Вонредна Седница на Советот на општина Василево

Денес, со почеток во 17,00 часот, Советот на општина Василево ќе одржи вонредна седница.
За работа на Седницата предложен е следниот дневен ред:
1. Давање согласност на Одлуката за покривање на загуба по годишната сметка и финансискиот извештај за 2015 година на Управниот одбор на ЈП „Турија“, Василево.
2. Давање согласност на Извештајот за работата и годишната сметка на ЈПКД„Турија“, Василево за 2015 год.
3. Завршна сметка на ЈОУДГ „Права радост“, Василево за 2015 год.
4. Завршна сметка на ООУ„Гоце Делчев“, Василево за 2015 год.
5. Завршна сметка на ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала за 2015 год.
6. Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на на локалните патишта и улици во општина Василево за 2015 год.
7. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на УП во општина Василево за 2016 година.
Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Василево.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail