Тековни проекти

Изградба на повекенаменско игралиште во с.Чанаклија

Изградба на улица во с. Василево со должина од 130 метри

Изградба на улица во с. Василево со должина од 65 метри

Изградба на детска градинка во с. Ангелци

Реконструкција на Дом на култура во с. Василево

Изградба на систем за фекална канализација во населено место Василево, Крак 1

Реконструкција на спортското игралиште на ООУ „Гоце Делчев“, во с. Василево

Изградба на систем за водоснабдување за населените места Дукатино и Требичино

Реконструкција и надградување на филтер станицата  за прочистување на питка вода, Ташли Баир