Документи

План за спроведување на дезинсекција и дератизација во О.Василево за 2024 г.

Годишен извештај на општина Василево за 2023 г.

Одлука за збратимување на општина Василево со општина Согут

Oперативен план за заштита и одбрана од поплави за загрозените подрачја на територијата во надлежност на ВС„Струмичко поле“ за 2022 г.

План за контрола на популацијата на бездомните кучиња на територијата на општина Василево (2022 – 2025)

Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во О.Василево за 2023 г.
Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во О.Василево за 2022 г.
Извештај за реализација на Программата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улчици во ОВ за 2021 г.

Двогодишен Акциски план за родова еднаквост на О.Василево за 2022-2023
Измена и дополнување на Двегодишниот акциски план за родова еднаквост на општина Василево за 2022-2023 година (31.07.2023)

План за конторла на популацијата на бездомни животни на територијата на О.Василево (2022 -2025)

Стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието и граѓанска вклученост, 2021-2026

ревизорски извештаи
– Извештај за извршена ревизија за информациски системи: IT_revizija_ELS_KI
– Ревизорски извештај на Буџетот на О.Василево за 2008:
https://dzr.mk/Uploads/2008_ELS_Vasilevo_Budzet.pdf    pdf
-Ревизорски извештај на Органиот на О.Василево за 2008:
https://dzr.mk/Uploads/2008_ELS_Vasilevo_Organ.pdf    pdf
-Ревизорски извештај на сметка на наменски дотации на О.В (903) за 2008:
https://dzr.mk/Uploads/2008_ELS_Vasilevo_Namenski_930.pdf   pdf

Интегриран план за локален развој (2021 – 2024)

Физибилити студија, Енергетска ефикасност во системот за јавно осветлување

План за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на О.Василево 2019 – 2021

План за управувањесо отпад на О.Василево 2017-2022

Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани а неплатени обврски

Спогодба за заеднички линискиот превоз на патници за општините Струмица, Босилово, Василево и Ново Село
– Спогодба за измена и доп. на Спогодбата за заедн. линиски превоз на патници за о. Струмица Босилово, Василево и Ново Село

Одлука за комунален ред и мерки за нејзино спроведување

Б-интегрална еколошка дозвола

План за управување со отпад 2013-2018