Тековни проекти

Изградба  на канал (порој)  во с. Градашорци
Изградба на четири улици во с. Висока Маала
Асфалтирање на дел од локален пат Чанаклија – Нова Маала, 1700 м.
Изградба на детска градинка во с. Ангелци

Изработка на основни проекти за:
– Реконструкција и ревитализација на локален пат од крстосница со пат према брана Турија до центар во с. Добрашинци
–  Реконструкција и ревитализација на локален пат од  центар на с. Добрашинци до центар на с. Нова Маала
– Улица во с. Сушево,
– Улица во с. Нова Маала кон гробиштата
– Улица во с. Пиперево од гробишта кон болница
– Партерно уредување на училишен двор во ООУ „Гоце Делчев“, Василево
– Партерно уредување на училишен двор во ООУ „Гоце Делчев“, ПУ с. Ангелци
– Повеќенаменско игралиште во с. Висока Маала,