Висина на комуналните стапки

Тарифен број 1

-За седиште на физичко лице – трговец поединец 1500 ден.

-За седиште на правно лице – фирма 4000 ден.

-За секоја деловна единица на фирмата или трговец поединец 2000 ден.

-Откупни пунктови кои дејствуват повремено 3000 ден.


Тарифен број 2

За користење на музика во јавни локали годишно………………4.500,00 ден.

Тарифен број 3

За користење на плоштади и друг простор во населените места на Општина Василево со цел за изложување на предмети, приредување на изложби и забавни приредби за вршење на дејност, се плаќа такса за заземена површина од 1м² дневно……..5ден.