понеделник, 15 јули 2024

Состав

Советот на општина Василево брои 15 членови

Состав 2021 – 2025

Согласно Изборните резултати седум советници се од ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата „Обнова за Македонија“ , седум советници се од Коалиција „Најдоброто за мојата општина“ предводена од СДСМ и еден советник од Движењето Одлучно за промени.

Членови од ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата „Обнова за Македонија“:
Живко Атанасов, тел: 071 506 861, e-mail: atanasov@hotmail.com
Драгица Глигорова, тел: 076 202 917, e-mail: dragica.gligorova20@gmail.com
Александар Митрев, тел: 070 838 553 e-mail: amitrev203@gmail.com
Таип Демиров, тел: 076 202 917, e-mail: лицето не поседува e-mail адреса
Спасенка Митева, тел: 070 474 131, e-mail: spasenka.miteva@gmail.com
Ване Андонов, тел: 078 926 280, e-mail: vane.andonov@hotmail.com
Ридван Мемедов, тел: 076 886 298, e-mail: ridvan.memedov2014@gmail.com

Членови од Коалиција „Најдоброто за мојата општина“ предводена од СДСМ:

Македонка Митрова, тел: 072 269 789, e-mail: mmitrova1986@gmail.com
Билјана Ѓоргиева, тел: 070 927 878, e-mail: bgorgieva84@gmail.com
Илми Мустафов, тел: 076 614 307, e-mail: Ilmimustafov8@gmail.com
Александра Мадевска, тел: 077 805 368, e-mail: madevskaalek@yahoo.com
Билент Исинов, тел: 075 414 795, e-mail: bilentisinov@yahoo.com
Кристина Нистров, тел: 078 719 784, e-mail: kristina.jovanova@yahoo.com
Блаже Коцев, тел: 070 482 351, e-mail: blaze.bela22@yahoo.com

Членови од Движењето Одлучно за промени:
Ристе Делијанов, тел: 071 540 104, e-mail: delijanov@gmail.com

СЕДНИЦИ- дневен ред:
Прва (Конститутивна) седница, 18.11.2021 г.
Втора седница, 25.11.2021 г.   Дополнување, 25.11.2021
Вонредна седница, 09.12.2021 г.
Трета седница, 13.12.2021 г.  Дополнување, 13.12.2021
Четврта седница, 23.12.2021 г.  Дополнување, 23.12.2021
Пета седница, 31.01.2022 г.   Дополнување, 31.01.2022
Шеста седница, 28.02.2022 г.  Дополнување, 28.02.2022
Седма седница, 30.03.2022 г.   Дополнување, 30.03.2022
Осма седница, 18.04.2022 г.   Дополнување, 18.04.2022
Вонредна седница, 26.04.2022
Девета седница, 30.05.2022,  Дополнување, 30.05.2022
Десета седница, 21.06.2022,  Дополнување, 21.06.2022
Единаесета седница, 07.07.2022,  Дополнување, 07.07.2022
Дванаесета седница, 28.07.2022,  Дополнување, 28.07.2022
Тринаесета седница, 17.08.2022,  Дополнување, 17.08.2022
Четиринаесета седница, 29.09.2022,  Дополнување, 29.09.2022
Петнаесета седница, 31.10.2022,   Дополнување, 31.10.2022
Шеснаесетта седница, 14.11.2022 г.  Дополнување, 14.11.2022
Седумнаесета седница, 09.12.2022,  Дополнување, 09.12.2022
Свечена седница, 16.12.2022
Осумнаесетта седница,21.12.2022,  Дополнување, 21.12.2022
Деветнаесета седница, 31.01.2023,  Дополнување, 31.01.2023
Дваесетта седница, 07.02.2023
Дваесет и прва седница, 27.02.2023Дополнување, 27.02.2023
Вонредна седница, 02.03.2023
Вонредна седница, 07.03.2023
Дваесет и втора седница, 14.03.2023,  Дополнување, 14.03.2023
Дваесет и трета седница, 23.03.2023,  Дополнување, 23.03.2023
Дваесет и четврта седница, 18.04.2023,  Дополнување, 18.04.2023
Дваесет и пета седница, 03.05.2023,  Дополнување, 03.05.2023
Дваесет и шеста седница, 05.06.2023,  Дополнување, 05.06.2023
Дваесет и седма седница, 27.06.2023,  Дополнување, 27.06.2023
Дваесет и осма седница, 28.07.2023,  Дополнување, 28.07.2023
Дваесет и девета седница, 22.08.2023,  Дополнување, 22.08.2023
Триесета седница, 14.09.2023,  Дополнување, 14.09.2023
Триесет и прва седница, 02.10.2023,  Дополнување, 02.10.2023
Триесет и втора седница, 13.11.2023,  дополнување, 13.11.2023
Свечена седница, 16.12.2023
Триесет и трета седница, 27.12.2023,  Дополнување, 27.12.2023
Триесет и четврта седница, 30.01.2024 г.  Дополнување, 30.01.2024
Триесет и пета седница, 12.02.2024,  Дополнување, 12.02.2024
Триесет и шеста седница, 12.03.2024Дополнување, 12.03.2024
Tриесет и седма седница, 16.04.2024Дополнување, 16.04.2024

Состав 2017-2021
Совет,отворени податоци,
Совет

Надоместок на Советниците: Одлука за надоместокот на членовите на Општинскиот совет