Јавни набавки

Овие линкови Ве носат директно на официјалната страна на Бирото за јавни набавки  https://www.bjn.gov.mk/, и  Ви овозможуваат автоматски пристап  до информациите за јавни набавки кои се однесуваат на општина Василево

план за јавни набавки за  2024: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/0d71baa1-556d-471b-9022-b0f900bb5d4d/3,

план за јавни набавки за 2023https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/abad5d23-5093-4dbe-a142-af8e00e33d20/5

план за јавни набавки за 2022: 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/1340e2f1-7a05-415d-992c-ae21009b6755/1

планирани набавки:
iframe src=”https://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciAnnouncementPlansGrid/a2306443-7da8-4761-8ff4-c63ca71ca3cc” width=”100%” style=”height:900px”></iframe

огласи:
<iframe src=”https://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciAnnouncementsGrid/a2306443-7da8-4761-8ff4-c63ca71ca3cc” width=”100%” style=”height:900px”></iframe>

склучени договори:
<iframe src=”https://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciContractsGrid/a2306443-7da8-4761-8ff4-c63ca71ca3cc” width=”100%” style=”height:900px”></iframe>   или

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/contracts/0,   со отварање на полето Пребарај и  впишување општина Василево во полето Договорен орган

реализирани договори:
<iframe src=”https://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciRealizedContractsGrid/a2306443-7da8-4761-8ff4-c63ca71ca3cc” width=”100%” style=”height:900px”></iframe>

договори 2024
Услуги за осугурување на имотот соптвеност на општина Василево
Услуги за резервација и набавка на авионски билети за службени патувања

договори 2023
Реконструкција на повеќенаменско игралиште во ООУ Гоце Делчев,Василево
Набавка на услуги од агенција за привремени вработувања
Набавки на услуги за мобилна телефонија за потребите на општина Василево
Изградба на фекална канализација-крак во Василево
Набавка на средства за хигиена, пијалоци и прехрамбени артикли (суксесивна набавка)
Набавка на средства за хигиена, пијалоци и прехрамбени артикли (суксесивна набавка) (1)
Услуги за резервација и набавка на авионски билети за службени патувања
Набавка на електрични материјали за сервисирање на уличното осветлување на о.Василево
Изградба,реконструкција, одржување на локални патишта и улици во О.Василево за 2022 г.
Набавка на ситен инвентар, алат и друг вид на материјал за поправка (суксесивна набавка)
Реконструкција и надградување на филтер станица за прочистување на питка вода
Услуги за одржување на возила, перење, менување уље на моторните возила на О.Василево (сук. набавка)
Изведување на градежни работи за изградба на абавен парк во с.Сушево општина Василево
Изведување на град. раб. од фекална канализација во н.м Пиперево К1 од км 0+00 до км 0+439 метри и К2 од 569 метри
Набавка на електрична енергија. на територијата на О.Василево за 2022 г.(суксесивна набавка)
Изведување на градежно занатски работи за изградба на тротоари и парк во н.м Седларци
Изградба на повекенаменско игралиште во с.Чанаклија
Ревитализација на три шахти на главен колектор во Василево
Набавка на горива и мазива за лесни возила и парно греење (суксесивна набавка) за потребите на О. Василево
Услуги за одржување на компјутери, принтер и фотокопер, набавка на тонери и касети за принтер (суксесивна набавка)
Услуги за одржување на компјутери, принтер и фотокопер, набавка на тонери и касети за принтер (суксесивна набавка) (1)
Набавка на повекемлазни водомери со мокар механизам комплет со опрема и софтвер
Изградба на фекален канализационен систем на Василево – Колектор К3 км 0+000 до км 0+478 во Василево
Набавка на услуги од авторска агенција за потребите на општина Василево
Услуги за изнајмување на бина со опрема за озвучување, маси, столови и чадори,тенди за манифестацијата Празијада во О.Василево
Набавка на канцелариски и печатен материјал (суксесивна набавка)
Геодетско катастарски услуги за потрбите на општина Василево
Чистење на депонија во населеното место Василево општина Василево
Изградба на повекенаменско игралиште во с.Висока Маала

договори 2022
Набавка на услуги од агенција за привремени вработувања
Набавка на средства за хигиена, пијалоци и прехрамбени артикли
Услуги за вршење стручен надзор над изградба на градежни објекти
Услуги за одржување на возила, перење, менување уље на моторните возила на општина Василево (сук. набавка)
Суксесивна набавка на работа за посипување и порамнување на лок. земј. патишта и ул. во сите населени места воО.Василево
Набавка на електрични материјали
Набавка на електрична енергија
Набавка на градежни материјали
Набавка на градежни материјали, 14.06.2022 (1)
Набавка на рекламен материјал
Реконструкција, одржување на локални патишта и улици во општина Василево за 2022 година
Јавна набавка на работи – за чистење на бетонски трапезен канал во Василево и с.Сушево од нанос и водни растенија
Услуги за одржување на компјутери, принтер и фотокопер, набавка на тонери и касети за принтер (суксесивна набавка)
Изградба на фекална канализација-крак 1 од км 0+00 до км 0+753 метри во Василево
Набавка на горива и мазива за лесни возила и парно греење
Реконструкција на пат од центар на н.м Доброшинци до центарот на н.м Нова Маала, О.Василево
Геодетско катастарски услуги за потрбите на општина Василево
Набавка на канцелариски материјал за потребите на општина Василево, за една година (сукцесивна набавка)
Осигурување на имотот на О.Василево и имотот на ООУ Гоце Делчев, имотот на ООУ Атанас Нивичански и ЈОУДГ Прва Радост Василево за 2022 г.