Населени места

Општина Василево е рурална општина со вкупно 18 населени места од кои 3 (три) и тоа: Нивичино, Кушкулија Варварица се раселени односно во нив повеќе нема население.
Во 15-те населени места: Василево, Пиперево, Градошорци, Ангелци, Владиевци, Сушево, Доброшинци, Нова Маала, Радичево, Дукатино, Едрениково, Седларци, Требичино, Чанаклија и Висока Маала, според податоците од пописот во 2002 година, живеат вкупно 12122 жители од кои 2174 се во општинскиот центар Василево.

АНГЕЛЦИ
Број на жители: 913
Мажи: 484
Жени: 429
Број на домаќинства: 273
Национална структура на населението: 855 Македонци, 54 Турци, 1 Срби, 3
други

ВАСИЛЕВО
Број на жители: 2174
Мажи: 1128
Жени: 1046
Број на домаќинства: 599
Национална структура на населението: 1819 Македонци, 349 Турци, 6 други

ВИСОКА МААЛА
Број на жители: 497
Мажи: 276
Жени: 221
Број на домаќинства: 133
Национална структура на населението: 495 Турци, 2 други

ВЛАДИЕВЦИ
Број на жители: 684
Мажи: 359
Жени: 325
Број на домаќинства: 181
Национална структура на населението: 683 Македонци, 1 други

ГРАДОШОРЦИ
Број на жители: 1744
Мажи: 888
Жени: 856
Број на домаќинства: 454
Национална структура на населението: 1041 Македонци, 683 Турци, 5 Роми, 15
други

ДОБРОШИНЦИ
Број на жители: 936
Мажи: 493
Жени: 443
Број на домаќинства: 283
Национална структура на населението: 751 Македонци, 183 Турци, 1 Срби, 1
други

ДУКАТИНО
Број на жители: 450
Мажи: 240
Жени: 210
Број на домаќинства: 130
Национална структура на населението: 447 Македонци, 3 други

ЕДРЕНИКОВО
Број на жители: 225
Мажи: 126
Жени: 99
Број на домаќинства: 71
Национална структура на населението: 223 Македонци, 1 Срби, 1
други

НОВА МААЛА
Број на жители: 823
Мажи: 431
Жени: 392
Број на домаќинства: 228
Национална структура на населението: 679 Македонци, 142 Турци, 1 Бошњаци, 1 други

ПИПЕРЕВО
Број на жители: 1401
Мажи: 718
Жени: 683
Број на домаќинства: 344
Национална структура на населението: 1260 Македонци, 140 Турци, 1 други

РАДИЧЕВО
Број на жители:590
Мажи: 310
Жени: 280
Број на домаќинства: 172
Национална структура на населението: 575 Македонци, 12 Турци, 1 Власи, 2 Срби

СЕДЛАРЦИ
Број на жители: 343
Мажи: 178
Жени: 165
Број на домаќинства: 82
Национална структура на населението: 341 Македонци, 2 Срби

СУШЕВО
Број на жители: 723
Мажи: 374
Жени: 349
Број на домаќинства: 207
Национална структура на населението: 707 Македонци, 15 Турци, 1 други

ТРЕБИЧИНО
Број на жители: 19
Мажи: 12
Жени: 7
Број на домаќинства: 9
Национална структура на населението: 19 Македонци

ЧАНАКЛИЈА
Број на жители: 598
Мажи: 321
Жени: 277
Број на домаќинства: 159
Национална структура на населението: 554 Македонци, 41 Турци, 3 други