Висина на надоместок за користење на локација за вршење на трговска дејност од мал обем

Висина на надоместок за користење на локација за вршење на трговска дејност од мал обем ………….5 ден. за м²