понеделник, 15 јули 2024

Јавни установи

контакти: тел: 034 329 363
e-mail: prvaradostvasilevo@gmail.com

Работно време: од 06,00 до 17,00 часот од понеделник до петок

директор: Игорчо Илиев

ЈУ, отворени податоци (xls)
ЈУ (csv)

ЈОУДГ„Прва радост“, Василево

DSC_0332 (Medium)

Јавна општинска установа за деца – детска градинка „Прва радост“, Василево
ЈОУДГ „Прва радост“, Василево

– основач: Совет на општина Василево
– датум на основање: 04.08.2014 година.

Комисија за прием на повеќе деца од проектираниот капацитет и утврдување на поблиски критериуми за прием на деца:
– Даниела Трајковска – претседател
– Наташа Велкова – член
– Андријана Митева – член

Програми за работа

Програма за работа на ЈОУГД „Прва радост“, Василево за 2023-2024
Програма за работа на ЈОУГД „Прва радост“, Василево за 2022-2023
Програма за работа на ЈОУДГ “Прва Радост“, Василево за 2020-2021
Програма за работа на ЈОУДГ„Прва радост“,Василево за 2019-2020 г.
Програма за работа на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево за 2017-2018 г.

Годишен извештај за работа за 2022-2023
Годишен извештај за работа за 2021-2022
Годишен извештај за работа за 2019-2020

Завршна сметка за 2022
Завршна сметка за 2021
Завршна сметка за 2017
Завршна сметка за 2018