Планирани проекти

Реконструкција на Домот на културата во с. Градашорци

Реконструкција на филтер станицата во Добрашинци

Изградба на повекенаменско игралиште во с.Висока Маала