Тековни проекти

Изградба на детска градинка во с. Ангелци

Реконструкција на Дом на култура во с. Василево

Партерно уредување на платото пред Домот на културата во населеното место Нова Маала

Изградба на систем за фекална канализација во населено место Василево, Крак 1

Реконструкција на спортското игралиште на ООУ „Гоце Делчев“, во с. Василево

Изградба на систем за водоснабдување за населените места Дукатино и Требичино