Тековни проекти

Изградба на детска градинка во с. Ангелци

Реконструкција на Дом на култура во с. Василево

Изградбата на повеќенаменски објект во населено место Нова Маала

Изградба на систем за водоснабдување за населените места Дукатино и Требичино