Висина на комунални такси за користење на улиците со патнички, товарни возила и мотоцикли на територијата на Општина Василево

Висина на комунални такси за користење на улиците со патнички, товарни возила и мотоцикли на територијата на Општина Василево

Висината на надоместокот согласно законот се наплака за следните видови моторни возила и тоа:
– за патнички возила до 1000 кубика…………………………………. 60.00 ден.
– за патнички возила од 1000 до 1300 кубика………………………. 90.00 ден.
– за патнички возила од 1300 до 1500 кубика………………………. 120.00 ден.
– за патнички возила од 1500 до 1800 кубика………………………. 350.00 ден.
– за патнички возила над 1800 кубика………………………………. 500.00 ден.
– за товарни возила по тон носивост………………………………… 120.00 ден.
– за автобуси и други возила што служат за превоз на патници…. 600.00 ден.
– за специјални возила ………………………………………………… 60.00 ден.
– за сите видови мотоцикли …………………………………………… 60.00 ден.
Надоместокот се наплаќа еднаш годишно со регистрацијата на моторните возила, преку центрите за регистрација на моторните возила.