Корисни информации

Закони кои се однесуваат на надлежностите на општината:

Висина на даночните стапки

Како до лиценца за општински линиски превоз на патници

Одлука за утврдување на вредноста на бодот на платите на административните службеници во О.Василево за 2023 г.
Одлука за утврдување на бодот за платитре на админастративните службеници за 2022 г.

Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште

Одлука за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот на територијата на општина Василево

Постапката за издавање градежни дозволи е целосно електронска и се одвива преку следнава веб страна:
www.gradezna-dozvola.mk
Информациски систем за градежно земјиште: http://www.test.gradezno-zemjiste.mk/

Одлука за именување членови на Општинскиот штаб за заштита и спасување во општина Василево, 27.04.2022

Сили за заштита и спасување: Табела, персонален состав на универзална единица во ранг на вод

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи

Комисија за унапредување правата на пациентите