Корисни информации

Висина на комунални такси за користење на улиците со патнички, товарни возила и мотоцикли на територијата на Општина Василево
Висина на даночните стапки
Висина на комуналните стапки
Како до лиценца за општински линиски превоз на патници
Висина на надоместок за користење на локација за вршење на трговска дејност од мал обем
Висина на надоместок за добивање лиценца за вршење на угостителска дејност
Одлука за утврдување на висината на пазарната вредност на недвижниот имот на територијата на О.Василево
Висина на надоместок за уредување на градежно земјиште

Постапката за издавање градежни дозволи е целосно електронска и се одвива преку следнава веб страна:
www.gradezna-dozvola.mk
Информациски систем за градежно земјиште: http://www.test.gradezno-zemjiste.mk/

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи