Тековни проекти

Изградба на улица во с. Василево покрај канал

Реконструкција на локален пат Ново Владевци – Старо Владевци

Изградба на детска градинка во с. Ангелци

Изградба на атмосферски бетонски канал во населено места Градашорци

Изградба на детски забавен парк во населено местo Новo Владевци

Партерно уредување на простор околу повеќенаменско игралиште во Ангелци

Реконструкција на улица во Василево од црква Пресвета Богородица до ООУ „Гоце Делчев“, Василево

Реконструкција на Дом на култура во с. Василево