од околу 350 000 ден. се обезбедени од Мировниот корпус, а остатокот во висина од околу 650 000 ден се средства обезбедени од Буџетот на општина Василево

Асфалтирање на улица во Василево
Должина: 300 м.
Ширина. 3,00 м.
Вкупен буџет: 860 000 ден.
Средствата се обезбедени од Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици за 2011 год.

Асфалтирање на локален пат Ангелци – Седларци
Должина: 1 600 м.
Ширина: 3,5 м.
Вкупен буџет: 6 600 000 ден.
Средствата се обезбедени од буџетот на општина Василево, Програма за изградба на локални патишта и улици.

Асфалтирање на локален пат Чанаклија – Гечерлија
Долшина: 2,1 км
Ширина. 5 м.
Вкупен буџет: 210 000 евра
Средствата се обезбедени од Кредитот на Владата на РМ од Светска банка, а се реализирани преку Агенцијата за државни патишта

Реконструкција на ПУ „Гоце Делчев“, Ангелци
Буџет: – 65 000 евра од ТИКА и
– 42 000 евра од Сокотаб Битола, реализирани преку МЦМС

 Реконструкција на каптажа и зафат на нови извори во с. Висока Маала

Вкупен буџет: – 265 000 денари од кои 212 000 денари од Министерствоза локална самоуправа, Биро за регионален развој и 53 000 денари од O. Василево

Формирање на советодавни групи на граѓани

Изградба на Повеќенаменско игралиште во с. Радичево
димензии: 36м. – 20 м.
буџет: 860 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

Изградба на Кошаркарско игралиште во Владевци
димензии: 15м. – 28м.
буџет: 470 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

Изградба на ограден ѕид на учичишниот двор во ОУ „Гоце Делчев“, с.Добрашинци
Должина: 70 м.
Буџет: 340 000 денари
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

Изградена спортска сала на ОУ ,,Гоце Делчев,, Василево
Спортската сала е дел од проектот на Владата на Р.М а со сопствени средства учествуваше и општина Василево

Асфалтирање на дел од патот Клучка М-6 – Добрашинци,
Должина: 1000 м.
Ширина: 5 м.
Буџет: 3 000 000 денари
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

Изградба на ограден ѕид на учичишниот двор во ОУ Гоце Делчев, с. Нова Маала
Должина: 250 м.
Буџет: 1 796.730 денари
Инвеститор: Сокотаб од Битола
Проектот е реализиран преку МЦМС (Македонски центар за меѓународна соработка)..

Асфалтирање на улица во с. Василево
Должина: 450 м.
Ширина: 3,5 м.
Буџет: 1233 728 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

Асфалтирање на улица во с. Пиперево – 450 м.
Должина: 450 м.
Ширина: 3,5 м.
Буџет: 1403 050 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

Изградба на училиште во Едрениково

Буџет:
2 000 000 ден. од Владата на Р.Македонија, проект „ Изградба на 20 нови училишта во руални средини“
800 000 ден. од Буџетот на општина Василево

Асфалтирање на улица во с. Ангелци
Должина: 250 м.
Ширина: 3,5 м
Буџет: 881 653 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

Поставување тротоари на влезната улица во с. Василево.
Должина: 1260 м.
Ширина: 1 м.
Буџет: 2 000 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

Изградба на фудбалско игралиште во с. Василево
Димензии: 120м. – 80м.
Буџет: 200 000 евра
Инвеститор: Влада на Р.Македонија, преку Агенцијата за млади и спорт

Уредување на меморијален парк Методиј Митев во с. Василево
Буџет: 1 149 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

Меѓуопштински партнерства за подобрен квалитет на јавните услуги (заеднички проект на општините Василево, Босилово и Ново село).
Буџет: 400 000 долари
Донатор: Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП)

Изградба на потпорен ѕид во с. Владевци
Буџет: 294 386 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

Изработка на проектна документација за канализација за населеното место Владевци.