Тековни проекти

Реконструкција на Дом на култура во с. Нова Маала и адаптација во спортска сала
Изградба на прочистителна станица во с. Едрениково
Изградба на улица во с. Седларци, 150 м.
Изградба на улица во с. Ангелци, 150 м.
Изградба на улица во с. Градашорци од 120 м
Изградба на улица во с. Градашорци од 180 м.

Изработка на основни проекти за:
– Реконструкција и ревитализација на локален пат од крстосница со пат према брана Турија до центар во с. Добрашинци
–  Реконструкција и ревитализација на локален пат од  центар на с. Добрашинци до центар на с. Нова Маала
– Улица во с. Сушево,
– Улица во с. Нова Маала кон гробиштата
– Улица во с. Пиперево од гробишта кон болница
– Партерно уредување на училишен двор во ООУ „Гоце Делчев“, Василево
– Партерно уредување на училишен двор во ООУ „Гоце Делчев“, ПУ с. Ангелци
– Повеќенаменско игралиште во с. Висока Маала,