Тековни проекти

Изградба на повекенаменско игралиште во с.Чанаклија

Изградба на пат што води кон манастрирот Св. Ѓорги во с. Дукатино

Изградба на детска градинка во с. Ангелци

Реконструкција на спортското игралиште на ООУ „Гоце Делчев“, во с. Василево

Изградба на систем за водоснабдување за населените места Дукатино и Требичино