Tuesday, 29 September 2020

Јавни установи

ЈОУДГ„Прва радост“, Василево

DSC_0332 (Medium)

Јавна општинска установа за деца – детска градинка „Прва радост“, Василево
ЈОУДГ „Прва радост“, Василево

– основач: Совет на општина Василево
– датум на основање: 04.08.2014 година.

Програма за работа

Програма за работа на ЈОУДГ„Прва радост“,Василево за 2019-2020 г.
Програма за работа на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево за 2017-2018 г.

Завршна сметка за 2017
Завршна сметка за 2018