Тековни проекти

Изградба на улица во населено место Градошорци
Изградба на улица во с. Василево од пошта до повеќенаменско игралиште
Реконструкција на Дом на култура во с. Нова Маала и адаптација во спортска сала
Изградба на канализација во с. Едрениково