Услуги

ЛИСТА НА УСЛУГИ

Тарифник за комунални такси

Процедури за услугите:
Барања од различен карактер упатени до Градоначалникот
Барања од различен карактер упатени до Советот на општината
Враќања на повеќе или погрешно уплатени средства
Градежна дозвола
Данок на имот на правни лица
Данок на имот на физички лица
Данок на наследство и подарок
Данок на промет
Извод од лиценца за авто- такси превоз
Извод од лиценца за општински превоз
Дозвола за вршење на посебен линиски превоз на патници
Извод од Урбанистички план
Имотен лист
Информации од јавен карактер
Комунална такса за фирма
Лиценца за авто такси превоз
Лиценца за општински превоз
Одземање Извод од лиценца
Препис од Документ
Проценка на штета од елементарна непогода
Регистрација на возен ред
Уверение за платени даноци
Увид од страна на градежен инспектор
Увид од страна на комунален инспектор
Утврдување на куќен број
Финансиска помош