Тековни проекти

Изградба на пешачка патека со атмосферска канализација во с. Владевци
Реконструкција на Дом на култура во с. Нова Маала и адаптација во спортска сала
Порамнување на јавна површина во с. Висока Маала
Изградба на повеќенаменско игралиште во с. Доброшинци
Изградба на канализација во с. Едрениково