Тековни проекти

Изградба на тротоар во населено место Градошорци
Реконструкција на Дом на култура во с. Нова Маала и адаптација во спортска сала
Изградба на канализација во с. Едрениково