Буџет

Одлука за измена на распоредот на средставата на Буџетот на општина Вaсилево за 2018 г.
Одлука за проширување на буџетот за 2018
Буџет на општина Василево за 2018 година – Буџет 2018

Буџет на општина Василево за 2017 година – Погледнете го овде

Ребаланс на Буџет на општина Василево за 2017 година – Погледнете го овде