Буџет

Буџет на општина Василево за 2024 година –  Буџет 2024
Одлука за извршување на Буџетот на општина Василево за 2024
Буџетски календар за 2024

Измена и дополнување на Буџетот на општина Василево за 2023 г. (14.11.2023)
Измена и дополнување на Буџетот на општина Василево за 2023 г. (13.10.2023)
Измена и дополнување на Буџетот на општина Василево за 2023 г. (28.06.2023)
Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот за 2023 г. (06.06..2023)
Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево за 2023 г. (01.02.2023)
Буџет на општина Василево за 2023 година – Буџет 2023
Одлука за извршување на Буџетот на општина Василево за 2023 (23.12.2022)
Одлука за измена и дополнување на одлуката за извршување 2023, (01.02.2023)
Одлука за измена и дополнување на Одлуката за Извршување за 2023, (06.06.2023)
Буџетски календар за 2023

 

Измена и дополнување на Буџетот на општина Василево за 2022 г. (14.11.2022)
Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево за 2022 г. (01.11.2022)
Измена и дополнување на Буџетот на општина Василево за 2022(18.08.2022)
Oдлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево за 2022 г. (08.07.2022)
Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Василево заа 2022 г. (08.07.2022)
Измена и дополнување на Буџетот на општина Василево за 2022 г.(22.06.2022)
Одлука за измена на распоредорт на средствата на Буџетот на ОВ за 2022 г. (31.05.2022)
Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на ОВ за 2022 г.(18.04.2022)
Одлука за проширување на средствата на Буџетот на ОВ за 2022 г.  (28.02.2022г.)
Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на ОВ за 2022 г. (28.02.2022г.)
Буџет на општина Василево за 2022 година – Буџет – 2022
Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот за 2022 г. (28.02.2022г.)
Одлука за извршување на Буџетот на општина Василево за 2022 г. (23.12.2022г.)
Буџетски календар за 2022

Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот за 2021 г. (13.12.2021г.)
Измена и дополнување на Буџетот на општина Василево за 2021 (29.07.2021г.)
Одлука за Проширување на средствата на Буџетот на општина Василево за 2021 година (29.01.2021г.)
Буџет на општина Василево за 2021 – Буџет-2021
Oдлука за извршување на Буџетот на општина Василево за 2021 г. (31.12.2022г.)

Приходи, 2021
Приходи,2021
Расходи, 2021
Расходи, 2021

 

Измена и дополнување на Буџетот на општина Василево за 2020 г.(05.10.2020г.)
Буџет наопштина Василево за 2020 година – Буџет – 2020

Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот, 29.11.2019
Ребаланс на Буџетот на општина Василево за 2019 година
Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот 22.02.2019
Одлука проширување на Буџетот, 30.01.2019
Буџет на општина Василево за 2019 година – Буџет – 2019

Одлука за проширување на буџетот 29.11.2018
Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево за 2018 г. 21.09.2018
Одлука за измена на распоредот на средставата на Буџетот на општина Вaсилево за 2018 г. 31.05.2018
Одлука за проширување на буџетот за 2018
Буџет на општина Василево за 2018 година – Буџет 2018

Буџет на општина Василево за 2017 годинаПогледнете го овде

Ребаланс на Буџет на општина Василево за 2017 година – Погледнете го овде