Буџет

Измена и дополнување на Буџетот на општина Василево за 2021
Одлука за Проширување на средствата на Буџетот на општина Василево за 2021 година
Буџет на општина Василево за 2021 – Буџет-2021
Oдлука за извршување на Буџетот на општина Василево за 2021 г.

Приходи, 2021
Приходи,2021
Расходи, 2021
Расходи, 2021

 

Измена и дополнување на Буџетот на општина Василево за 2020 г.(05.10.2020г.)
Буџет наопштина Василево за 2020 година – Буџет – 2020

Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот, 29.11.2019
Ребаланс на Буџетот на општина Василево за 2019 година
Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот 22.02.2019
Одлука проширување на Буџетот, 30.01.2019
Буџет на општина Василево за 2019 година – Буџет – 2019

Одлука за проширување на буџетот 29.11.2018
Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево за 2018 г. 21.09.2018
Одлука за измена на распоредот на средставата на Буџетот на општина Вaсилево за 2018 г. 31.05.2018
Одлука за проширување на буџетот за 2018
Буџет на општина Василево за 2018 година – Буџет 2018

Буџет на општина Василево за 2017 годинаПогледнете го овде

Ребаланс на Буџет на општина Василево за 2017 година – Погледнете го овде