Висина на даночните стапки

•  данок на недвижен имот……………………………..0,10% од даночната основа
•  данок на наследство и подарок:
– за обврзник од втор наследен ред………………….3% од даночната основа
– за обврзник од трет наследен ред………………….5% од даночната основа
– за обврзник кој не е во сродство со оставителот………5% од даночната основа
• данок на промет на недвижности…………………….3% од даночната основа