Јавни набавки

Овие линкови Ве носат директно на официјалната страна на Бирото за јавни набавки  https://www.bjn.gov.mk/, и  Ви овозможуваат автоматски пристап  до информациите за јавни набавки кои се однесуваат на општина Василево

план за јавни набавки за 2023https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/abad5d23-5093-4dbe-a142-af8e00e33d20/5

план за јавни набавки за 2022: 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/1340e2f1-7a05-415d-992c-ae21009b6755/1

планирани набавки:
iframe src=”https://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciAnnouncementPlansGrid/a2306443-7da8-4761-8ff4-c63ca71ca3cc” width=”100%” style=”height:900px”></iframe

огласи:
<iframe src=”https://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciAnnouncementsGrid/a2306443-7da8-4761-8ff4-c63ca71ca3cc” width=”100%” style=”height:900px”></iframe>

склучени договори:
<iframe src=”https://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciContractsGrid/a2306443-7da8-4761-8ff4-c63ca71ca3cc” width=”100%” style=”height:900px”></iframe>

реализирани договори:
<iframe src=”https://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciRealizedContractsGrid/a2306443-7da8-4761-8ff4-c63ca71ca3cc” width=”100%” style=”height:900px”></iframe>