Тековни проекти

Изградба на детска градинка во с. Ангелци

Изградба на повекенаменско игралиште во населеното место Нова Маала

Изградба на атмосферски бетонски канал во населено места Градашорци

Изградба на атмосферска канализација од повеќенаменско игралиште  во Василево до 11-Септември

Изградба на детски забавен парк во населено местo Новo Владевци